Novinky

12. prosince

Materiály na jednání vlády 12. prosince 2006

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 2:
Návrh postupu České republiky v řízení o porušení Smlouvy o založení ES za neúplnou transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES ze dne 3. června 2003  o činnostech  institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi

Ministerstvo financí předkládá vládě k rozhodnutí návrh postupu České republiky v řízení zahájeném Evropskou komisí s Českou republikou pro porušení Smlouvy o založení Evropského společenství pro neúplnou transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES ze dne 3. června 2003 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi. Důvodem je zaslání formálního upozornění, kterým Evropská komise zahájila toto řízení proti České republice.

Česká republika provedla transpozici této směrnice zákonem č. 340/2006 Sb. o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 24. května 2006. Předkladatelem uvedeného zákona bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Na základě této právní úpravy bylo institucím zaměstnaneckého penzijního pojištění z jiných členských států Evropské unie než České republiky umožněno poskytovat své služby na území České republiky a tuzemským zaměstnavatelům bylo umožněno do těchto produktů přispívat. Tím byly odstraněny překážky, které by bránily poskytovat danou finanční službu v rámci jednotného trhu společenství, jehož je Česká republika nedílnou součástí.

Bod č. 6:
Návrh zákona, který se mění zákon č. 191/1999 Sb. o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Cílem tohoto zákona je kromě ochrany práv majitelů k duševnímu vlastnictví také chránit vnitřní trh od padělků a nedovolených napodobenin. To ve svém důsledku chrání také české hospodářské subjekty před nekalou konkurencí výrobků padělků a nedovolených napodobenin a umožní jim vyrábět a prodávat výrobky chráněné právem k duševnímu vlastnictví.

Od data nabytí účinnosti tohoto zákona do konce roku 2005 celní orgány zajistily zboží, u něhož měly důvodné podezření, že jde o padělky nebo nedovolené napodobeniny, celkem ve 2 348 případech a v celkové celní hodnotě téměř 2,8 mld Kč. Při aplikaci tohoto zákona se však ukázala nutnost provedení některých legislativních úprav, které zjednoznační, upřesní, popř. zjednoduší naplňování jeho jednotlivých ustanovení. Touto novelou lze v zákoně rovněž přizpůsobit terminologii použitou v komunitárním předpise a odstranit nesoulad platného znění zákona s požadavky na reformu správního trestání.

Bod č. 23:
Zajištění vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací

Vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací zajišťuje Česká republika prostřednictvím Ministerstva financí z privatizačních příjmů na základě zákona č. 178/2005 Sb. o zrušení Fondu národního majetku ČR a na základě zákona č. 179/2005 Sb., kterým se změnil zákon č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku na jiné osoby. Na základě konkrétních vládních usnesení, která jsou přijímána průběžně od počátku privatizace, uzavíral FNM, nyní po jeho zrušení Ministerstvo financí, smlouvy na vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací. V těchto dvoustranných smlouvách se zavázal vůči jednotlivým nabyvatelům privatizovaného majetku nebo jejich právním nástupcům odstranit  za dohodnutých podmínek z prostředků státu staré ekologické zátěže způsobené činností státních podniků před privatizací. Takto je postupováno v případech, kdy v rámci privatizace nebyly staré ekologické zátěže zohledněny formou slevy z kupních cen privatizovaného majetku, ani nebyly uplatněny jiné formy zvýhodnění.

Od počátku privatizace zpracovává Fond národního majetku České republiky (nyní  Ministerstvo financí) pro vládu materiál, ve kterém podává pravidelnou  informaci o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních příjmů k řešení ekologických závazků při privatizaci. Předkládaný materiál aktualizuje informace o této oblasti, které byly předloženy vládě za období od 1.1.2006 do 30.6.2006 a celkově od počátku velké privatizace. Z aktualizovaného materiálu vyplývá, že pro účely zajištění ekologických závazků státu k vypořádání starých ekologických závazků v následujícím období, cca do roku 2015, budou potřeba prostředky z privatizačních zdrojů ve výši minimálně 125,7 mld. Kč, maximálně 162,8 mld. Kč, v závislosti na úrovni čerpání garancí.

Bod č. 24:
Návrh převodu finančních prostředků dle § 5, odst. 3, písm. C, bod 13 zákona č. 178/2005 Sb. o zrušení Fondu národního majetku, do státních finančních aktiv k pokrytí části úhrady kupní ceny za úplatný převod akcií ČEPS, a.s., od společnosti ČEZ, a.s., do majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit, Ministerstvu financí

Vládě je předkládán ke schválení převod finančních prostředků z výnosů z prodeje privatizovaného majetku MF do státních finančních aktiv v letech 2006 až 2009. Tyto prostředky jsou určeny na částečné pokrytí splátek kupní ceny za převod akcií společnosti ČEPS od společnosti ČEZ do majetku státu. Tímto administrativním krokem vláda naplní zákonný požadavek daný § 5 zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku a umožní převod těchto účelových prostředků nejen v roce 2006, ale zjednodušeným způsobem i v následujících letech.

O koupi podílu ve společnosti ČEPS rozhodla vláda v roce 2004, a to na základě neúspěšného výběrového řízení, které vyhlásila společnost ČEZ a které z důvodu zákonného požadavku pro řádného hospodáře skončilo bez určení nabyvatele nabízeného 34% podílu na majetku této distribuční společnosti. Do majetku ČR tak bylo v září 2004 za cenu sedmi miliard korun převedeno 60 709 493 kusů kmenových akcií ČEPS. Kupní cena je splatná v pěti splátkách, v průběhu let 2005 až 2009. Počítá se s tím, že na krytí jednotlivých splátek budou použity jednak dividendové výnosy z akcií ČEPS, případně další příjmy plynoucí z majetkové účasti Ministerstva financí ve společnosti ČEPS i další zdroje krytí, kterými jsou výnosy z prodeje privatizovaného majetku MF.

Bod č. 49:
Vázání finančních prostředků kapitoly 329 – Ministerstvo zemědělství na financování programů/projektů SF/FS v roce 2006

V souladu s usnesením vlády ze září 2005 bude resortem Ministerstva zemědělství zajištěna připravenost na čerpání prostředků SF/FS (strukturální fondy/Fond soudržnosti) v souladu s principy tzv. mezistupně systému finančních toků SF/FS prostřednictvím státního rozpočtu od přelomu listopadu a prosince 2006. Na základě této skutečnosti se provádí vázání finančních prostředků, které nebyly z důvodu pozdní připravenosti resortu na tzv. mezistupeň vyčerpány v průběhu roku 2006, resp. do okamžiku přechodu na tzv. mezistupeň. Organizační složky státu jsou povinny vázat prostředky státního rozpočtu, jestliže o tom na základě rozpočtových pravidel rozhodla vláda.

Vázány budou pouze prostředky, jež měly být uvolňovány z Národního fondu prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu jednotlivým konečným příjemcům. Prostředky určené na financování programů/projektů SF/FS, jejichž konečnými příjemci jsou kapitola Ministerstva zemědělství či jím zřízené organizační složky státu, musí v rozpočtu kapitoly MZe zůstat nevázány, neboť budou použity na předfinancování programů/projektů SF/FS těmito institucemi. Z tohoto důvodu bylo provedeno rozklíčování prostředků SF/FS na prostředky uvolňované prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu, jež vázány budou, a ostatní prostředky SF/FS, jež vázány nebudou. V návaznosti na vázání výdajů na operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství nebudou Ministerstvem zemědělství o vázanou výši prostředků naplněny „příjmy z rozpočtu Evropské unie – příjmy z EAGGF – na operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství.

Doporučované

Nejčtenější