Novinky

19. října 2011

Materiály na jednání vlády 19. října 2011

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Podklady pro jednání vlády
 • Veřejná zakázka
 • Nejvyšší kontrolní úřad
 • Veřejný sektor
 • Informační systém
 • Informace
 • VIOLA
 • VEMA
 • Legislativa

Pro informaci:

Bod č. 7:
Ministerstvo financí předkládá vládě informace o opatřeních učiněných v návaznosti na kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/09 - „Prostředky státního rozpočtu poskytnuté Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry a příspěvky vybírané od obchodníků s cennými papíry.“

V období od 4. května do 8. listopadu 2010 proběhla na Ministerstvu financí kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) zaměřená na prostředky státního rozpočtu poskytnuté Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry (Fond) a příspěvky vybírané od obchodníků s cennými papíry. Souběžně probíhala kontrola NKÚ u samotného Fondu.

V usnesení vlády č. 304 z 27. dubna 2011 bylo Ministerstvu financí uloženo realizovat soubor opatření směřujících k odstranění vytýkaných nedostatků, mezi které patří interní administrativní opatření na straně Ministerstva financí, iniciování změn vnitřní organizace Fondu, zajištění provedení finanční kontroly u Fondu místně příslušným správcem daně a zvážení navýšení splátek poskytnutých návratných finančních výpomocí. S výjimkou posledně jmenovaného opatření, které má být realizováno v návaznosti na výsledky revize směrnice 97/9/ES o systémech pro odškodnění investorů, byla všechna uložená opatření provedena.

Doplňující informace o Fondu:

 • Fond vznikl v roce 2001 na základě zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů; není státním fondem, jedná se o právnickou osobu zřízenou zákonem a oddělenou od státu, která není podřízena Ministerstvu financí ve smyslu hierarchické podřízenosti. Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, však stanovuje, že členy správní rady Fondu jmenuje a odvolává ministr financí, a že Ministerstvo financí schvaluje statut Fondu, případně jeho změny. V souladu se svým statutem hospodaří Fond podle rozpočtu schváleného Ministerstvem financí.
 • Vzhledem k úpadku několika obchodníků s cennými papíry téměř ihned po vzniku Fondu, tedy dříve než mohl vybrat od obchodníků dostatek prostředků, mu byla v letech 2002-2004 pro účely výplat náhrad klientům zkrachovalých obchodníků s cennými papíry opakovaně poskytnuta ze státního rozpočtu návratná finanční výpomoc a v roce 2008 nenávratná dotace. Právě činnost Ministerstva financí jako poskytovatele těchto prostředků byla předmětem kontroly NKÚ.

Bod č. 9:
Ministerstvo financí předkládá vládě informace o připravovaných veřejných zakázkách „Servis informačního systému VIOLA“ a „Servis personálního informačního systému VEMA“ dle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010.

K zabezpečení nových modulů informačního systému VIOLA, který slouží pro administraci prostředků Strukturálních fondů, Fondu soudržnosti, Evropského rybářského fondu, finančních mechanizmů Evropského hospodářského společenství a Norska a finančního mechanizmu Švýcarsko a nových modulů personálního informačního systému VEMA, určeného pro řízení lidských zdrojů, je nutné rozšířit servis. Informační systémy jsou určeny pro pracovníky Ministerstva financí.

Doporučované

Nejčtenější