Novinky

25. října

Materiály na jednání vlády 25. října 2006

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 14:
Informace o postupu při prodeji podílu společnosti Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., ve společnosti Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s.

Usnesením vlády z 19. dubna 2006 bylo uloženo místopředsedovi vlády a ministru financí a ministru průmyslu a obchodu předložit vládě ke schválení do 30. září 2006 návrh vítěze veřejného výběrového řízení na nabyvatele podílu a koncepci dalšího rozvoje pojišťování vývozu se státní podporou a dalších činností Exportní garanční a pojišťovací společnosti. 2006.

Tento původní termín je vládě navrhováno prodloužit do 28. února 2007. Dle analýzy investičního a právního poradce není možné lhůtu do konce září s ohledem na požadavky kladené na výběrové řízení dodržet. Meziresortní výběrová komise ve spolupráci s investičním poradcem a právním poradcem při přípravě harmonogramu a struktury procesu kladla důraz na to, aby celý proces vedoucí k výběru strategického partnera byl dostatečně transparentní a nediskriminační a aby účastníci veřejného výběrového řízení měli dostatečný časový prostor pro seznámení se stavem společnosti a na přípravu podání v jednotlivých fázích výběrového procesu.

Do stejného data 28. února 2007 je navrhováno prodloužit i termín pro předložení koncepce dalšího rozvoje pojištění vývozu se státní podporou. 

Bod č. 39:
Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou

Analýza plnění maastrichtských kritérií a ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou hodnotí připravenost České republiky pro vstup do kurzového mechanismu ERM II a pro následné přijetí jednotné měny euro. Jak z této analýzy vyplývá, kromě udržitelnosti veřejných financí  ČR maastrichtská kritéria plní. V současnosti ČR nesplňuje kritérium schodku vládních financí, které je stanoveno na hodnotu 3 % HDP.

Plnění maastrichtských konvergenčních kritérií je nezbytnou podmínkou pro přijetí eura. Samotné splnění těchto kritérií však ještě neznamená dosažení sladěnosti ekonomiky s eurozónou v takovém stupni, aby přijetí jednotné měny a aplikace jednotné měnové politiky přinesly zemi více pozitiv než negativ. Proto se každoroční vyhodnocení zaměřuje na oba aspekty přijetí eura.

Předkládaný materiál se skládá ze tří částí:

  • První část  obsahuje shrnutí a doporučení k připravenosti ČR na vstup do ERM II.
  • Druhá část obsahuje vyhodnocení současného a očekávaného plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a byla zpracována Ministerstvem financí na základě údajů dostupných do poloviny října 2006. Vzhledem k měřitelnosti těchto kritérií na základě daných definic je možný víceméně jednoznačný závěr o tom, zda maastrichtská kritéria Česká republika plní či neplní.
  • Třetí část materiálu, která se zabývá vyhodnocením stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou, zpracovala Česká národní banka. V pozadí tohoto vyhodnocení stojí rozsáhlý soubor analýz, který projednala bankovní rada ČNB dne 19. října 2006 a po dopracování bude zveřejněn na internetové stránce ČNB. Cílem bylo zhodnotit vývoj jednotlivých ukazatelů sladěnosti v čase a ve srovnání s ostatními zeměmi, které jsou buď již nyní členy eurozóny nebo na toto členství aspirují. Jednoznačný závěr o tom, zda je míra ekonomické sladěnosti dostatečná k přijetí společné měny euro, však není principiálně možný.

Pro informaci

Bod č. 3:
Informace o neformálním zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN) ve dnech 8.-9. září 2006 v Helsinkách

Ve dnech 8. a 9. září letošního roku se v Helsinkách uskutečnilo neformální jednání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) za účasti guvernérů centrálních bank. Česká delegace byla vedena náměstkem ministra financí Tomášem Prouzou.

Účastníci jednání se mj. zabývali hospodářskými a finančním aspekty energetické politiky, směrnicí o kvalitě ovzduší, globální konkurencí, inovacemi a produktivitou, hospodářskou situací v EU a ve světě, procedurou při nadměrném deficitu, stabilitou finančních trhů a krizovým řízením.

Doporučované

Nejčtenější