Novinky

8. října 2008

Materiály na jednání vlády 8. října 2008

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 2:
Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2008

Ministerstvo financí předkládá vládě zprávu, ve které hodnotí vývoj ekonomiky a plnění státního rozpočtu. Zpráva obsahuje také hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků a vývoje státních finančních aktiv a pasiv, stavu státních záruk a vývoje státního dluhu. V části hodnotící ekonomický vývoj ČR vychází z veřejně publikovaných materiálů, především z údajů ČSÚ, v části zabývající se hodnocením vývoje státního rozpočtu je shrnutím dosažených výsledků hospodaření jednotlivých rozpočtových kapitol za prvních šest měsíců letošního roku, přičemž číselné údaje v ní uvedené navazují na finanční výkazy správců kapitol k 30. červnu 2008. Součástí zprávy je informace o výsledcích hospodaření státního rozpočtu za období leden až srpen 2008 a výhled celkového plnění státního rozpočtu do konce letošního roku.

Bod č. 3:
Věcný záměr zákona o dohledu nad finančním trhem

Ministerstvo financí předkládá vládě věcný záměr zákona o dohledu nad finančním trhem. Cílem budoucího zákona je sjednotit procesní postupy České národní banky při výkonu dohledu nad finančním trhem. I když od roku 2006 vykonává Česká národní banka dohled nad všemi sektory finančního trhu, postupuje při tom stále podle právní úpravy, která se v jednotlivých sektorech liší. Pro tyto odlišnosti neexistuje ve většině případů žádný věcný důvod, a proto Ministerstvo financí navrhuje právní úpravu v této oblasti sjednotit. Toto sjednocení přispěje k větší transparentnosti výkonu dohledu ze strany České národní banky a také k celkovému zpřehlednění právního řádu.

Bod č. 4:
Řešení dalšího postupu v přípravě proti-korupčního zákona pro veřejné rozpočty v souvislosti se zajištěním větší informovanosti o dotacích a jiných podobných výdajích z veřejných peněžních prostředků

Ministerstvo financí předkládá vládě České republiky k projednání návrh řešení dalšího postupu v přípravě protikorupčního zákona pro veřejné rozpočty v souvislosti se zajištěním větší informovanosti o dotacích a jiných podobných výdajích z veřejných peněžních prostředků.

Ministerstvo financí k zajištění větší transparentnosti při poskytování dotací a jiných transferů v zájmu omezení korupce navrhuje následující postup. Za minimum zveřejňovaných informací byly vzaty požadavky Evropské komise ohledně zveřejňování informací v souvislosti s poskytováním finančních prostředků Evropské unie, které lze zjednodušeně vyjádřit: Příjemce, seznam příjemců; Název operace, projekt, akce; Objem alokovaných prostředků na operaci - přislíbená částka na daný projekt, skutečně vyplacená částka na operaci po uzavření projektu.

Celý proces se navrhuje rozdělit do čtyř etap. Případný návrh legislativních změn se navrhuje až ve druhé etapě, po vyhodnocení první etapy spočívající v „inventuře“ dotačních titulů a dořešení sdílení informací o poskytovaných dotacích vedených v řadě informačních systémů.

 

Pro informaci

Bod č. 4:
Informace o realizaci opatření přijatých ke Kontrolnímu závěru  Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 07/15 "Půjčky a návratné finanční výpomoci poskytnuté ze státního rozpočtu a státních finančních aktiv"

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o realizaci opatření přijatých ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce zaměřené na půjčky a návratné finanční výpomoci. Jedná se především o zavádění  účtování o skutečnostech, které se vztahují k příjmům a výdajům probíhajícím v rozpočtových kapitolách Všeobecná pokladní správa, Operace státních finančních aktiv a Státní dluh a dalších skutečnostech, které jsou předmětem účtování. S tím souvisí i provedení dokladové inventury veškerých pohledávek z návratných finančních výpomocí poskytnutých z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa a ze státních finančních aktiv.

Bod č. 5:
Informace o realizaci opatření přijatých ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/35 "Majetkové účasti státu v obchodních společnostech se sídlem v České republice"

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o realizaci přijatých opatření ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce zaměřené na majetkové účasti státu v obchodních společnostech se sídlem v České republice. Jedná se o zavádění  účtování o skutečnostech, které se vztahují k příjmům a výdajům probíhajícím v rozpočtových kapitolách Všeobecná pokladní správa, Operace státních finančních aktiv a Státní dluh a dalších skutečnostech, které jsou předmětem účtování. Vláda bude rovněž informována o přípravě legislativního předpisu zpracovaného na základě zmocnění v zákoně č.26/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů.

Doporučované

Nejčtenější