Novinky

25. října 2011

Materiály na jednání vlády 25. října 2011

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Návrh zákona
  • Podklady pro jednání vlády
  • Pokladní plnění
  • Státní rozpočet
  • Veřejný sektor
  • Zákon o dluhopisech
  • Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
  • Zákon o správních poplatcích
  • Legislativa
Aktualizováno 25. 10. 2011

Bod č. 3:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál, kterým se navrhuje novelizace zákona o dluhopisech a v návaznosti na to také zákona o podnikání na kapitálovém trhu a zákona o správních poplatcích.

Hlavním cílem návrhu zákona je odstranit ze současné právní úpravy některé administrativní požadavky, jakož i přinést žádoucí legislativní zpřesnění. Základní ambici, kterou novela má, je přiblížit úpravu dluhopisů více soukromému právu, a to především v rovině vydávání dluhopisů a dohledu nad nimi. Nejpodstatnější změnou, kterou tak návrh zákona přináší, je odstranění povinnosti emitenta dluhopisů nechat si před vydáním dluhopisů schválit emisní podmínky. Současně však zůstávají zachovány obecné regulativy dluhopisového trhu: předpoklad zájemce o jejich koupi a povinnost emitenta zpracovat a uveřejnit prospekt dluhopisů, v případě jejich veřejné nabídky.

Dále se nově upravuje možnost, aby vlastníci dluhopisů rozhodovali o příslušných otázkách na schůzi vlastníků s využitím prostředků komunikace na dálku, například přímým dálkovým přenosem schůze obrazem a zvukem.

Novela také upřesňuje podmínky pro vydávání komunálních dluhopisů a předpoklady, za nichž Ministerstvo financí vydávání těchto dluhopisů schvaluje.

 

Bod č. 5:
Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2011

V souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech Ministerstvo financí průběžně hodnotí pokladní plnění státního rozpočtu a po uplynutí prvního a třetího kalendářního čtvrtletí o něm podává informaci vládě, která ji následně předkládá rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny. Informace dále obsahuje informaci o vývoji státního dluhu, situační zprávu státní pokladny a aktuální zprávu o plnění Konvergenčního programu ČR. Celkové příjmy státního rozpočtu dosáhly k 30.září 2011 741,9 mld. Kč, celkové výdaje 847 mld. Kč a schodek 105,1 mld. Kč (v září 2010 vykázán schodek 99,6 mld. Kč).

Doporučované

Nejčtenější