Novinky

15. října 2007

Materiály na jednání vlády 15. října 2007

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 5:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů

Na základě usnesení vlády č.817 ze dne 18.7.2007  o způsobu provádění kontroly biopaliv při jejich uvádění na trh vypracovalo Ministerstvo financí návrh zákona, kterým se mění zákon o spotřebních daních, zákon o ochraně ovzduší a zákon o lihu.

Při výrobě biopaliv dojde z technického hlediska k zásadnímu zvýšení objemu výroby a přepravy lihu. Změny v zákoně o spotřebních daních proto reagují navýšením zajištění daně pro daňový sklad lihu, které je poskytnuto složením nebo převodem finančních prostředků na depozitní účet pro zajištění daně zřízený celním úřadem, a také se opět zavádí zajištění daně pro dopravu tohoto lihu.

Dalšími technickými aspekty jsou odlišný způsob měření produkce lihu a provádění denaturace. Denaturace, doposud prováděná vsádkově, musí být také přizpůsobena předpokládaným množstvím; řešením je denaturace kontinuální. Tyto úpravy jsou obsaženy ve změně zákona o lihu.

Návrh zákona však také umožňuje pro přímé přimíchávání lihu do pohonných hmot použít líh kvasný bezvodý obecně denaturovaný. V případě výroby pohonné hmoty s použitím tohoto lihu se zajištění spotřební daně z lihu pro daňový sklad ani pro dopravu nevyžaduje. Za účelem kontroly je však nově stanoveno, aby doprava tohoto druhu lihu na daňovém území České republiky byla provázena zjednodušeným průvodním dokladem vystaveným odesílatelem.

Změna zákona o ochraně ovzduší rozšiřuje okruh povinných osob uvádějících pohonné hmoty s obsahem biosložky na trh v České republice. Tato změna také aplikuje směrnici 2003/30/ES ze dne 8. května 2003 o podpoře užívání biopaliv nebo jiných obnovitelných pohonných hmot v dopravě.

Opět se zavádí daňové zvýhodnění týkající se směsné nafty, které je notifikováno EK do 30. 6. 2010. Proto je možno snížit sazbu spotřební daně ze směsné nafty na navrhovanou úroveň 6 866 Kč/1000 l.

Účinnost zákona je navržena k 1. lednu 2008. Vzhledem k tomu, že navrhované změny v zákoně o ochraně ovzduší a v zákoně o lihu musí být podrobeny notifikační proceduře, bude účinnost zákona pravděpodobně upravena s ohledem na datum vydání stanoviska Komise Evropských společenství.

 

Pro informaci

Bod č. 1:
Pravidelná pololetní informace pro členy  vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních příjmů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2007 a celkově od počátku velké privatizace

Dle usnesení vlády č. 51 z 10. ledna 2001  ministr financí pravidelně pololetně informuje vládu o výši čerpání garancí ve vztahu k aktuálnímu stavu zdrojů a prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR.

Materiál informuje o dosažených výsledcích v procesu odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací. Tabulky, které jsou součástí materiálu, vykreslují stav schválených smluvních garancí k odstranění starých ekologických škod a čerpání finančních prostředků na ekologii za I. pololetí roku 2007 a celkem od roku 1991 do 30. června 2007.

Celkové výdaje na sanaci starých ekologických škod vzniklých před privatizací od roku 1991 do 30.6.2007 činily cca 34 350 mil. Kč; v I. pololetí 2007 bylo uhrazeno 2 373 mil. Kč.

Celkové garance schválené vládou ČR na odstraňování staré ekologické zátěže vzniklé před privatizací činily od roku 1991 do 30.6.2007 cca 169 482 mil. Kč. Vzhledem k postupnému ukončování ekologických závazků Ministerstva financí činil aktuální výše garancí k 30. 6. 2007 celkem 159 048 mil. Kč.

Z celkového počtu 98 ukončených ekologických závazků s celkovou garancí ve výši cca 10 438 mil. Kč bylo vyčerpáno 1 813 mil. Kč, tzn. že oproti garantované výši finančních prostředků nebylo vyčerpáno celkem 8 625 mil. Kč, což lze považovat za úsporu. V I. pololetí r. 2007 byly z tohoto počtu ukončeny ekologické závazky se 2 smluvními partnery s celkovou garancí ve výši cca 612 mil. Kč, nevyčerpáno bylo cca 524 mil. Kč. Závazky týkající se ekologických škod vzniklých před privatizací byly splněny u 98 smluvních partnerů, tj. cca 32 % z jejich celkového počtu.

Dále materiál seznamuje s výší garancí schválených vládou ČR na odstranění starých ekologických škod a na revitalizaci krajiny Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje a kladenského regionu. V I. pololetí 2007 zadalo Ministerstvo financí celkem 25 veřejných zakázek ve výši 1 016 mil. Kč (bez DPH) a uhrazeno v tomto období bylo celkem cca 644 mil. Kč (vč. DPH).

Doporučované

Nejčtenější