Novinky

22. prosince 2010

Materiály na jednání vlády 22. prosince 2010

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Dvojí zdanění
  • Zahraničí mimo EU
  • Návrh zákona
  • Finanční arbitr
  • Účetnictví státu
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor
  • Hongkong
  • Dovoz a vývoz zboží
  • Legislativa

Bod č. 2:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Ministerstvo financí připravilo návrh zákona, jehož cílem je rozšíření působnosti finančního arbitra na spory ze spotřebitelských úvěrů a na spory z kolektivního investování, a dále změna způsobu financování činnosti finančního arbitra. Zákon by měl nabýt účinnosti 1. července 2011.

K rozšíření působnosti finančního arbitra je potřeba přistoupit v rámci transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES o smlouvách o spotřebitelském úvěru, která ukládá členským státům povinnost zajistit vhodné a účinné postupy pro mimosoudní řešení sporů ze spotřebitelských úvěrů. Pro oblast kolektivního investování vyplývá obdobná povinnost ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP).

Zákon dále odstraňuje nekompatibilitu stávající úpravy financování činnosti finančního arbitra s právem Evropské unie. V současné době náklady na plat a administrativní zajištění výkonu činnosti úřadu finančního arbitra nese Česká národní banka, což je v rozporu s požadavky Evropské unie na zákaz měnového financování a zajištění nezávislosti národních centrálních bank. Opakovaná kritika stávajícího českého modelu se objevuje např. v konvergenčních zprávách Evropské komise a Evropské centrální banky za období 2006 až 2008.

Předkládaným zákonem se proto zřizuje Kancelář finančního arbitra, která bude organizační složkou státu a tedy financována ze státního rozpočtu, resp. z rozpočtové kapitoly Ministerstva financí, a jejímž úkolem bude zajištění činnosti finančního arbitra. Takto zvolená úprava vychází z předpokladu, že je primárně povinností státu zajistit chod instituce mimosoudního řešení sporů v souladu s principy politiky Evropské unie v oblasti ochrany spotřebitele na finančním trhu.

Bod č. 3:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předkládá návrh zákona, který upravuje opatření přijímaná celními orgány při dovozu, vývozu a zpětném vývozu zboží porušujícího práva k duševnímu vlastnictví a opatření při ochraně spotřebitele na vnitřním trhu. Návrhem novely se upravují některá jeho ustanovení tak, aby lépe odpovídala potřebám praxe. Cílem návrhu je tedy reagovat na dosavadní zkušenosti s prováděním zákona a tím co nejúčinněji zamezit porušování práv k duševnímu vlastnictví, a to způsobem, který zbytečně nezatěžuje poctivé podnikatele a současně chrání držitele práv k duševnímu vlastnictví a spotřebitele.

Bod č. 5:
Postup naplnění základních principů vzniku účetnictví státu

Ministerstvo financí navrhuje vládě postup při naplnění základních principů vzniku účetnictví státu. Navrhuje se odložení některých povinností vybraných účetních jednotek, zejména v případě sestavování konsolidovaných účetních výkazů za Českou republiku, které budou  poprvé sestaveny za rok 2012. Dalším krokem je zajištění funkční metodické podpory pro účetní jednotky včetně územních samosprávných celků.

Bod č. 16:
Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Hongkongem – zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky se v současné době žádná smlouva o zamezení dvojímu zdanění neuplatňuje, což má negativní dopad na vzájemné hospodářské vztahy. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto smlouvu o zamezení dvojímu zdanění dojednat, což se na expertní úrovni podařilo v srpnu 2010, a to v průběhu druhého kola jednání. V tuto chvíli probíhá v obou zemích standardní legislativní proces vedoucí k  podpisu smlouvy.

Ve snaze omezit daňové zatížení ekonomických subjektů, zajistit výměnu informací v daňové oblasti potřebnou pro správu daní a vyloučit mezinárodní dvojí zdanění, k němuž bez existence daňových smluv dochází v mezinárodních hospodářských, obchodních, ale i kulturních stycích a jehož příčinou je kolize daňových zákonů jednotlivých zemí či jurisdikcí, je obvyklé mezi státy sjednávat bilaterální smlouvy o zamezení dvojímu zdanění.

Bod č. 22:
Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou

Ministerstvo financí a Česká národní banka předkládají vládě analýzu „Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou“, která hodnotí připravenost České republiky pro přijetí jednotné měny euro.

Doporučované

Nejčtenější