Novinky

16. prosince 2008

Materiály na jednání vlády 16. prosince 2008

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 10
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění zákona č. .../2008 Sb.

Ministerstvo financí předkládá vládě novelu zákonů o spotřebních daních a o stabilizaci veřejných rozpočtů, která vychází ze směrnice Evropských společenství o podpoře užívání biopaliv nebo jiných obnovitelných pohonných hmot v dopravě a z vládou schváleného Víceletého programu podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě. Principem daňového zvýhodnění jednotlivých vysokoprocentních směsí biopaliv s tradičními fosilními pohonnými hmotami (benzín, motorová nafta) je nezatížit v konečném důsledku biosložku spotřební daní, tj. zdanit tyto vysokoprocentní směsi tak, aby podíl klasické pohonné hmoty ve směsi zůstal zatížen plnou spotřební daní. Čistá biopaliva (např. rostlinné oleje, methylestery mastných kyselin) jsou od spotřební daně osvobozena. Novela předpokládá daňové zvýhodnění i u tzv. biopaliv 2. generace. Účinnost novely zákona je vázána na schválení Víceletého programu Evropskou komisí.


Bod č. 24:
Řešení dalšího postupu v přípravě protikorupčního zákona pro veřejné rozpočty v souvislosti se zajištěním větší informovanosti o dotacích a jiných podobných výdajích z veřejných peněžních prostředků

Ministerstvo financí předkládá vládě České republiky k projednání návrh řešení dalšího postupu v přípravě protikorupčního zákona pro veřejné rozpočty v souvislosti se zajištěním větší informovanosti o dotacích a jiných podobných výdajích z veřejných peněžních prostředků.

Ministerstvo financí k zajištění větší transparentnosti při poskytování dotací a jiných transferů v zájmu omezení korupce navrhuje následující postup. Za minimum zveřejňovaných informací byly vzaty požadavky Evropské komise ohledně zveřejňování informací v souvislosti s poskytováním finančních prostředků Evropské unie, které lze zjednodušeně vyjádřit: Příjemce, seznam příjemců; Název operace, projekt, akce; Objem alokovaných prostředků na operaci - přislíbená částka na daný projekt, skutečně vyplacená částka na operaci po uzavření projektu.

Celý proces se navrhuje rozdělit do čtyř etap. Případný návrh legislativních změn se navrhuje až ve druhé etapě, po vyhodnocení první etapy spočívající v „inventuře“ dotačních titulů a dořešení sdílení informací o poskytovaných dotacích vedených v řadě informačních systémů.

Bod č. 27
Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou

Ministerstvo financí a Česká národní banka předkládají vládě analýzu Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou, která hodnotí připravenost České republiky pro vstup do kurzového mechanismu ERM II a pro následné přijetí jednotné měny euro. Dosud všechny předchozí materiály obsahovaly jednoznačné doporučení jak MF tak ČNB na základě vyhodnocení vývoje plnění konvergenčních kritérií i stupně ekonomické sladěnosti do systému ERM II ještě  nevstupovat. Poslední vyhodnocení zároveň doporučilo vládě, aby prozatím nestanovovala cílové datum přijetí eura.

V letošním roce nastala pokud jde o plnění maastrichtských konvergenčních kritérií výrazná změna: stav veřejných financí přestává být hlavní bariérou, určitá rizika jsou vnímána na straně inflace a kurzových pohybů. Pokud jde o sladěnost ekonomiky, Česká republika v posledních letech postupně snižuje svůj odstup od průměrné ekonomické úrovně eurozóny a dochází k určitým zlepšením fungování českého hospodářství. Došlo k poměrně výraznému snížení deficitu veřejných financí v roce 2007, i když nadále zůstává výzvou odstranění strukturálního deficitu stejně jako zajištění dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Na trhu práce je vedle cyklického zlepšení pozorováno i částečné strukturální zlepšení. K postupnému zlepšování dochází rovněž z hlediska podnikatelského prostředí. V nastavení institucionálního rámce na trhu práce však přetrvávají problémy. V současnosti probíhající světovou finanční krizi lze navíc považovat za dočasně nepříznivý faktor z hlediska budoucího přijetí  eura.

