Novinky

9. listopadu 2011

Materiály na jednání vlády 9. listopadu 2011

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Boj proti "praní špinavých peněz"
  • MONEYVAL
  • Podklady pro jednání vlády
  • Privatizace
  • Převod majetku státu
  • Rada Evropy
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor
  • Legislativa

Bod č. 12:
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
 

Ministerstvo financí předkládá vládě souhrnný materiál navrhující privatizaci částí majetku ve správě Pozemkového fondu ČR, částí majetku ve správě ÚZSVM a dále SŽDC, s.o., formou přímých prodejů předem určeným nabyvatelům za dohodnuté ceny.

Dohodnuté kupní ceny byly stanoveny minimálně ve výších cen v místě a čase obvyklých, zjištěných na základě soudními znalci vypracovaných znaleckých posudků nebo dle cenové mapy stavebních pozemků Magistrátu hl.m. Prahy, které byly potvrzeny Cenovým odborem ÚZSVM jako ceny v čase a místě obvyklé.

 

Bod č. 18:
Návrh na stanovení gescí k řešení doporučení výboru MONEYVAL Rady Evropy v rámci 4. kola hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu v České republice a příprava „Zprávy o pokroku“ pro plenární zasedání MONEYVALU Rady Evropy v roce 2012 v návaznosti na 4. kolo hodnocení

Česká republika je od roku 1998 členem výboru Moneyval Rady Evropy, který se mimo jiné zabývá vzájemným hodnocením systémů boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu v jednotlivých členských státech RE. V letech 2010 až 2011 probíhalo v České republice již 4. kolo tohoto hodnocení. Česká republika v porovnání s ostatními státy dosahuje obvykle nadprůměrných výsledků, přesto je však stále co zlepšovat.

Předmětem jednání vlády bude zejména rozdělení úkolů k odstranění zjištěných nedostatků mezi jednotlivé zainteresované resorty a stanovení termínů k přípravě „Zprávy o pokroku“, kterou bude ČR předkládat Moneyvalu RE v červenci 2012.

Doporučované

Nejčtenější