Novinky

24. listopadu 2008

Materiály na jednání vlády 24. listopadu 2008

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Podklady pro jednání vlády
 • Legislativa

Bod č. 2:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů

MF ČR předkládá vládě novelu zákona o cenách, která obsahuje nezbytné úpravy reagující na potřeby souladu s komunitárním právem. Novela ukládá cestovním kancelářím povinnost informovat klienty o celkové souhrnné ceně zájezdu včetně všech jednotlivých cen služeb, z nichž se zájezd skládá.

Dále dochází k nezbytnému přesunu některých ustanovení z prováděcí vyhlášky přímo do zákona o cenách, k úpravám procesu při výkonu cenové kontroly a ukládání pokut v souladu se zásadami správního trestání. Novela zákona nic nemění na obecném principu sjednávání cen dohodou mezi prodávajícím a kupujícím na trhu při respektování případných cenových regulačních opatření, která se uplatňují výlučně v zákonem stanovených případech.

Bod č. 8:
Změna usnesení vlády ze dne 9. června 2008 č. 687, o schválení koncesního projektu veřejné zakázky "Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací"

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh na odstranění starých ekologických zátěží. Návrh vypracovalo MF ve spolupráci s MŽP dle usnesení vlády č. 687 ze dne 9. června 2008 . Stát se při privatizaci státních podniků zavázal odstranit ekologické zátěže, které byly způsobeny během předchozích čtyřiceti let komunistického hospodaření, ovšem ani devatenáct let po roce 1989 proces odstraňování škod není u konce.

Ministerstvo financí navrhuje vyřešit tento vleklý problém jednou komplexní veřejnou zakázkou, která přinese zásadní zrychlení celého procesu a všechna zásadní rizika přenese na smluvního partnera. Hlavními aspekty tohoto řešení jsou:

 • rychlost - dodavatel bude motivován dokončit sanaci co nejrychleji, neboť úhrada bude vázána na řádné dokončení sanace
  • Během 16 let bylo vyčištěno pouze 32 % postižených lokalit a odstraněno pouhých 26 % škod (měřeno očekávaným objemem prací). Důvodem je zejména administrativní náročnost dosavadního zákonného postupu (v každém případě je nutno vypsat řadu navazujících výběrových řízení, v současnosti jich zbývá ještě více než 1100). Navíc došlo k dvouletému zdržení - od května 2004 do července 2006 byl z rozhodnutí ministra Sobotky celý proces zastaven.
 • úspora - bude stanovena konečná cena zakázky a dodavatel bude nést finanční riziko objevení dalších dodatečných škod (které dnešní postup prodražují), stejně jako neustálý růst cen přípravných a sanačních prací v čase
  • V současnosti zbývá ještě cca 114,5 mld. Kč garancí (hranice, do které se stát zavázal škody hradit), nicméně existuje předpoklad, že skutečný objem škod je menší a že se v soutěži podaří dosáhnout významně nižší ceny.
 • kvalita - průběh sanace bude pod dohledem a supervizí České inspekce životního prostředí a Ministerstva životního prostředí
 • odvrácení rizika soudních sporů a arbitráží - závazek odstranit škody je platný a právně vymahatelný, České republice tedy přímo hrozí riziko soudních sporů a arbitráží
 • předvídatelnost nákladů státu - platby budou rozloženy na roční „splátky“, které přinesou jistotu, že stát bude vždy schopen sanace hradit
 • transparentnost soutěže - jediným hodnotícím kritériem bude nabídková cena
 • existence „záchranné brzdy“ - smlouva s vítězem bude podléhat schválení Vlády ČR, která tak bude moci tento kontrakt zablokovat (např. pokud nebude spokojena s dosaženou cenou)

Doporučované

Nejčtenější