Novinky

4.čtvrtletí ´07

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády ve 4. čtvrtletí 2007.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády 18. prosince 2007

 • Bod č.5: Návrh  zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákona č.  243/1994 Sb., zákona č.143/1996 Sb., zákona č. 61/1998 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 303/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 493/2001 Sb., zákona č. 207/2002 Sb., zákona č. 102/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb. a zákona č. 545/2005 Sb.
 • Bod č. 21: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou
 • Bod č. 41: Návrh na sjednání rezortní smlouvy týkající se „Ujednání mezi Českou republikou - Ministerstvem financí a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj o zřízení ODA fondu technické spolupráce ČR“ (dále jen „Ujednání“)
  Pro informaci:
 • Bod č. 9: Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (rozpočtový ECOFIN) dne 23. listopadu 2007
 • Bod č. 10: Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN) dne 13. listopadu 2007 v Bruselu

Vydáno

Materiály na jednání vlády 12. prosince 2007

 • Bod č. 4: Návrh  zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákona č.  243/1994 Sb., zákona č.143/1996 Sb., zákona č. 61/1998 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 303/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 493/2001 Sb., zákona č. 207/2002 Sb., zákona č. 102/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb. a zákona č. 545/2005 Sb.
 • Bod č. 6: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 15: Manuál pro audit řídících a kontrolních systémů operačních programů spolufinancovaných v programovém období let 2007 až 2013 z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu
 • Bod č. 16: Informace o způsobu řešení úhrady nákladů na zabezpečení administrativních kapacit auditního orgánu a pověřených subjektů auditního orgánu při zajištění auditních činností při čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie na období let 2007 až 2013
 • Bod č. 21: Převod pohledávek České konsolidační agentury za subjekty tzv. ESSK Svit a majetkové účasti České konsolidační agentury ve společnosti Svit a.s. Zlín na Ministerstvo financí a následné postoupení těchto pohledávek a prodej majetkové účasti statutárnímu městu Zlín.

Vydáno

Materiály na jednání vlády 3. prosince 2007

 • Bod č. 3: Návrh zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a  financování terorismu a Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v  souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • Bod č. 4: Návrh zákona, kterým se mění zákon č.676/2004  Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Materiály na jednání vlády 21. listopadu 2007

 • Bod č. 8: Komise pro rozvoj Brdska - statut, jednací řád a zabezpečení finančních zdrojů
 • Bod č. 12: Prodej majetkové účasti České konsolidační agentury ve společnosti AGRO ZVOLE, a.s.

Vydáno

Materiály na jednání vlády 14. listopadu 2007

 • Bod č. 15: Návrh Dohody o narovnání se společností UFC v rámci deblokace ruského dluhu
  Pro informaci:
 • Bod č. 5: Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN) dne 9. října 2007 v Lucemburku

Vydáno

Materiály na jednání vlády 7. listopadu 2007

 • Bod č. 15: Návrh rozhodnutí o privatizaci majetku státního podniku Letiště Praha podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • Bod č. 16: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 226)
 • Bod č. 17: Převod obchodního podílu České konsolidační agentury ve společnosti ASSET PARK s.r.o.
 • Bod č. 19: Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a vládou Kambodžského království o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Bod č. 20: Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Etiopskou federativní demokratickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

Vydáno

Materiály na jednání vlády 29. října 2007

 • Bod č. 15: Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Arménskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Vydáno

Materiály na jednání vlády 15. října 2007

 • Bod č. 5: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Pravidelná pololetní informace pro členy  vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních příjmů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1.1.2007 do 30.6.2007 a celkově od počátku velké privatizace

Vydáno

Materiály na jednání vlády 10. října 2007

 • Bod č. 3: Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2007
 • Bod č. 4: Návrh novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Bod č. 5: Národní strategie finančního vzdělávání
 • Bod č. 8: Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce budovy bývalého Federálního shromáždění s pozemky rozhlasové stanici RFE/RL, Inc., organizační složka