Novinky

6. října 2010

Materiály na jednání vlády 6. října 2010

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Celní správa
 • Celní zákon
 • Finanční prostředky EU
 • Fond solidarity EU
 • Podklady pro jednání vlády
 • Povodně
 • Program švýcarsko-české spolupráce
 • Veřejný sektor
 • Zahraničí EU
 • Zahraničí mimo EU
 • Zahraniční sektor
 • Legislativa

Bod č. 3:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů

Novela zákona je reakcí na změnu praxe po přistoupení České republiky k Evropské unii. V rámci konzultací s Ministerstvem zemědělství byla identifikována potřeba potírat a odstranit nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov. Cílem novely je mimo jiné kontrola a ověřování osvědčení o úlovku pro dovoz či zpětný vývoz produktů mořského rybolovu, a to včetně udělování statusu schváleného hospodářského subjektu (APEO). Vzhledem ke zkušenostem celních orgánů v oblasti provádění celních kontrol a ověřování dokladů vztahujících se na dovážené nebo vyvážené zboží budou kontrolní činnosti vykonávat celní orgány. V této souvislosti je nutné provést také nezbytné změny celního zákona, zákona o Celní správě České republiky a zákona o rybářství.

Bod č. 8:
Žádost o čerpání finančních prostředků z Fondu solidarity EU – povodně v srpnu 2010 (Liberecký a Ústecký kraj)

Ministerstvo financí se v reakci na povodně, které v srpnu 2010 zasáhly Liberecký a Ústecký kraj, rozhodlo podat žádost o čerpání finančních prostředků z Fondu solidarity EU. Žádost je předkládána na základě tzv. mimořádného kriteria pro regionální katastrofy, pro něž je rozhodující nejen výše škod, ale především míra poškození území, zasažení většinové části obyvatelstva a závažné, trvalé následky ve vztahu k životním podmínkám a hospodářské stabilitě regionu.

Bude-li Evropskou komisí žádost schválena, získá Česká republika nárok na příspěvek nejvýše v hodnotě 2,5 % celkově vyčíslených škod. Jde o finanční příspěvek veřejným rozpočtům, z nějž mohou být zpětně hrazeny výdaje na odstranění bezprostředních následků povodní na nepojistitelném veřejném majetku, tj.: úklidové práce a základní opravy infrastruktury, sítí a telekomunikací, přechodné ubytování, zajištění zdravotních a hygienických potřeb a záchranná opatření.

Bod č. 12:
Návrh na změnu usnesení vlády č. 104 ze dne  1. února 2006 o Obecných zásadách pro hospodaření s finančními prostředky EU při realizaci komunitárních programů

Ministerstvo financí navrhuje změnu obecných zásad při hospodaření s finančními prostředky EU při realizaci komunitárních programů. Orgány státní správy, které z daných programů platby přijímaly, byly dosud povinny podávat roční hlášení o objemu získaných prostředků jakož i o výši prostředků zaslaných konečným příjemcům. Původním účelem opatření byla snaha získat spolehlivé údaje pro zpracování čisté pozice ČR vůči rozpočtu EU. Tento postup se však ukázal jako nadbytečný, jelikož data o čisté pozici ČR k EU jsou získávána i jinak. Ministerstvo financí tedy navrhuje zrušení dané procedury, jež omezí administrativní zátěž.

Bod č. 16:
Návrh na 2. změnu Přílohy 1 "Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou ve věci implementace Programu švýcarsko - české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie"

Ministerstvo financí předkládá vládě změnu Rámcové dohody o švýcarsko-české spolupráci. Cílem dohody je podpora snižování hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené EU, kdy může Česká republika čerpat finanční pomoc zejména ve čtyřech prioritních oblastech: bezpečnost, stabilita a podpora reforem; životní prostředí a infrastruktura; podpora soukromého sektoru; rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj. Zmiňovaná změna nemění věcný obsah dohody, odstraňuje pouze horní hranici finanční alokace u jednotlivých prioritních oblastí, upřesňuje cíle oblasti Bezpečnost, stabilita a podpora reforem a doplňuje Přílohu 1 o nový článek 6, jež se týká realokace finančních prostředků.

V rámci česko-švýcarské spolupráce již bylo alokováno celkem 109,78 mil. CHF, přičemž k 30. září 2010 byly schváleny projekty v celkové výši 18,15 mil. CHF. Aktuální informace týkající se realizace Programu švýcarsko-české spolupráce (např. oznámení o vyhlášení výzev) jsou k dispozici na stránkách https://www.swiss-contribution.cz/.

Doporučované

Nejčtenější