Novinky

12. prosince

Materiály na jednání vlády 12. prosince 2007

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 4:
Návrh  zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákona č.  243/1994 Sb., zákona č.143/1996 Sb., zákona č. 61/1998 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 303/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 493/2001 Sb., zákona č. 207/2002 Sb., zákona č. 102/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb. a zákona č. 545/2005 Sb.

Návrh přináší zcela nový systém snížení a zvýšení sazeb daně odvozeného od data první registrace, který má motivovat podnikatele k pořizování vozidel šetrnějších k životnímu prostředí. Novela zvýhodňuje i vozidla s nižšími emisemi CO2, vozidla s alternativními palivy a další vozidla s moderními a nejmodernějšími technickými parametry. Návrh současně v souladu s předpisy EU rozšiřuje předmět daně i na vozidla s hmotností více než 3,5 tuny, a to bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání či nikoliv. Proto současně zavádí nové snížení sazby daně pro nepodnikající občany a neziskový sektor. Návrh zákona bere v úvahu konkurenceschopnost českých autodopravců a sazby jsou nastaveny tak, aby motivovaly podnikatelskou sféru k větší obměně vozového parku, ale nebyly pro ni likvidační a současně aby nebyly ohroženy příjmy Státního fondu dopravní infrastruktury.

Bod č. 6:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon 340/2006 Sb. umožnil institucím zaměstnaneckého penzijního pojištění povoleným v ostatních členských státech EU provozovat toto pojištění v České republice a českým zaměstnavatelům finančně přispívat těmto institucím. Smyslem předkládaného návrhu je především rozšíření územní působnosti zákona o členské státy EHP, v souladu s rozhodnutím Smíšeného výboru EHP z července 2006. Návrh dále upravuje některé otázky technického charakteru. Na tvorbě návrhu spolupracovaly Ministerstvo financí, Česká národní banka a Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Bod č. 15:
Manuál pro audit řídících a kontrolních systémů operačních programů spolufinancovaných v programovém období let 2007 až 2013 z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu

Bez zajištění auditních činností by Česká republika v období 2007-2013 nemohla čerpat finanční prostředky z Evropské unie. Manuál poskytuje subjektům auditní struktury jednotný metodický rámec pro výkon auditů systémů schválených operačních programů a auditů operací. Metodická doporučení obsažená v Manuálu vytváří současně podmínky k jednotnému postupu přípravy implementačních struktur operačních programů realizovaných a spolufinancovaných ve sdílené odpovědnosti České republiky a  Evropské komise nejen pro auditní orgán a pověřené auditní subjekty, ale rovněž pro řídící orgány, zprostředkující subjekty a platební a certifikační orgán.

Bod č. 16:
Informace o způsobu řešení úhrady nákladů na zabezpečení administrativních kapacit auditního orgánu a pověřených subjektů auditního orgánu při zajištění auditních činností při čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie na období let 2007 až 2013

V srpnu 2007 vláda schválila počty zaměstnanců auditního orgánu a pověřených subjektů auditního orgánu a uložila ministru financí a ministru pro místní rozvoj předložit návrh řešení úhrady nákladů auditních činností a zajistit v nejvyšší míře úhradu těchto nákladů z Operačního programu Technická pomoc. Nyní je vládě předložen výsledný materiál. Navržený způsob financování auditní činnosti přenáší v maximální možné míře náklady na audit k tíži evropských fondů, kdy úhrada 85% osobních nákladů bude hrazena z Operačního programu Technická pomoc.

Bod č. 21:
Převod pohledávek České konsolidační agentury za subjekty tzv. ESSK Svit a majetkové účasti České konsolidační agentury ve společnosti Svit a.s. Zlín na Ministerstvo financí a následné postoupení těchto pohledávek a prodej majetkové účasti statutárnímu městu Zlín

Vzhledem k zániku ČKA k 31.12.2007 dochází k převodu pohledávek ČKA v ESSK Svit (Ekonomicky spojená skupina Svit) a majetkové účasti ve společnosti Svit a.s. Zlín z ČKA na Českou republiku - Ministerstvo financí, a to v případě pohledávek za úplatu ve výši tržního ocenění. Ministerstvo financí následně postoupí tato aktiva městu Zlín za úplatu ve stejné výši.

Doporučované

Nejčtenější