Bod č. 40
Postup privatizace majetkové účasti státu na podnikání společnosti České aerolinie a.s.

Ministerstvo financí ČR podepsalo mandátní smlouvu s konsorciem Deloitte Advisory / CMS Cameron McKenna o poskytování poradenství při privatizaci Českých aerolinií. Ve veřejné zakázce na výběr poradce podali nabídku 2 účastníci. Vítěze vybralo MF ČR již v srpnu, nicméně druhý v pořadí, konsorcium McKinsey & Company / JUDr. Toman, podal proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nejprve námitky a poté i návrh na přezkoumání úkonů zadavatele k ÚOHS. Tím se celý proces prodloužil o cca dva měsíce. ÚOHS v listopadu správní řízení zahájené na návrh druhého uchazeče zastavil. Poradce již navrhl strukturu, podmínky a časový průběh výběrového řízení, identifikoval možné překážky prodeje akcií ČSA a navrhl způsob jejich řešení.

Ministerstvo financí navrhuje, aby veřejné výběrové řízení na nabyvatele majetkové účasti státu (91,51% na základním kapitálu ČSA) bylo organizováno jako dvoukolové. V prvém kole budou zájemci prokazovat splnění podmínek pro účast ve výběrovém řízení. Tyto podmínky budou sestávat z kvalifikačních předpokladů, jejichž splnění je běžně požadováno v obdobných veřejných výběrových řízeních nebo v rámci veřejných zakázek, a dále z kritérií ekonomického, finančního a technického charakteru, která jsou odůvodněná vzhledem k charakteru transakce.

Po zájemcích bude požadováno předložení návrhů řešení týkajících se:

  • zachování statutu společnosti České aerolinie a.s. jako národního/evropského dopravce,
  • zachování Letiště Praha (Ruzyně) jako domovského letiště společnosti České aerolinie a.s.,
  • provozování letecké dopravy jako hlavního předmětu podnikání společnosti České aerolinie a.s.

Účastníkem veřejného výběrového řízení se stanou pouze zájemci, kteří splní kvalifikační předpoklady. Tito potenciální investoři budou mít možnost provést hloubkovou kontrolu společnosti a předložit závaznou nabídku. Ve druhém kole bude jediným kritériem nabídnutá cena.


Pro informaci


Bod č. 7
Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (rozpočtový ECOFIN) dne 21. listopadu 2008

Dne 21. listopadu 2008 proběhlo v Bruselu jednání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství (rozpočtového ECOFINu). Delegace ČR byla vedena 1. náměstkem ministra financí Ivanem Fuksou. Po jednání mezi Radou, Evropským parlamentem a Komisí se podařilo dosáhnout dohody ohledně výše rozpočtu EU na rok 2009 a ohledně financování Nástroje potravinové pomoci.

Objem rozpočtu na rok 2009 dosáhne 116,096 mld. EUR v platbách, včetně výdajů na Nástroj potravinové pomoci. Současně byly nalezeny zdroje pro financování Nástroje potravinové pomoci, jenž by měl rozvojovým zemím pomoci reagovat na vysoké ceny potravin. Požadovaná 1 mld. EUR bude získána využitím zdrojů v rámci stávajícího rozpočtu, z Rezervy pro mimořádné události a z Nástroje flexibility. Za účelem zajištění dostatečných zdrojů bude nutné novelizovat Meziinstitucionální dohodu a jako zcela výjimečné opatření a výhradně pro rok 2008 navýšit objem Rezervy pro mimořádné události na 479,2 mil. EUR. Následně Rada přijala své druhé čtení návrhu rozpočtu.

Doporučované

Nejčtenější