Novinky

16. listopadu 2011

Materiály na jednání vlády 16. listopadu 2011

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech
  • Finanční arbitr
  • Návrh zákona
  • Podklady pro jednání vlády
  • Republika San Marino
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor
  • Zákon o účetnictví
  • Legislativa

Bod č. 3:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Ministerstvo financí předkládá vládě České republiky návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a další související zákony. Nejvýznamější změnou, kterou novela přináší, je schvalování účetních závěrek ve veřejné sféře. Současně návrh vytváří podmínky pro širší využití Centrálního systému účetních informací státu pro monitorovací a kontrolní činnosti orgánů veřejné správy.


Bod č. 21
Návrh usnesení vlády na jmenování a určení výše platu finančního arbitra

Ministerstvo financí předkládá vládě ke schválení návrh usnesení, na jehož základě by měl být jmenován nový finanční arbitr a určena výše jeho platu. Dne 16. září 2011 se Dr. Ing. František Klufa vzdal funkce finančního arbitra. Podle zákona o finančním arbitrovi jmenuje vláda arbitra na návrh ministra financí na funkční období 5 let z osob splňujících podmínky stanovené tímto zákonem.
Podle zákona o finančním arbitrovi může být arbitrem jmenována pouze osoba, která je bezúhonná, plně způsobilá k právním úkonům, která má dobrou pověst, dostatečnou kvalifikaci a zkušenosti.

Ministerstvo financí předkládá návrh na jmenování Mgr. Moniky Strejcové do funkce finančního arbitra. Mgr. Monika Strejcová splňuje všechny předpoklady stanovené zákonem o finančním arbitrovi. V současné době vykonává funkci ředitele odboru Státní kontrola a dozor na finančním trhu na Ministerstvu financí a v minulosti mimo jiné vykonávala funkci ředitele odboru sankčních řízení Komise pro cenné papíry nebo České národní banky, a s posuzováním individuálních případů v oblasti finančního trhu má proto velké zkušenosti. 


Bod č.22
Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a republikou San Marino o výměně informací v daňových záležitostech

Ministerstvo financí předkládá vládě České republiky ke schválení návrh Dohody mezi Českou republikou a Republikou San Marino o výměně informací v daňových záležitostech včetně Protokolu k této Dohodě (dále jen „Dohoda“). 
Česká republika tak reaguje na nutnost posílení vzájemné výměny informací v oblasti daní, která je výsledkem rostoucí provázanosti celosvětové ekonomiky. Pro efektivní aplikaci a vymáhání vnitrostátních daňových zákonů se ukazuje jako nezbytné urychleně posílit proces budování rozvinutého systému mezinárodní výměny informací, který nebude pokrývat pouze území členských států Evropské unie, ale také jurisdikce, které svým daňovým režimem narušují principy spravedlivé daňové soutěže a umožňují snižování daňových příjmů v ostatních státech mezinárodního společenství.

Ministerstvo financí v této souvislosti zahájilo řadu jednání se státy s preferenčními daňovými režimy (tzv. „daňové ráje“), které prozatím vyústily ke sjednání sedmi konečných textů návrhů Dohod s příslušnými jurisdikcemi. Návrh Dohody o výměně informací a doprovodných dokumentů s Republikou San Marino je již šestý z nich, který dospěl do fáze legislativního procesu nutného k ratifikaci.
Uzavřením navrhované Dohody získá Česká republika možnost dožádání příslušného orgánu smluvního státu o veškeré informace potřebné ke správnému stanovení, výběru a vymáhání daní.  Smluvní strany se zavazují na žádost poskytnout i informace, které jsou v držení bank nebo jiných finančních institucí, informace týkající se právního nebo skutečného vlastnictví společností, sdružení a jiných osob, včetně informací o vlastnictví všech těchto osob v řetězu vlastnictví, a to i v případě kolektivního investování, trustů a nadací. Informace získané na základě této dohody mohou být také využity v rámci odhalování daňové trestné činnosti a zjišťování jejích pachatelů jako tzv. operativní informace. Tato opatření zajistí českým správcům daně možnost doměřit dosud neuhrazenou daň a měla by tak přispět i ke zvýšení daňové disciplíny tuzemských daňových rezidentů do budoucna.


Pro informaci

Bod č. 3:
Informace o připravovaných veřejných zakázkách na zabezpečení legislativních změn do informačního systému daňové správy, podle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010

Ministerstvo financí předkládá vládě „Informaci o připravovaných veřejných zakázkách na zabezpečení legislativních změn do informačního systému daňové správy dle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010“. Předmětem veřejných zakázek je zabezpečení legislativních změn do informačního systému daňové správy, který je využíván 15 tisíci pracovníky české daňové správy, a je provozován na všech finančních úřadech, finančních ředitelstvích a na Generálním finančním ředitelství. 

Bod č. 4:
Informace pro vládu o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Příprava sídla GSA v budově MF Janovského“ v jednacím řízení bez uveřejnění

Usnesením vlády č. 1261 z 1. listopadu 2006 bylo schváleno umístění Evropského úřadu pro dohled nad globálními navigačními družicovými systémy (dále jen "GSA") do budovy bývalé České konsolidační agentury na adrese Janovského 438/2 v Praze 7. Vláda ČR vzala na vědomí informaci Ministerstva financí o projektu Příprava sídla GSA v budově MF Janovského. Součástí projektu jsou zejména úpravy prostor dle požadavků GSA. Vzhledem k tomu, že součástí veřejné zakázky budou utajované informace, jejichž vyzrazení by mohlo být nevýhodné pro zájmy ČR a mohlo by mít za následek poškození významných ekonomických zájmů ČR nebo EU (§ 3, odst. 5, písmo c zákona č. 412/2005 Sb.) případně může jejich vyzrazení způsobit újmu zajmu ČR (§ 3, odst. 1, zákona č. 412/2005 Sb.), bude tento projekt realizován výjimkou podle § 18 odst. 1 písmo a) zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Doporučované

Nejčtenější