Novinky

4.čtvrtletí ´10

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády ve 4. čtvrtletí 2010.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády 22. prosince 2010

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 5: Postup naplnění základních principů vzniku účetnictví státu
 • Bod č. 16: Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
 • Bod č. 22: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou

Vydáno

Materiály na jednání vlády 14. prosince 2010

 • Bod č. 10: Předložení základních parametrů zadávacích podmínek k veřejným zakázkám v předpokládané hodnotě nad 500 mil. Kč bez DPH - projektů sanace starých ekologických zátěží - nedostatečně zlikvidovaných sond po těžbě ropy a zemního plynu v sektoru IV, V a VI CHOPAV Kvartér řeky Moravy a návrhu na složení hodnotící komise
 • Bod č. 18: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou
  Pro informaci:
 • Bod č. 8: Informace o veřejné zakázce Rozšíření a provoz služby Service Desk I

Vydáno

Materiály na jednání vlády 1. prosince 2010

 • Pro informaci:
 • Bod č. 1: Fiskální výhled České republiky
 • Bod č. 4: Informace pro vládu o přípravě nadlimitní veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění

Vydáno

Materiály na jednání vlády 24. listopadu 2010

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 4: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
  Pro informaci:
 • Bod č. 4: Informace pro vládu o přípravě nadlimitních veřejných zakázek „Dodatečné služby při implementaci Integrovaného informačního systému Státní pokladny a Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému státní pokladny pro rok 2011“ v jednacím řízení bez uveřejnění

Vydáno

Materiály na jednání vlády 16. listopadu 2010

 • Bod č. 10: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách  převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 238)
 • Bod č. 15 : Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů 
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Možnosti veřejných rozpočtů spolufinancovat fondy EU v letech 2011 až 2015
 • Bod č. 3: Informace pro vládu o přípravě nadlimitní veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění

Vydáno

Materiály na jednání vlády 3. listopadu 2010

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon o platebním styku a některé další zákony
 • Bod č. 3: Návrh zákona o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů (zákon o oběhu platidel)
 • Bod č. 4: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 41/2009 Sb., zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
  Pro informaci:
 • Bod č. 4: Informace o možnosti pořízení strategické zásoby jaderného paliva a způsoby jeho financování

Vydáno

Materiály na jednání vlády 27. října 2010

Pro informaci:
 • Bod č. 1: Informace pro vládu o veřejných zakázkách na zajištění pozáručního servisu daňového informačního systému pro zabezpečení provozu územních finančních orgánů v roce 2011 dle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010
 • Bod č. 4: Zpráva o výsledcích realizace přijatých opatření k odstranění nedostatků zjištěných v rámci kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu č. 09/13 „Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo financí“

Vydáno

Materiály na jednání vlády 20. října 2010

 • Bod č. 4: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony
 • Bod č. 7: Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2009 převyšujícího rozpočtovaný schodek
 • Bod č. 14: Zpráva o pokroku v řešení dalších legislativních oblastí za účelem zjednodušení administrace strukturálních fondů a Fondu soudržnosti
 • Bod č. 18: Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách
 • Bod č. 23: Návrh změny usnesení vlády ze dne 2. března 2009 č. 225
 • Bod č. 24: Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2010

Vydáno

Materiály na jednání vlády 6. října 2010

 • Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 8: Žádost o čerpání finančních prostředků z Fondu solidarity EU – povodně v srpnu 2010 (Liberecký a Ústecký kraj)
 • Bod č. 12: Návrh na změnu usnesení vlády č. 104 ze dne  1. února 2006 o Obecných zásadách pro hospodaření s finančními prostředky EU při realizaci komunitárních programů
 • Bod č. 16: Návrh na 2. změnu Přílohy 1 "Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou ve věci implementace Programu švýcarsko - české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie"