Novinky

20. října 2010

Materiály na jednání vlády 20. října 2010

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Brazílie
 • Daňový řád
 • Dluhopisový program
 • Fond soudržnosti EU
 • Návrh zákona
 • Podklady pro jednání vlády
 • Pokladní plnění
 • Smlouva o vzájemné správní pomoci v celních otázkách
 • Strukturální fondy
 • Veřejný sektor
 • Zahraničí mimo EU
 • Zahraniční sektor
 • Legislativa

Bod č. 4:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony.

Ministerstvo financí předkládá návrh zákona, který se soustředí na technickou rovinu daňového řádu a některých dalších zákonů. Hlavním cílem novely je danou úpravou zamezit vzniku mezer v aplikační praxi, které by ve svých důsledcích mohly vést ke zbytečným sporům nebo by mohly mít nepříznivý dopad na inkaso daňových příjmů. Předpokládané nabytí účinnosti návrhu zákona je 1. ledna 2011, tedy ke dni účinnosti daňového řádu.

Bod č. 7:
Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2009 převyšujícího rozpočtovaný schodek.

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2009 převyšující rozpočtovaný schodek. Jedná se o zákon technického rázu, který vychází ze Státního závěrečného účtu za rok 2009.

Usnesením vlády z dubna 2010 bylo rozhodnuto o vydání státních dluhopisů ve výši 185 844 199 000 Kč. Zákon č. 423/2009 Sb., o státním rozpočtu České republiky  na rok 2009 povolil vydat státní dluhopisy v objemu 37 680 190 000 Kč. Navrhuje se tedy, aby Poslanecká sněmovna schválila zákon o státním dluhopisovém programu v objemu 148 164 009 000 Kč, který právně zabezpečí dosud neošetřené krytí schodku státního rozpočtu. Tato částka je rozdílem mezi celkovou potřebou krytí v objemu 185 844 199 000 Kč a platného zákonného povolení v objemu 37 680 190 000 Kč.

Bod č. 14:
Zpráva o pokroku v řešení dalších legislativních oblastí za účelem zjednodušení administrace strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem pro místní rozvoj předkládá Zprávu o pokroku v řešení vybraných legislativních oblastí za účelem zjednodušení administrace strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Dokument informuje o pokroku v řešení problematických bodů, jež byly identifikovány v průběhu implementace operačních programů v programovém období 2007–2013. Jde zejména o oblasti, které brání plynulému čerpání i administraci daných fondů. Na základě analýzy těchto bariér byla navržena a usnesením vlády z 15. března následně přijata odpovídající legislativní opatření, která se týkala zejména schvalovacích procedur, finančního plánování a řízení, výkonu kontrolní činnosti a řešení nesrovnalostí.

Materiál má pozitivní dopad na subjekty implementační struktury v tom smyslu, že snižuje administrativní zátěž a sjednocuje pravidla poskytování dotací pro všechny skupiny příjemců.

Bod č. 18:
Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách.

Ministerstvo financí předkládá návrh na uzavření Smlouvy mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách. Státy doposud neměly žádný právní nástroj, který by jim umožňoval při šetření porušení celních předpisů spolupracovat. Smlouva umožní předcházet přečinům zejména v oblastech platby cla, daní a dalších poplatků, obcházení zákazu dovozu či vývozu omamných a psychotropních látek aj.

Provádění dané smlouvy si nevyžádá změny v personálním zajištění celní správy, lze naopak očekávat snížení počtu a rozsahu celních podvodů a tím zajištění vyšších příjmů do státního rozpočtu.

Bod č. 23:
Návrh změny usnesení vlády ze dne 2. března 2009 č. 225.

Ministerstvo financí  předkládá návrh na zrušení úkolu plynoucího z výše uvedeného usnesení vlády. Jde o řešení dislokačních a majetkových vztahů objektu náměstí Republiky č. p. 12, Pardubice, vlastněného státem, s Pardubickým krajem. Daný úkol se stal v současné době bezpředmětným, a to  z důvodu přijetí zákona č. 138/2010 Sb., kterým zmiňovaný administrativní objekt přešel přímo z vlastnictví  České republiky do vlastnictví Pardubického kraje.

Bod č. 24:
Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2010.

Ministerstvo financí předkládá materiál shrnující informace o pokladním plnění státního rozpočtu a řízení státního dluhu v období 1. až 3. čtvrtletí 2010. Schválený státní rozpočet na rok 2010 stanovil příjmy ve výši 1 022,2 mld. Kč, výdaje ve výši 1 184,9 mld. Kč a schodek ve výši 162,7 mld. Kč. Po změnách (k 30.6.2010) došlo v důsledku povodní ke zvýšení příjmů na 1 043,2 mld. Kč, výdajů na 1 206,1 mld. Kč a rozpočtovaného salda na 162,9 mld. Kč. Další změny rozpočtu se týkaly prostředků poskytnutých z rozpočtu EU, a to přímo nebo prostřednictvím Národního fondu. Ke konci září dosáhly podle údajů na ČNB celkové příjmy státního rozpočtu 745,9 mld. Kč, celkové výdaje 845,5 mld. Kč a schodek hospodaření 99,6 mld. Kč. O hlavních souhrnných údajích informuje Ministerstvo financí na internetových stránkách.

Doporučované

Nejčtenější