Novinky

19. listopadu 2008

Materiály na jednání vlády 19. listopadu 2008

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 7:
Návrh daňového řádu ve vládě

Na svém zítřejším zasedání bude vláda projednávat návrh daňového řádu, jenž je naplněním prvního pilíře Daňové reformy 2010, kterou Ministerstvo financí jako celek představilo v dubnu tohoto roku. Reforma má tři pilíře, prvním je změna zdaňování příjmů a majetku, druhým pilířem je právě předkládaná změna daňového procesu, třetím pak institucionální změna spočívající ve vytvoření jednoho výběrního místa pro daně, cla a pojistné.

Návrh daňového řádu představuje novou komplexní úpravu daňového procesu, která má nahradit v současnosti již nevyhovující zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Návrh významným způsobem posiluje právní jistotu a klientský přístup vůči poplatníkům. Cílem je snížení administrativních nákladů vůči těm, kteří své daňové povinnosti plní řádně a poctivě a vytvoření účinných nástrojů vůči nepoctivým poplatníkům. V návrhu dochází i k omezení některých pravomocí ministra financí a jemu podřízených pracovníků, např. zrušení pravomoci promíjet daň v individuálním případě. “Pokud je systém dobře nastaven, není v něm místo pro mimořádné pravomoci,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Reaguje na poptávku po jasné, terminologicky jednotné a systematické právní normě, která by daňovým subjektům i berním úředníkům umožnila orientovat se v dané problematice bez nutnosti hledat výklad v metodických pokynech a proměnlivé judikatuře. Odpovídá tak požadavkům moderního procesu a dobré správy.

V posledních dvou letech byla do přípravy návrhu daňového řádu zapojená odborná i laická veřejnost. Za tím účelem byla ministrem financí Miroslavem Kalouskem ustavena Expertní skupina složena ze zástupců podnikatelů, soudů, daňové správy, Komory daňových poradců, akademické obce a Ministerstva financí, v níž byly diskutovány zásadní otázky návrhu a hledána odpovídající řešení a jejíž činnost znamenala zásadní posun v legislativních pracích. Zároveň proběhla veřejná diskuse na webových stránkách http://www.dane2010.cz/. Ministerstvo financí by tímto rádo poděkovalo všem zúčastněným.

Výčet konkrétních očekávaných přínosů naleznete v příloze (zdroj: Tisková zpráva MF ze dne 18.11.2008 - Návrh daňového řádu ve vládě).

Bod č. 9:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Ministerstvo financí předložilo vládě návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Navrhované změny jsou prováděny v důsledku transpozice některých směrnic Evropských společenství v oblasti finančního trhu.

Cílem návrhu zákona je předně zabezpečit investorské veřejnosti snazší a přehlednější přístup k potřebným informacím. Zvyšují se tak požadavky na obsah a formu výroční a pololetní zprávy emitenta investičních cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu a počítá se se vznikem centrálního místa všech povinně uveřejňovaných údajů.

Změn dále doznává problematika produktů finančního trhu, do kterých mohou investovat standardní fondy kolektivního investování. Důvodem pro tuto změnu je zejména jednotnost složení majetku fondů v celé Evropské unii, zabránění investování do rizikovějších aktiv, a tím i ochrana investorů těchto fondů.

Další oblastí, do které novela zasahuje, je problematika nabývání a zvyšování kvalifikovaných účastí na obchodníkovi s cennými papíry, bance a družstevní záložně. Zachovává se povinnost požádat Českou národní banku o předchozí souhlas s nabytím či zvýšením kvalifikované účasti, upřesňují se ovšem procesní pravidla pro udělení takového souhlasu a podmínky, za nichž ČNB souhlas udělí.

Bod č. 21:
Výběr majetku státu k privatizaci podle zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů – státní zkušební ústavy v zakladatelské působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu, postup při jejich privatizaci

Ministerstvo financí a Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhují vládě zařazení do privatizace a způsob privatizace státních zkušebních ústavů – státních podniků, jejichž zakladatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jedná se o Elektrotechnický zkušební ústav v Praze, s.p., Fyzikálně technický ústav v Ostravě, s.p., Strojírenský zkušební ústav v Brně, s.p., Technický a zkušební ústav stavební Praha,  s.p., Textilní zkušební ústavu v Brně, s. p. a Výzkumný a vývojový ústav dřevařský v Praze,  s.p.

Vládě se navrhuje, aby všech šest uvedených státních podniků bylo privatizováno metodou přímých prodejů nabyvatelům, určeným na základě veřejných výběrových řízení. Hodnotící kritéria a podmínky těchto veřejných výběrových řízení budou stanoveny jejich organizátorem a realizátorem, kterým bude zakladatel jmenovaných státních podniků – Ministerstvo průmyslu a obchodu. Prodeje nabyvatelům, navrženým na základě veřejných výběrových řízení, bude v konečné fázi opět schvalovat vláda ČR.

Doporučované

Nejčtenější