Novinky

2. listopadu 2011

Materiály na jednání vlády 2. listopadu 2011

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Bankovnictví
 • Dvojí zdanění
 • Ghana
 • Návrh zákona
 • Podklady pro jednání vlády
 • Veřejný sektor
 • Zahraničí EU
 • Zahraničí mimo EU
 • Zahraniční sektor
 • Zákon o bankách
 • Legislativa

Bod č. 4:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony


Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Přijetím návrhu zákona by došlo ke změně  přístupu k pobočkám zahraničních bank ze třetích zemí působících v České republice a k provedení některých technických úprav v zákoně o bankách, zákoně o spořitelních a úvěrních družstvech a zákoně o podnikání na kapitálovém trhu.


Důvodem pro úpravu regulace poboček zahraničních bank ze států mimo Evropskou unii, resp. Evropský hospodářský prostor, je skutečnost, že většina stávajících regulatorních pravidel upravujících založení a činnost těchto poboček byla přijata v průběhu devadesátých let a ani po vstupu ČR do Evropské unie v květnu 2004 nebyla dostatečně uzpůsobena novým podmínkám a nereagovala na vývoj v bankovním sektoru. Ukazuje se, že platná právní úprava v této oblasti v mnoha ohledech neodpovídá potřebám bankovního dohledu. V současnosti na českém bankovním trhu nepůsobí žádná pobočka zahraniční banky ze třetích zemí. Navrhované změny tak nebudou mít žádný okamžitý dopad.


V důsledku změn by došlo např. ke zvýšení minimálního objemu finančních zdrojů poskytnutých zahraniční bankou její pobočce působící v ČR nebo k rozšíření informačních povinností zahraniční banky vůči České národní bance. Pobočka banky ze třetí země bude mít povinnost dodržovat obezřetnostní pravidla aplikovaná na banky. Technické úpravy spočívají např. v nápravě nesrovnalostí a neodůvodněných rozdílů v regulaci bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. V důsledku navrhovaných změn bude umožněno České národní bance odejmout bankovní licenci, povolení k činnosti družstevní záložny nebo udělený souhlas dohlíženým subjektům v případech, kdy byly žadatelem zamlčeny podstatné údaje nezbytné pro posouzení žádosti nebo uvedeny nepravdivé údaje.

 


Bod č. 15:
Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Ghanskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a ze zisků ze zcizení majetku a Protokolu k ní

Ministerstvo financí spolupředkládá vládě České republiky ke schválení návrh smlouvy mezi Českou Republikou a Ghanskou republikou, a to ve snaze omezit daňové zatížení ekonomických subjektů, zajistit výměnu informací v daňové oblasti potřebnou pro správu daní a vyloučit mezinárodní dvojí zdanění, k němuž běžně, bez existence daňových smluv, dochází v mezinárodních hospodářských, obchodních, ale i kulturních stycích. Příčinou je kolize daňových zákonů jednotlivých států. Mezi zeměmi je proto obvyklé sjednávat bilaterální smlouvy o zamezení dvojímu zdanění.

V současné době je ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Ghanou bezesmluvní stav, přičemž pro rozvoj vzájemných ekonomických vztahů mezi oběma státy je existence smlouvy o zamezení dvojímu zdanění žádoucí.  

Na expertní úrovni se podařilo takovou daňovou smlouvu dojednat v červenci 2011. V současnosti probíhá v obou zemích standardní legislativní proces vedoucí k podpisu dané smlouvy v době co možná nejbližší.

Doporučované

Nejčtenější