Novinky

15. října 2008

Materiály na jednání vlády 15. října 2008

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 2:
Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2008

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci  o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. až 3. čtvrtletí 2008, zpracovanou z údajů na účtech vedených u ČNB, jejíž součástí je informace o řízení státního dluhu a situační zpráva státní pokladny. Materiál podle § 20 zákona č. 218/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech, má být do konce října 2008 předložen k projednání v rozpočtovém výboru Poslanecké sněmovny.

Bod č. 4:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb. , devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovaná úprava vychází z Aktu o podmínkách přistoupení České republiky k EU, kde bylo dohodnuto pětileté přechodné období pro zachování některých omezení při nabývání tuzemských nemovitostí určených k bydlení. Vzhledem k tomu, že již v příštím roce tato lhůta uplyne, uvedená výjimka z  volného pohybu kapitálu České republice skončí. Protože jde o závazek vyplývající z primárního práva EU, je třeba provést příslušnou úpravu i ve vnitrostátní legislativě.

Tato novela umožní od 1. května 2009 volně nabývat tuzemské nemovitosti i zahraničním osobám, s výjimkou zemědělské půdy a lesů, u nichž bylo pro ČR vyjednáno sedmileté přechodné období.

Bod č. 5:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb. , o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů

Tato novela umožní Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových získat příslušnost hospodařit s majetkem po Fondu dětí a mládeže v likvidaci, s výjimkou majetkových účastní fondu v obchodních společnostech, a s majetkem státu nacházejícím se v Hlavním městě Praze namísto Ministerstva financí, a to přímo ze zákona.

Důvodem pro navrhovanou novelu stávající právní úpravy je zájem o systematické sjednocení majetkových agend co do jejich výkonu i metodického vedení a celkové zefektivnění nákladů vynakládaných na správu majetku státu.

Bod č. 13:
Akční plán plnění priorit a cílů Národní strategie na ochranu finančních zájmů Evropských společenství v České republice

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál, který obsahuje postup plnění úkolů jednotlivých subjektů zúčastněných na implementaci finančních prostředků z Evropských společenství v oblasti dalšího zdokonalování vnitřního řídícího a kontrolního systému na všech úrovních veřejné správy a agendy nesrovnalostí, podvodů a další nedovolené činnosti. Účelem tohoto materiálu je prostřednictvím konkrétních úkolů zajistit realizaci hlavního cíle Strategie, kterým je stejná ochrana finančních zájmů České republiky a Evropských společenství.

Pro informaci

Bod č. 3:
Informace o neformálním zasedání ministrů hospodářství a financí (ECOFIN) ve dnech  12.-13. září 2008 v Nice ve Francii

Ve dnech 12.-13. září 2008 proběhlo v Nice neformální setkání ministrů financí a hospodářství EU pořádané francouzským předsednictvím. Delegaci ČR vedl ministr financí Miroslav Kalousek. Za Českou národní banku se zúčastnil guvernér Zdeněk Tůma. Ministři a guvernéři centrálních bank diskutovali zejména o aktuální hospodářské situaci a otázkách finančních trhů.

Odpolední zasedání v pátek 12.9. bylo věnováno finanční stabilitě. Ministři a guvernéři nejprve zhodnotili poslední vývoj na finančních trzích EU a situaci evropských bank, pojišťoven a dalších finančních subjektů ve vazbě na vývoj ve světě. Pozornost byla věnována i tomu, jak se daří postupně naplňovat plán, který v reakci na finanční otřesy přijala Rada ECOFIN na podzim minulého roku.

Dále se ministři a guvernéři zaměřili na otázky dohledu nad finančním trhem, především pak dohledu nad velkými finančními skupinami, které rozvíjejí svou činnost ve více členských státech EU. Své názory na tuto problematiku přednesli i zástupci finančního sektoru, kteří byli na jednání pozváni. Ministři a guvernéři také zhodnotili pokrok ve sbližování dohledových postupů v EU a plnění dalších kroků vytyčených Radou ECOFIN, které směřují ke zlepšení evropského rámce finančního dohledu.

V sobotu 13.9. ministři odděleně diskutovali o možnostech a vhodnosti využívání snížených sazeb DPH k dosahování cílů hospodářských politik (např. k podpoře zaměstnanosti v určitých odvětvích či ekologicky šetrné spotřeby).

Tématem následujícího společného zasedání s guvernéry byla hospodářská situace, zvláště pak vhodná reakce makroekonomických i strukturálních politik na aktuální zpomalení hospodářského růstu v EU. Evropská investiční banka představila své projekty na podporu ekonomické aktivity malých a středních podniků.

Doporučované

Nejčtenější