Novinky

3. prosince 2007

Materiály na jednání vlády 3. prosince 2007

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 3:
Návrh zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Legislativa České republiky v oblasti zamezení „praní špinavých peněz“ vychází ze závazků z mezinárodních úmluv a členství v Evropské unii. Dosavadní zákon č. 61 z roku 1996 byl doposud jedenáctkrát novelizován, v zájmu větší srozumitelnosti a systematičnosti proto byla při implementaci evropských předpisů z let 2005 - 2006 zvolena cesta zcela nového zákona.
 
Návrh přejímá základní osvědčené prvky původního zákona a nově implementuje zmíněné evropské normy. Návrh přesněji vymezuje okruh povinných osob, které musí identifikovat klienty a zaznamenávat jejich obchody (přičemž nerozšiřuje jejich spektrum), a upřesňuje definice dalších používaných pojmů. Hranice pro povinnost identifikace klienta se snižuje na částku 1.000 eur, zejména za účelem omezení možnosti „rozmělňování“ transakcí k utajení identity klienta. Podstatně se rozšiřuje zejména pro banky a další finanční instituce povinnost sledovat a kontrolovat obchody svých klientů, kteří mají povinnost u transakcí nad 15.000 eur doložit smysl a účel transakce a původ prostředků v ní použitých.

Zákon připouští řadu výjimek v situacích, kdy nehrozí riziko zneužití a naopak zpřísňuje sledování transakcí v případech, kdy i na základě mezinárodních zkušeností je toto riziko vyšší – například pokud zahraniční tzv. „politicky exponovaná osoba“ provádí majetkové transakce mimo svůj domovský stát.

Současně je předkládán návrh zákona, který mění další související předpisy. Předpokládané nabytí účinnosti obou návrhů je do poloviny roku 2008.

Bod č. 4:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Od července 2005 existuje zákonná povinnost značit líh kontrolní páskou. Dvouletá zkušenost potvrdila předpoklad, že toto značení jednoznačně přispívá k boji s nelegální výrobou lihu, neboť po zavedení této povinnosti inkaso spotřební daně z lihu výrazně vzrostlo. Předkládaný návrh upravuje některá ustanovení tak, aby lépe odpovídala potřebám praxe. Jde zejména o nové vymezení pojmu spotřebitelského balení, zpřesnění okruhu osob, na které se povinnost značení vztahuje, a zjednodušení způsobu vracení a evidence kontrolních pásek. Základním principem zůstává snaha co nejúčinněji zamezit daňovým a celním únikům v oblasti nakládání s lihem, způsobem, který zbytečně nezatěžuje poctivé výrobce, dovozce, distributory a prodejce lihu a současně chrání spotřebitele.

Doporučované

Nejčtenější