Novinky

24. listopadu 2010

Materiály na jednání vlády 24. listopadu 2010

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Státní pokladna
  • Návrh zákona
  • Nakládání se surovými diamanty
  • Devizový zákon
  • Veřejný sektor
  • Nadlimitní veřejná zakázka
  • Legislativa

Bod č. 2:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů

Dne 1. května 2009 skončilo přechodné období pro nabývání nemovitostí určených k bydlení a dne 1. května 2011 skončí přechodné období pro nabývání zemědělské půdy a lesů. To znamená, že od tohoto data v oblasti nabývání tuzemských nemovitostí zahraničními osobami začnou plně platit unijní pravidla, která zaručují volný pohyb kapitálu, a to jak v rámci Evropské unie, tak ve vztahu k třetím zemím.

Z uvedeného důvodu je třeba vypustit § 17 devizového zákona, který reguloval nabývání tuzemských nemovitostí. Pokud by se to z nějakého důvodu nepodařilo, nebude uvedené ustanovení stejně v praxi aplikovatelné, neboť katastrální úřady budou muset postupovat podle Aktu o podmínkách přistoupení České republiky k Evropské unii, kde byly m.j. stanoveny lhůty pro zachování přechodných období. Protože jde o mezinárodní smlouvu, kterou schválil Parlament, bude mít podle Ústavy přednost před vnitrostátní právní úpravou.

Bod č. 4:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona, kterým se mění zákon č. 440/2003 Sb., který upravuje nakládání se surovými diamanty, podmínky jejich dovozu, vývozu a tranzitu a stanoví podmínky pro provádění tzv. Kimberleyského systému certifikace v rozsahu stanoveném nařízením Rady (ES) č. 2368/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty. Povinnost využívat dostatečně účinné sankce při porušení povinností při nakládání se surovými diamanty pro Českou republiku vyplývá z čl. 27 nařízení Rady (ES) č. 2368/2002.

V návaznosti na tuto povinnost České republiky byla doplněna do sankcí za přestupek možnost propadnutí věci fyzické osobě a současně návrh zákona již počítá s možností zabrání věci jak právnické osobě, podnikající fyzické osobě tak i fyzické osobě. Návrh zákona stanoví nově také povinnost osobě, která nakládá se surovými diamanty, aby na výzvu celního orgánu prokázala nabytí surových diamantů. Příslušnost k projednání správních deliktů podle návrhu zákona bude svěřena v 1. stupni Celnímu ředitelství Praha, namísto Generálního ředitelství cel, které tuto pravomoc vykonává podle současné právní úpravy.

Pro informaci

Bod č. 4:
Informace pro vládu o přípravě nadlimitních veřejných zakázek „Dodatečné služby při implementaci Integrovaného informačního systému Státní pokladny a Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému státní pokladny pro rok 2011“ v jednacím řízení bez uveřejnění

Jedná se o zakázky související s dodatečnými službami při implementaci Integrovaného informačního systému Státní pokladny a se zajištěním aplikační, bázové a uživatelské  podpory provozu, respektive podporu těch centrálních modulů nového systému, které jsou v produktivním  provozu.

Doporučované

Nejčtenější