Novinky

12. listopadu 2008

Materiály na jednání vlády 12. listopadu 2008

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 8:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovaná změna zákona o majetku státu směřuje k dalšímu zúžení okruhu smluv týkajících se nakládání s majetkem státu, které ke své platnosti podle zákona potřebují schválení ministerstva financí. Úprava se dotkne pouze vybraných smluv sjednávaných Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ve výsledku by toto legislativní opatření mělo přispět k celkovému zrychlení dotčených majetkoprávních dispozic a vytvořit tím předpoklady i pro určité úspory státních prostředků vynakládaných na nezbytnou péči o majetek státu v průběhu přípravy jeho převodu.

Bod č. 12:
Konvergenční program České republiky (listopad 2008)

Česká republika je jako členský stát EU povinna předkládat Evropské komisi a Radě ministrů EU každoročně na podzim nejpozději k 1. prosinci pravidelnou aktualizaci Konvergenčního programu. Konvergenční program není plánem pro zavedení eura, smyslem konvergenčních (a posléze stabilizačních) programů je formulace politik, které povedou k dlouhodobě udržitelným veřejným financím spolu s trvalým hospodářským růstem a růstem zaměstnanosti. Zároveň poskytují podklad pro mnohostranný dohled nad stavem veřejných financí a koordinaci hospodářských a fiskálních politik v EU. Materiál zpracovalo Ministerstvo financí podle závazných pravidel EU.

Bod č. 16:
Návrh monitoringu hospodaření obcí a návrh na zrušení usnesení vlády České republiky č. 346 ze dne 14. dubna 2004 o Regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby

Z důvodu v současnosti nevyhovující konstrukce ukazatele dluhové služby a z důvodu potřeby sledování stavu hospodaření obcí Ministerstvo financí předkládá vládě návrh ukazatelů monitorujících skutečný stav hospodaření obcí. Soustava navržených ukazatelů vycházejících z položek finančních a účetních výkazů je také v souladu se základními principy předpokládaného vzniku účetnictví státu ke dni 1. 1. 2010. Navrhované ukazatele budou využitelné i po účetní reformě a bude tak zajištěna kontinuita údajů.

Předkládaný materiál se věnuje výlučně monitoringu hospodaření obcí a jimi zřízených příspěvkových organizací, jelikož rozpočty obcí tvoří nejvýznamnější část územních rozpočtů.

Bod č.26:
Prodej objektu Koupelní čp. 3274, Hodonín

Ministerstvo financí zpracovalo a vládě předkládá materiál, na jehož základě by mělo dojít v co nejkratším termínu k prodeji objektu Koupelní č.p. 3274, Hodonín, včetně souvisejících pozemků podle výsledku výběrového řízení. Stávající uživatelé objektu ani žádná z ostatních organizačních složek státu neprojevili zájem převzít příslušnost s tímto objektem hospodařit.

Bod č. 28:
Návrh na sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic

Na základě článku 307 Smlouvy o založení Evropských společenství (SES)  je Česká republika povinna uvést všechny svoje mezinárodně právní závazky, do kterých vstoupila před svým členstvím v EU, do souladu s komunitárním právem.

Tento návrh se týká možnosti aplikovat rozhodnutí Rady EU a přijmout ochranná opatření omezující volný pohyb kapitálu do a ze třetích zemí, pokud hrozí vážné obtíže při fungování hospodářské a měnové unie, dále pojednává o možnosti přijmout opatření na ochranu základních bezpečnostních zájmů Evropské unie a o výjimkách z národního zacházení a z doložky nejvyšších výhod.

Intenzivní výměnou písemných stanovisek se České republice a Korejské lidově demokratické republice podařilo nalézt vzájemně přijatelné kompromisní znění harmonizačních klauzulí, které vyhovuje zájmům obou smluvních stran.

 

Pro informaci

Bod č. 1:
Fiskální výhled České republiky

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci pravidelnou pololetní aktualizaci materiálu ”Fiskální výhled České republiky”. Publikace seznamuje odbornou i laickou veřejnost s informacemi o vývoji veřejných rozpočtů, se záměry a cíli vlády v oblasti fiskální politiky a prezentuje výhled hospodaření vládního sektoru. Součástí je i  identifikace rizik, která mohou dosažení cílů ohrožovat.

V první části jsou shrnuta základní východiska výhledu – makroekonomický rámec a hlavní záměry fiskální politiky. Část druhá se zabývá posledním vývojem veřejných financí. Ve třetí části je prezentován střednědobý fiskální výhled. Čtvrtá část obsahuje zvolené téma. Aktuální číslo je věnováno problematice přílivu prostředků z fondů EU a jeho fiskálním dopadům. Poslední část tvoří tabulková příloha.

Bod č. 4:
Návrh plánu konkrétních kroků snižování administrativní zátěže podnikatelů PCV 02.01

Cílem materiálu je informovat Vládu ČR o stavu realizace záměru postupného snižování administrativní zátěže podnikatelů u právních předpisů, které jsou v gesci Ministerstva financí. Za Ministerstvo financí se jedná o 12 legislativních úkolů, které jsou promítnuty do plánu legislativních prací MF. U převážné většiny se předpokládá nabytí účinnosti do konce roku 2010.

Doporučované

Nejčtenější