Novinky

10. října

Materiály na jednání vlády 10. října 2007

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 3:
Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2007

Podle ustanovení § 20 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech vláda předkládá Poslanecké sněmovně po skončení pololetí zprávu, v níž hodnotí vývoj ekonomiky a plnění státního rozpočtu. Zpráva obsahuje také hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků, vývoje státních finančních aktiv a pasiv, stavu státních záruk a vývoje státního dluhu. Součástí zprávy je informace o výsledcích hospodaření státního rozpočtu za období leden až srpen 2007 a výhled celkového plnění státního rozpočtu do konce letošního roku.

V 1. pololetí roku 2007 činily příjmy státního rozpočtu 483,3 mld. Kč a byly čerpány výdaje výši 482,0 mld. Kč. Státní rozpočet dosáhl přebytku ve výši 1,3 mld. Kč. Více informací v tiskové zprávě z 1.8.2007.

Po schválení vládou bude zpráva předložena k projednání orgánům Poslanecké sněmovny.

Bod č. 4:
Návrh novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Při čerpání finančních prostředků EU vzešel požadavek umožnit převést v kalendářním roce nevyčerpané prostředky poukázané příspěvkovým organizacím zřízeným státem i územními samosprávnými celky do jejich rezervního fondu a použít je v dalším roce na stejný účel. Tato změna je obsahem předkládaného návrhu. Změna zákona se uskutečňuje v souvislosti s novelou zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla). Navrhovaná úprava je analogická navrhované novele hospodaření státních příspěvkových organizací.

Bod č. 5:
Národní strategie finančního vzdělávání

Národní strategie finančního vzdělávání navazuje na řadu koncepčních kroků v oblasti ochrany spotřebitele a vzdělávání obecně jak u nás, tak na evropské i zahraniční úrovni, a vychází z doporučení EK a mezinárodních organizací, např. OECD. Cílem je vytvořit ucelený systém finančního vzdělávání a zvyšovat úroveň finanční gramotnosti občanů. Materiál reaguje na změny v šíři nabídky finančních produktů a služeb, v chování spotřebitelů (např. rostoucí zadluženost), a reflektuje změny v oblasti sociálního a důchodového zabezpečení a dalších očekávaných socioekonomických trendů.
 
Rozvoj finančního vzdělávání má pozitivní účinky na fungování finančního trhu a jeho účastníky - poskytovatele finančních produktů a služeb, profesní asociace, stát, spotřebitele a další subjekty. Finančně vzdělaný klient, který je schopen porovnat jednotlivé produkty a zvolit pro sebe ten nejvhodnější, pomáhá k větší konkurenci na trhu, protože nutí instituce na straně nabídky k tomu, aby přicházely se stále kvalitnějšími službami. Současně sám u své domácnosti snižuje nebezpečí vzniku finančních problémů, případně vzniku sociálních potíží. 

Úvodní část Strategie shrnuje obecný přínos finančního vzdělávání a vazby na komplexní problematiku ochrany spotřebitele na finančním trhu. Dále definuje finanční gramotnost, popisuje současný stav úrovně finanční gramotnosti v ČR, stanovuje klíčové priority a cílové skupiny finančního vzdělávání, a následně charakterizuje základní dvoupilířovou strukturu finančního vzdělávání (výuka na základních a středních školách; další vzdělávání), stanovuje rámcové role pro efektivní spolupráci jednotlivých typů aktérů s důrazem na roli institucí veřejné správy, a uvádí určitá doporučení pro cílenou přípravu projektů finančního vzdělávání. Závěr Strategie obsahuje akční plán, který definuje konkrétní kroky MF, MŠMT a MPO v této oblasti v letech 2007 – 2013.
 
Materiál byl vypracován mezirezortní pracovní skupinou vedenou Ministerstvem financí ve spolupráci s MŠMT, MPO, za spoluúčasti odborníků z Výzkumného ústavu pedagogického a Národního ústavu odborného vzdělávání; byl projednán a schválen pracovní skupinou pro finanční vzdělávání a Expertní skupinou pro finanční sektor. Představuje tedy široký konsensus relevantních ministerstev, ČNB, zástupců institucí finančního trhu a spotřebitelských sdružení.

Bod č. 8:
Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce budovy bývalého Federálního shromáždění s pozemky rozhlasové stanici RFE/RL, Inc., organizační složka

V listopadu 2006 vyslovila vláda souhlas se změnou příslušnosti hospodařit s budovou bývalého Federálního shromáždění a souvisejícími pozemky z Ministerstva financí na Národní muzeum s podmínkou, že se tato změna  uskuteční po uvolnění uvedeného objektu současným vypůjčitelem, jímž je rozhlasová stanice RFE/RL, Inc. Vzhledem k tomu, že uvolnění objektu je závislé na dokončení nové budovy, které se předpokládá v červenci 2008, požádala RFE/RL v červnu 2007 o prodloužení výpůjčky.

Předkládaný návrh prodlužuje RFE/RL užívání budovy do 31.3.2009 formou dodatku ke smlouvě o výpůjčce.

Doporučované

Nejčtenější