Novinky

8. listopadu

Materiály na jednání vlády 8. listopadu 2006

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 3:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb.  o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb. a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů 

Předkládaný materiál reaguje na skutečnost, že podle stávající právní úpravy dojde dnem 1. ledna 2007 k zániku zákonné výpůjčky k majetku státu vzniklé dle uvedených  zákonů, která nahradila vztahy trvalého užívání k majetku státu. Přitom je zřejmé, že další právní vztahy k dotčenému užívanému majetku státu se nepodaří do uvedeného data ve všech případech definitivně vypořádat.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který je organizační složkou státu příslušnou hospodařit s největším rozsahem takto užívaného majetku státu, eviduje více než 20 000 případů, z nichž převážná část není dosud definitivně vyřešena. Obdobný stav lze předpokládat, pokud se jedná o nedořešené případy, i u dalších organizačních složek státu příslušných hospodařit s takovým majetkem státu, tj. především Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky a zčásti i Ministerstva financí. Uvedená situace je zejména důsledkem existence nesrovnalostí v majetkoprávních vztazích, které je třeba před samotnou další úpravou právních vztahů vyjasnit, nutnosti identifikace dotčeného majetku a v neposlední řadě i odmítání některých forem úpravy (koupě, nájem) ze strany dosavadních „zákonných“ vypůjčitelů. Tyto procesy jsou časově i administrativně značně náročné.

Cílem předkládané navrhované zákonné úpravy je zrealizovat zájem jak státu tak zákonných vypůjčitelů na časově omezeném pokračování v zákonné výpůjčce při zachování stávajících zákonných podmínek, tzn. ponechat ještě po určitou dobu zákonnou výpůjčku beze změny.

Bod č. 4:
Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2007 a 2008

Navrhovaný zákon má za cíl získat zákonné povolení Ministerstvu financí refinancovat státní dluhopisy, které budou splatné v letech 2007 a 2008. Toto povolení umožní vydat nové státní dluhopisy a z jejich výnosu uhradit splátky splatných jistin státních dluhopisů. Jedná se o typický zákon technického charakteru, který nezvyšuje objem státního dluhu.

Bod č. 13:
Změna jmenování Národního koordinátora zavedení eura v České republice

Na pozici Národního koordinátora zavedení eura je navrhován Ing. Petr Očko. V této funkci by tak nahradil Ing. Tomáše Prouzu, který byl v září letošního roku odvolán z funkce náměstka ministra financí. Ing. Petr Očko dosud působil jako zástupce Národního koordinátora zavedení eura a vedoucí Organizačního výboru Národní koordinační skupiny pro zavedení eura.

Doporučované

Nejčtenější