Novinky

5. října 2011

Materiály na jednání vlády 5. října 2011

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Dohoda
 • Chemická těžba uranu
 • Mezinárodní měnový fond
 • Podklady pro jednání vlády
 • Stráže pod Ralskem
 • Veřejný sektor
 • Zahraniční sektor
 • Zpráva
 • Legislativa

Bod č. 9:
Zpráva o výsledcích aktualizace analýzy rizik a jejích dopadů do celkových nákladů a výdajů spojených s řešením důsledků po chemické těžbě uranu a souvisejících činností v oblasti Stráže pod Ralskem a způsob jejich financování pro období let 2012 až 2042

Ministerstvo financí a Ministerstvo průmyslu a obchodu předkládají vládě ke schválení materiál informující o výsledcích aktualizace analýzy rizik, včetně jejich dopadů do celkových nákladů na sanaci chemické těžby uranu. Materiál dále popisuje financování odstraňování důsledků po chemické těžbě uranu a souvisejících činností v oblasti Stráže pod Ralskem.

Součástí materiálu je rovněž návrh smlouvy mezi Ministerstvem financí a společností DIAMO, státní podnik. Objemy finančních prostředků budou v pětiletých cyklech schvalovány Ministerstvem průmyslu a obchodu prostřednictvím aktualizovaných technických projektů a zároveň bude vládě předkládána zpráva o účelnosti vynakládaných finančních prostředků za uplynulé období.

Schválení materiálu nebude mít negativní dopady na státní rozpočet, neboť financování bude zabezpečováno z výnosů prodeje privatizovaného majetku a zisku z účasti státu v obchodních společnostech, které jsou v souladu se zákonem č.178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku, vedeny na zvláštním účtu Ministerstva financí. Bude mít pozitivní dopady na životní prostředí ČR i na hospodářské subjekty, zejména malé a střední podnikatele.

 

Bod č. 11:
Návrh na přijetí změn Dohody o Mezinárodním měnovém fondu – otázky správy a řízení

Ministerstvo financí spolupředkládá vládě návrh na přijetí změn Dohody o Mezinárodním měnovém fondu (MMF) v otázkách jeho správy a řízení (governance Fondu). Hlavní navržené změny v Dohodě o MMF souvisejí s těmito reformami:

 • Závazek členské základny zachovat velikost Výkonné rady na úrovni 24 výkonných ředitelů a uskutečnit každých 8 let revizi velikosti a složení Výkonné rady.
 • Zastoupení vyspělých evropských zemí Evropy se sníží o 2 výkonné ředitele. K tomu dojde hned po naplnění XIV. všeobecné revize kvót ( v r. 2012 nebo v r. 2014).
 • Přechod na volbu všech výkonných ředitelů.
 • Možnost navýšit počet alternátů výkonného ředitele pro smíšené konstituence s počtem  7 členských zemí a více.

České republiky se navržené změny dotknou tím, že dojde ke změně belgické konstituence, již je v současnosti ČR součástí. Zatím nebylo o novém začlenění ČR rozhodnuto.

Přijetí uvedených změn Dohody o MMF bude mít povahu změny mezinárodní smlouvy prezidentské kategorie, o jejich přijetí tedy bude dále rozhodovat Parlament ČR. Aby mohly vstoupit v platnost, musí je též ratifikovat prezident republiky.

Doporučované

Nejčtenější