Novinky

18. října

Materiály na jednání vlády 18. října 2006

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 7:
Postoupení pohledávek České konsolidační agentury za subjekty tzv. ESSK Svit a prodej majetkové účasti České konsolidační agentury ve společnosti Svit a.s. Zlín přímo určenému subjektu

V souladu se zákonem o České konsolidační agentuře je vládě předkládán ke schválení návrh usnesení, na základě kterého bude ČKA umožněno statutárnímu městu Zlín prodat za úplatu stanovenou na základě tržního ocenění 414.256 kusů kmenových akcií zaknihovaných na majitele společnosti Svit a.s. Zlín. Akcie, které mají každá jmenovitou hodnotu 1.000 Kč, představují majetkovou účast na základním kapitálu společnosti ve výši 17,15%. Zároveň souhlas vlády umožní městu postoupit pohledávky z portfolia ČKA za společnostmi Svit a.s. Zlín, C'Svit, a.s. - v likvidaci, KONTY, a.s. v likvidaci, CEBO, a.s., ZLÍN GROUP a.s. - v likvidaci a TRESO, velkoobchod obuví, a.s. Zlín v celkové výši cca 6,8 mld. Kč.

Postup a podmínky postoupení pohledávek v tzv. ESSK Svit a prodej majetkové účasti ČKA ve společnosti Svit a.s. Zlín byly se zástupci města projednány a zastupitelstvo města schválilo principy transakce včetně podmínek dne 7.9.2006.

Dozorčí rada ČKA v souladu se zákonem o ČKA předkládaný návrh schválila na svém zasedání dne 2.3.2006. Návrh byl poté na základě doporučení ministra financí opětovně projednán dozorčí radou ČKA dne 27.7.2006 a dozorčí rada ČKA schválila řešení spočívající v prodeji aktiv v ESSK Svit přímému zájemci statutárnímu městu Zlín za cenu ve výši tržního ocenění v souladu s platnou metodikou ČKA a za podmínky, že součástí materiálu pro jednání vlády  bude souhlas zastupitelstva statutárního města Zlína s podmínkami transakce.

Bod č. 10:
Materiál ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 05/33 „Hospodaření s prostředky státního rozpočtu vynaloženými na poskytování investičních pobídek a investičních podpor na základě „Prohlášení o společném záměru“

NKÚ tuto kontrolu provedl na Ministerstvu financí, na Ministerstvu práce a sociálních věcí a u 19 vybraných příjemců poskytovaných investičních pobídek. Kontrolovaným obdobím bylo období od začátku druhého čtvrtletí roku 1998 do konce roku 2005.

Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s prostředky státního rozpočtu vynaloženými na poskytování investičních pobídek a investičních podpor a současně prověřit splnění podmínek k jejich poskytnutí, uvedených v „Prohlášeních o společném záměru“, podle nichž byly investiční pobídky poskytnuty.

Bod č. 16:
Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2006

Předkládaná informace byla vypracována v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech, podle kterého Ministerstvo financí průběžně hodnotí pokladní plnění státního rozpočtu a podává o něm po uplynutí prvního a třetího kalendářního čtvrtletí informaci vládě tak, aby ji vláda předložila rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny do konce měsíce následujícího po uplynutí čtvrtletí.

Výsledky plnění příjmů a výdajů státního rozpočtu jsou prezentovány na základě údajů o jeho pokladním plnění, tj. podle stavu na účtech státního rozpočtu vedených u ČNB, nikoliv podle sumářů finančních a účetních výkazů kapitol, které jsou zpracovány a předkládány v pozdějších termínech. Informace dále obsahuje komentář o řízení státního dluhu, situační zprávu státní pokladny a přehled o čerpání rezervních fondů organizačních složek státu.

Z údajů o pokladním plnění státního rozpočtu vykázaných ČNB za leden až září roku 2006 vyplývá mírná převaha příjmů státního rozpočtu nad jeho výdaji o 1,5 mld. Kč. Celkové příjmy dosáhly 673,5 mld. Kč a celkové výdaje 672 mld. Kč.

Příjmy za tři čtvrtletí roku představují 75,7 % ročního rozpočtu (v roce 2005 to bylo 78,8 %) a meziroční růst o 39,4 mld. Kč, tj. o 6,2 %. Celkové výdaje za devět měsíců přestavují čerpání rozpočtu na 69,7 % (loni to bylo 68,5 %) a meziroční růst o 63,7 mld. Kč, tj. o 10,5 %. Vyšší čerpání výdajů (především kapitálových a převodů do rezervních fondů) lze již tradičně očekávat ke konci roku.

Doporučované

Nejčtenější