Novinky

3. listopadu 2008

Materiály na jednání vlády 3. listopadu 2008

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 4:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovaná úprava vychází z Aktu o podmínkách přistoupení České republiky k EU, kde bylo dohodnuto pětileté přechodné období pro zachování některých omezení při nabývání tuzemských nemovitostí určených k bydlení. Vzhledem k tomu, že již v příštím roce tato lhůta uplyne, uvedená výjimka z  volného pohybu kapitálu České republice skončí. Protože jde o závazek vyplývající z primárního práva EU, je třeba provést příslušnou úpravu i ve vnitrostátní legislativě.

Tato novela umožní od 1. května 2009 volně nabývat tuzemské nemovitosti i zahraničním osobám, s výjimkou zemědělské půdy a lesů, u nichž bylo pro ČR vyjednáno sedmileté přechodné období.

Bod č. 9:
Řešení dalšího postupu v přípravě protikorupčního zákona pro veřejné rozpočty v souvislosti se zajištěním větší informovanosti o dotacích a jiných podobných výdajích z veřejných peněžních prostředků

Ministerstvo financí předkládá vládě České republiky k projednání návrh řešení dalšího postupu v přípravě protikorupčního zákona pro veřejné rozpočty v souvislosti se zajištěním větší informovanosti o dotacích a jiných podobných výdajích z veřejných peněžních prostředků.

Ministerstvo financí k zajištění větší transparentnosti při poskytování dotací a jiných transferů v zájmu omezení korupce navrhuje následující postup. Za minimum zveřejňovaných informací byly vzaty požadavky Evropské komise ohledně zveřejňování informací v souvislosti s poskytováním finančních prostředků Evropské unie, které lze zjednodušeně vyjádřit: Příjemce, seznam příjemců; Název operace, projekt, akce; Objem alokovaných prostředků na operaci - přislíbená částka na daný projekt, skutečně vyplacená částka na operaci po uzavření projektu.

Celý proces se navrhuje rozdělit do čtyř etap. Případný návrh legislativních změn se navrhuje až ve druhé etapě, po vyhodnocení první etapy spočívající v „inventuře“ dotačních titulů a dořešení sdílení informací o poskytovaných dotacích vedených v řadě informačních systémů.

Bod č. 16:
Program Projektu vytvoření jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál „Program Projektu vytvoření jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů (Projekt JIM)“, který představuje reformulaci dosavadních úkolů týkajících se záměru sloučení výběru daní, cel a pojistného na veřejnoprávní pojištění, tedy záměru integrace daňové a celní správy. V mezidobí došlo k další precizaci uvedených záměrů, resp. k jejich dalšímu vývoji, a to zejména na základě jejich posouzení technickou misí Světové banky.

Předložený materiál navrhuje vytvoření tzv. jednoho inkasního místa (JIM) ve formě nové soustavy orgánů státní správy, která bude integrovat funkce výběru příjmů veřejných rozpočtů (především daní, cel, pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění).

Každá z těchto institucí má identické některé funkce, procesy a činnosti týkající se samotného výběru (např. registrace, vyměřování, inkaso, evidence plateb a nedoplatků, kontrola, vymáhání atd.). S tím souvisí stejné nároky na architekturu a funkcionalitu informačních systémů (ICT), či personální a odborné zabezpečení těchto činností. Integrace těchto identických procesů a činností, ICT a lidských zdrojů do jedné instituce nesporně přinese po počátečních investicích dlouhodobé úspory při výběru těchto příjmů a zvyšování jak vnitřní, tak vnější efektivity, což se projeví významným snížením administrativní zátěže pro poplatníky, kteří budou své zákonné povinnosti plnit vůči jednomu správci pro daně a odvody a na jeden inkasní účet. Ostatní funkce a činnosti stávajících institucí mimo resort Ministerstva financí, a to zejména financování penzí a sociální, resp. zdravotní péče, zůstanou v těchto institucích zachovány.

Předkládaný materiál obsahuje harmonogram Projektu JIM, který předpokládá zpracování procesních analýz daňové a celní správy a výběru veřejnoprávního pojištění. Následně bude zpracován procesní model integrované soustavy orgánů, a to ve spolupráci se Světovou bankou. Do 31. května 2009 bude vládě předložen implementační plán projektu a návrh věcného záměru kompetenčního zákona budoucí integrované soustavy orgánů. Samotný návrh zákona bude vládě předložen do 30. září 2008. Konkrétní účinnost jednotlivých fází vytvoření JIM není v materiálu navrhována, avšak dosažení cílového stavu JIM se navrhuje nejpozději k 1. lednu 2014.

