Novinky

16. listopadu 2010

Materiály na jednání vlády 16. listopadu 2010

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Devizový zákon
  • Nadlimitní veřejná zakázka
  • Návrh zákona
  • Podklady pro jednání vlády
  • Převod majetku státu
  • Veřejné rozpočty
  • Veřejný sektor
  • Legislativa

Bod č. 10
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách  převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 238).

Předkládaný materiál je návrhem na přímý prodej majetku předem určeným nabyvatelům. Jde o metodu privatizace navrhovanou pro prodej částí majetku ve správě Pozemkového fondu České republiky, SŽDC, s. o., a ÚZSVM (dříve Bytový podnik Praha 6, s. p., a Technické služby Příbram, s. p.).

Bod č. 15
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů

Česká republika si před vstupem do Evropské unie vyjednala dvě přechodná období, která jí umožnila dočasně si zachovat určitá omezení při nabývání tuzemských nemovitostí ze strany zahraničních osob.

Dne 1. května 2009 skončilo přechodné období pro nabývání nemovitostí určených k bydlení a dne 1. května 2011 skončí přechodné období pro nabývání zemědělské půdy a lesů. To znamená, že od tohoto data v oblasti nabývání tuzemských nemovitostí zahraničními osobami začnou plně platit unijní pravidla, která zaručují volný pohyb kapitálu, a to jak v rámci Evropské unie, tak ve vztahu k třetím zemím.

Z uvedeného důvodu je třeba vypustit § 17 devizového zákona, který reguloval nabývání tuzemských nemovitostí. Pokud by se to z nějakého důvodu nepodařilo, nebude uvedené ustanovení stejně v praxi aplikovatelné, neboť katastrální úřady budou muset postupovat podle Aktu o podmínkách přistoupení České republiky k Evropské unii, kde byly m.j. stanoveny lhůty pro zachování přechodných období. Protože jde o mezinárodní smlouvu, kterou schválil Parlament, bude mít podle Ústavy přednost před vnitrostátní právní úpravou.

Pro informaci:

Bod č. 1
Možnosti veřejných rozpočtů spolufinancovat fondy EU v letech 2011 až 2015.

Ministerstvo financí předkládá analýzu možností České republiky spolufinancovat v letech 2011–2015 projekty z veřejných rozpočtů tak, aby mohly být vyčerpány veškeré prostředky, jež bude mít ČR v období 2007-2013 k dispozici z fondů EU (tzn. prostředky ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a z Evropského rybářského fondu).

Náběh čerpání a veřejného spolufinancování jsou pro léta 2011–2015 projektovány tak, aby Česká republika vyčerpala veškeré prostředky, na než má v rámci politiky soudržnosti a společné zemědělské politiky EU na období 2007–2013 nárok.

I přes negativní vliv hospodářské krize by veřejné spolufinancování prostředků z evropských fondů nemělo znamenat výrazně vyšší zátěž pro veřejné rozpočty. To je však podmíněno provedením plánované reformy veřejných financí, v jejímž důsledku by mělo postupně dojít ke snížení podílu mandatorních výdajů na celkových výdajích veřejných rozpočtů.

Bod č. 3
Informace pro vládu o přípravě nadlimitní veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Ministerstvo financí předkládá informaci o chystané nadlimitní veřejné zakázce, která se týká sanace saturované a nesaturované zóny v areálu společnosti Lučební závody Draslovka, a. s. Kolín. Jedná se o odstranění krajně naléhavého, havarijního a závadného stavu. Nutnost neodkladného protihavarijního zásahu byla stanovena pravomocným rozhodnutím České inspekce životního prostředí.  Z hlediska charakteru staré ekologické zátěže se jedná o přímé ohrožení kvality podzemních vod kontaminanty typu kyanidy, amonnými ionty a sírany v prameništi Tři Dvory. Tři Dvory jsou zdrojem pitné vody určené pro hromadné zásobování města Kolína, resp. pro cca 31 000 obyvatel.

 

Nejčtenější