Novinky

7. listopadu 2007

Materiály na jednání vlády 7. listopadu 2007

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 15:
Návrh rozhodnutí o privatizaci majetku státního podniku Letiště Praha podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších změn a doplňků

Vláda svým usnesením č. 1035 ze dne 12.9.2007  schválila postup transformace a privatizace státního podniku Letiště Praha. Současně si tímto usnesením vyhradila rozhodovat o privatizaci majetku státního podniku Letiště Praha a uložila ministrům financí a dopravy předložit první privatizační projekt na část majetku státního podniku Letiště Praha.

Rozhodnutí o privatizaci se týká malé části majetku podniku, konkrétně krátkodobého finančního majetku ve výši 2,2 mil. Kč. Po vydání rozhodnutí vlády bude  Ministerstvem financí z tohoto majetku založena tzv. „malá“ akciová společnost se základním kapitálem 2 mil. Kč, do níž bude později vložena, opět na základě privatizačního projektu a vládou vydaného rozhodnutí o privatizaci,  rozhodující část majetku státního podniku.

Bod č. 16:
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 226)

Po posouzení a projednání privatizačních projektů v rámci Ministerstva financí jsou návrhy rozhodnutí o privatizaci, jejichž vydání ze zákona přísluší vládě, anebo jejichž vydání si vláda vyhradila, sestaveny do formy souhrnného materiálu, který je po připomínkovém řízení předložen ke schválení vládě.

Předkládaný souhrnný privatizační materiál č. 226 zahrnuje 18 položek; v první části navrhuje přímé prodeje majetku předem určeným nabyvatelům za účetní hodnotu resp. za kupní cenu vycházející z účetní hodnoty majetku ke dni prodeje. Tato metoda privatizace je navrhována pro prodej majetku s.o. Správa železniční a dopravní cesty a dále pro majetek ve správě Pozemkového fondu ČR. Ve druhé části materiálu je část majetku ve správě ÚZSVM a Pozemkového fondu ČR je navrhována k privatizaci formou přímého prodeje předem určeným nabyvatelům za dohodnutou cenu. Ve třetí části materiál zahrnuje přímý prodej akciového podílu a.s. BOTAS a dále prodej 1 akcie (původně se zvláštními právy) předem určenému nabyvateli. Ve čtvrté části je navrhována veřejná soutěž na majetek Železniční polikliniky České Budějovice, pracoviště J.V.Sládka 818 ve Veselí nad Lužnicí (nyní ÚZSVM).

Bod č. 17:
Převod obchodního podílu České konsolidační agentury ve společnosti ASSET PARK s.r.o.

Na základě usnesení vlády č. 176 ze dne 28. února 2007  založila Česká konsolidační agentura společnost ASSET PARK, s.r.o., aby do ní převedla své pohledávky vykazující právní vady a následně ji prodala ve výběrovém řízení.

V návaznosti na zmíněné usnesení je nyní vládě předložen návrh na převod stoprocentního obchodního podílu ČKA ve společnosti ASSET PARK, s.r.o. společnosti AB – CREDIT, a.s., která v rámci veřejného výběrového řízení vyhlášeného Českou konsolidační agenturou dne 13. června 2007 předložila nejvyšší nabídku - 585,55 mil. Kč. Převod je v souladu se strategií maximálně redukovat stávající portfolio aktiv ČKA, které má být převedeno na Ministerstvo financí po ukončení činnosti ČKA k 31. 12. 2007.

Bod č. 19:
Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a vládou Kambodžského království o podpoře a vzájemné ochraně investic

Předkládaný návrh dohody obsahuje všechny standardní zásady a záruky, které slouží k ochraně investorů na území druhého smluvního státu a které jsou obvykle obsaženy v tomto typu dohod. Do dohody jsou rovněž zapracována ustanovení, která zohledňují závazky vyplývající pro Českou republiku z členství v EU.

Dohoda vytváří základní právní rámec pro realizaci investic, a to jak českých investorů v druhém smluvním státě, tak i naopak, a po dobu platnosti dohody právně fixuje předvídatelné a právně vynutitelné chování orgánů hostitelského státu.
Smlouva má v ČR standardně charakter smlouvy prezidentské, na základě požadavku druhé strany však byla tato dohoda formálně sjednána s označením jako smlouva vládní. K jejímu vstupu v platnost je nutné, po projednání vládou a následném podpisu, schválení Parlamentem ČR a ratifikace prezidentem republiky.

Bod č. 20:
Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Etiopskou federativní demokratickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

Předkládaný návrh dohody obsahuje všechny standardní zásady a záruky, které slouží k ochraně investorů na území druhého smluvního státu a které jsou obvykle obsaženy v tomto typu dohod. Do dohody jsou rovněž zapracována ustanovení, která zohledňují závazky vyplývající pro Českou republiku z členství v EU.

Dohoda vytváří základní právní rámec pro realizaci investic, a to jak českých investorů v druhém smluvním státě, tak i naopak, a po dobu platnosti dohody právně fixuje předvídatelné a právně vynutitelné chování orgánů hostitelského státu.

Smlouva má v ČR standardně charakter smlouvy prezidentské. K jejímu vstupu v platnost je nutné, po projednání vládou a následném podpisu, schválení Parlamentem ČR a ratifikace prezidentem republiky.

Doporučované

Nejčtenější