Gestorem projektu bude Ministerstvo financí, a to ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem zdravotnictví. Vzhledem k tomuto charakteru Projektu JIM, který výrazně přesahuje působnost jednotlivých resortů, věnuje předkládaný materiál specifickou pozornost návrhu struktury řídících a realizačních orgánů projektu.

Bod č. 25:
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
(materiál č. 230)

Vládě  se předkládá k vydání rozhodnutí o privatizaci standardní souhrnný materiál, v němž jsou obsaženy přímé prodeje majetku státu, s nímž přísluší hospodařit Vězeňské službě ČR a ÚZSVM. Jedná se převážně o prodej bytových a rodinných domů jejich nájemcům, a to buď fyzickým osobám nebo právnickým osobám tvořeným nájemci bytů. Dále se navrhuje prodej 1 akcie společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. městu Luže a vypsání veřejné soutěže na Zdravotnické středisko Třeboradická 1109, Praha 8.

Bod č. 27:
Materiál pro jednání rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky "Žádost o povolení přesunu mezi závaznými ukazateli státního rozpočtu na rok 2008 v kapitole 397 - Operace státních finančních aktiv"

Ministerstvo financí předkládá vládě žádost o přesun mezi závaznými ukazateli státního rozpočtu na rok 2008 v kapitole 397 – Operace státních finančních aktiv. S ohledem na potřebu změnit formu uvolnění prostředků z kapitoly OSFA se jedná o přesun z přímých výdajů kapitoly OSFA na transfery do jiných kapitol státního rozpočtu. Souhrnný rozpočtový ukazatel kapitoly „Výdaje celkem“ přitom zůstává v nezměněné výši. Jedná se zejména o transfery do kapitoly Ministerstva zemědělství související s prováděním programu „Podpora prevence před povodněmi II“ a programu „Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží“.

 

Pro informaci

Bod č. 10:
Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN) dne 7. října 2008 v Lucemburku

Dne 7. října 2008 proběhlo v Lucemburku zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN). Českou delegaci vedl ministr financí Miroslav Kalousek.
Jednání dominovala diskuse o finanční krizi na reakci na ni. Ministři se dohodli na koordinovaném zvýšení limitu pojištění vkladů na alespoň 50 000 euro a na společných principech, jichž by se jednotlivé státy měly držet při záchraně svých finančních institucí. V rámci příprav na summit EU ve dnech 15.-16. října 2008 dále Rada schválila závěry Rady k situaci na finančních trzích a evropskému dohledu, závěry k hospodářské situaci, vytyčující principy „evropské“ reakce na zpomalování hospodářského růstu, a závěry o zásadách, jimiž by se mělo řídit odměňování manažerů nejen ve finančním sektoru. Rada ECOFIN také vzala na vědomí zprávu předsednictví pro Evropskou radu o  situaci na ropných trzích a opatřeních reagujících na nárůst cen ropy v 1. pol. t.r..

Menší část jednání říjnové Rady ECOFIN byla věnována finančním službám a daním. Proběhla orientační diskuse o hlavních prvcích návrhu Solventnost II, který má rekodifikovat evropské směrnice v pojišťovnictví a především zavést nová pravidla výpočtu kapitálových požadavků na pojišťovny a tím posílit stabilitu těchto institucí. V daňové oblasti Rada schválila závěry, které formulují zásady připravovaného systému Eurofisc – jedná se o systém pro výměnu informací mezi členskými státy, který má pomoci omezit daňové podvody v oblasti DPH.

V rámci přípravy na výroční zasedání Světové banky a Mezinárodního měnového fondu (11.-13. října 2008 ve Washingtonu) ministři schválili prohlášení předsedkyně Rady ECOFIN k Mezinárodnímu měnovému a finančnímu výboru (IMFC) a principy, ze kterých bude vycházet EU při přípravě mezinárodní architektury financování dopadů změn klimatu.

Na okraji zasedání Rady ECOFIN proběhlo setkání ministrů financí zemí EU s jejich protějšky ze středomořských států (tzv. EUROMED). Účastníci diskutovali především o hospodářské situaci a pokroku ve společných iniciativách v rámci Barcelonského procesu – Unie pro Středomoří.

 

Doporučované

Nejčtenější