Novinky

19. prosince 2007

Materiály na jednání vlády 18. prosince 2007

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č.5:
Návrh  zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákona č.  243/1994 Sb., zákona č.143/1996 Sb., zákona č. 61/1998 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 303/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 493/2001 Sb., zákona č. 207/2002 Sb., zákona č. 102/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb. a zákona č. 545/2005 Sb.

Návrh přináší zcela nový systém snížení a zvýšení sazeb daně odvozeného od data první registrace, který má motivovat podnikatele k pořizování vozidel šetrnějších k životnímu prostředí. Novela zvýhodňuje i vozidla s nižšími emisemi CO2, vozidla s alternativními palivy a další vozidla s moderními a nejmodernějšími technickými parametry. Návrh současně v souladu s předpisy EU rozšiřuje předmět daně i na vozidla s hmotností více než 3,5 tuny, a to bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání či nikoliv. Proto současně zavádí nové snížení sazby daně pro nepodnikající občany a neziskový sektor. Návrh zákona bere v úvahu konkurenceschopnost českých autodopravců a sazby jsou nastaveny tak, aby motivovaly podnikatelskou sféru k větší obměně vozového parku, ale nebyly pro ni likvidační a současně aby nebyly ohroženy příjmy Státního fondu dopravní infrastruktury.

Bod č. 21:
Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou

Na základě Aktualizované strategie přistoupení ČR k eurozóně  pokračuje  praxe předkládání  společného materiálu MF a ČNB  na schůzi vlády. Materiál v první části  hodnotí jak ČR plní maastrichtská  konvergenční kritéria (tj. kritérium cenové stability, udržitelnosti veřejných financí, stability  směnného kurzu a dlouhodobých úrokových sazeb). Ve druhé části vyhodnocuje ekonomickou sladěnost české ekonomiky s eurozónou v minulém období.

Analýzy ukazují, že z hlediska fungování českého hospodářství a připravenosti na přijetí jednotné měny dochází v poslední době k určitým zlepšením, současně však pro ČR zůstává problémem  udržitelnost veřejných financí a zvyšování pružnosti české ekonomiky, zejména trhu práce.

Plnění fiskálního kritéria vládního deficitu bude vyžadovat nejen dodržování již jednou schválených fiskálních pravidel (režim fiskálního cílení a střednědobé výdajové rámce), ale i provedení dalších reforem, které připraví české veřejné finance na budoucí výzvy spojené se stárnutím obyvatelstva.

V souladu s Aktualizovanou strategií přistoupení ČR k eurozóně (ze srpna 2007) materiál konstatuje, že dosud nebylo dosaženo dostatečného pokroku při vytváření podmínek pro přijetí eura, aby mohlo dojít ke stanovení cílového data vstupu do eurozóny.

Bod č. 41:
Návrh na sjednání rezortní smlouvy týkající se „Ujednání mezi Českou republikou - Ministerstvem financí a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj o zřízení ODA fondu technické spolupráce ČR“ (dále jen „Ujednání“)

Ministerstvo financí ČR na základě intenzivní spolupráce s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (dále jen Banka, EBRD) usiluje o zřízení speciálního fondu technické spolupráce České republiky, jenž by byl financován Ministerstvem financí a jehož administrátorem by byla Banka. Fond bude určen výhradně na podporu aktivit českých subjektů za účelem napomoci transformujícím se zemím východní Evropy a střední Asie při jejich přechodu na tržní hospodářství s důrazem na podporu soukromého sektoru.

Fond se bude soustředit na poskytování technické asistence se záměrem posílení a upevnění obchodních vazeb českých subjektů v dané oblasti, aktivního zapojení českých subjektů do projektů EBRD na základě úspěšného výběrového řízení a zkvalitnění podnikatelského prostředí a podnikatelských dovedností českých subjektů. Prioritou Ministerstva financí je zajistit, aby se naplno rozvinula spolupráce EBRD s našimi firmami na třetích, dynamicky se rozvíjejících trzích, a aby české subjekty měly z operací EBRD prospěch.

 

Pro informaci

Bod č. 9:
Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (rozpočtový ECOFIN) dne 23. listopadu 2007

Dne 23. listopadu 2007 proběhlo v Bruselu jednání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství (rozpočtového ECOFINu). V průběhu jednání proběhlo dohodovací řízení se zástupci Evropského parlamentu. V rámci vyjednávání s EP bylo dosaženo shody na všech bodech navrženého kompromisního balíčku. Rada se tedy dohodla o návrhu rozpočtu EU na rok 2008. Klíčovým výsledkem jednání bylo dosažení dohody mezi Radou a Evropským parlamentem na financování projektu Galileo v období 2007-2013, zahrnujícím omezenou revizi stropů finanční perspektivy. Návrh rozpočtu bude formálně schválen na Radě pro zemědělství dne 26. listopadu 2007. 

Bod č. 10:
Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN) dne 13. listopadu 2007 v Bruselu

13.11.2007 se v Bruselu uskutečnilo řádné zasedání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství ECOFIN. Vedoucím české delegace byl ministr financí Miroslav Kalousek.

Samotnému zasedání předcházelo pravidelné každoroční setkání ministrů financí ze zemí EU a ESVO, na kterém se tentokrát diskutovalo o změnách klimatu.

Nejobsáhlejším tématickým blokem listopadové Rady ECOFIN byly daňové otázky. Proběhla orientační diskuse nad přetrvávajícími výhradami některých členských států ve věci tzv. balíčku DPH. Balíček obsahuje zejména dva návrhy směrnic, které se týkají změny pravidel pro stanovení místa plnění u služeb (směrnice 2006/112/ES) a procedury vracení daně (nahrazení směrnice 1979/1072/EHS). Téma bylo postoupeno na prosincové jednání Rady ECOFIN. Dále se Rada se zabývala otázkou ekologického zdaňování osobních automobilů. Členské státy se v názoru na použití daňového nástroje na podporu ochrany klimatu liší. Odděleně potom došlo k diskusi o prodloužení platnosti některých dočasných výjimek na uplatňování snížených sazeb DPH a ke Sdělení Komise o jiných než základních sazbách DPH, které má za cíl racionalizaci struktury snížených sazeb v EU. Obě témata byla opět postoupena na prosincové jednání Rady ECOFIN.

V otázce týkající se nového tříletého cyklu Lisabonské strategie ministři podpořili přijetí Závěrů Rady ECOFIN k budoucímu nastavení hospodářských politik. Došlo ke shodě, že není třeba zásadně revidovat současné nastavení, důraz by nyní měl být kladen na prosazování Lisabonské strategie v praxi.

V rámci pravidelné podzimní diskuse k tématu statistiky byly schváleny Závěry Rady, které se věnují snižování administrativní zátěže plynoucí ze statistiky, změnám v řízení statistiky EU, statistickým požadavkům v Evropské měnové unii a komunikaci významných statistických revizí vůči veřejnosti.

Ministři financí a hospodářství si dále vyměnili názory a zkušenosti k tématu ekonomických aspektů migrace. Pokračovala též diskuse k financování projektu globálního satelitního navigačního systému GALILEO.

Doporučované

Nejčtenější