Novinky

3. listopadu 2010

Materiály na jednání vlády 3. listopadu 2010

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Návrh zákona
  • Návrh zákona o Celní správě
  • Podklady pro jednání vlády
  • Veřejný sektor
  • Zákon o platebním styku
  • Zákon o Policii ČR
  • Zákon o Vojenské policii
  • Zásoby jaderného paliva
  • Legislativa

Bod č. 2:
Návrh zákona, kterým se mění zákon o platebním styku a některé další zákony

Návrh zákona vychází ze dvou evropských směrnic, směrnice o elektronických penězích a směrnice o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v  systémech vypořádání obchodů s cennými papíry.

V první oblasti dochází k výrazné liberalizaci ve smyslu sblížení režimu institucí elektronických peněz s režimem platebních institucí, aby byl podnícen jejich četnější vznik. Takové opatření se může týkat například mobilních operátorů, kteří budou moci potenciálně zavést službu plateb z předplacených kreditů. Ve vztahu k institucím jde konkrétně například o snížení počátečního kapitálu ze současného 1 000 000 eur na 350 000 eur či o možnost existence tzv. hybridních institucí elektronických peněz, pro které není vydávání elektronických peněz jedinou obchodní činností. V oblasti druhé se reaguje na moderní trendy při zúčtování platebních transakcí a vypořádávání obchodů s cennými papíry. Cílem je snížení rizika souvisejícího s propojováním systémů.

Bod č. 3:
Návrh zákona o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů (zákon o oběhu platidel)

Ministerstvo financí předkládá společně s Českou národní bankou návrh nového zákona o oběhu bankovek a mincí. Cílem je zakotvit do právního řádu České republiky ustanovení, která upravují oběh a ochranu bankovek a mincí, a to jak českých korun, tak i jednotné evropské měny. Ve vztahu k euru vychází návrh zákona z právních předpisů Evropské unie, v souvislosti s oběhem korunových bankovek a mincí pak reaguje na změny, ke kterým v této oblasti došlo za posledních dvacet let. Zákon upravuje postup při příjmu peněz, nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince. Oproti předešlým vyhláškám je v tomto směru liberalizující, jelikož dává větší prostor pro dohodu zúčastněných stran. Zcela nově se zavádí povinná registrace právnických osob, které provádějí pro jiné osoby zpracování hotovosti.

Bod č. 4:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 41/2009 Sb., zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

Vládě jsou předloženy návrhy novel zákonů, jejichž hlavním cílem je ochrana osobních údajů, které jsou zpracovávány v rámci policejní a justiční spolupráce členských států EU v trestních věcech.

Věcně jde o stanovení speciální právní úpravy pro pohyb osobních údajů mezi státy a orgány EU, pokud se týkají předcházení trestným činům, jejich vyšetřování, odhalování, stíhání nebo pokud jde o výkon trestů. Dále je do novely zákona o Policii ČR zapracováno ustanovení, které umožní zajištění omamné a psychotropní látky i v případech, kdy její množství nenaplňuje skutkovou podstatu trestného činu. Tím se napomáhá řešení věci v přestupkovém řízení, které v takovémto případě přichází v úvahu.

Pro informaci:

Bod č. 4:
Informace o možnosti pořízení strategické zásoby jaderného paliva a způsoby jeho financování

Informace byla zpracována v návaznosti na únorové usnesení vlády o zaměření Správy státních hmotných rezerv. Posuzuje se možnost pořízení strategické zásoby jaderného paliva a způsoby jeho financování. Jaderná elektrárna Dukovany má v současné době z finančních zdrojů provozovatele zásobu čerstvého jaderného paliva na dobu jednoho roku a ohroženo není ani zabezpečení zásoby jaderného paliva pro jadernou elektrárnu Temelín v roce 2016. V současné situaci tedy není spatřována nutnost do procesu zásoby jaderného paliva zahrnovat prostředníka – Správu státních hmotných rezerv. Navrhované řešení však nevylučuje, že by stát v rámci dalšího posílení energetické bezpečnosti v budoucnu využil platformy Státních hmotných rezerv k přikoupení dalších zásob jaderného paliva, které by financoval ze zdrojů vlastních.

Doporučované

Nejčtenější