Novinky

23. listopadu

Materiály na jednání vlády 23. listopadu 2005

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 2:
Konvergenční program České republiky

viz bod č. 4

Bod č. 3:
Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně sladěnosti ČR s eurozónou

viz bod č. 4

Bod č. 4:
Institucionální zajištění zavedení eura v České republice

Informace k prvním třem bodům jsou k dispozici v tiskové zprávě - Podmínky pro zavedení jednotné evropské měny v České republice, která byla zveřejněna na tiskové konferenci Ministerstva financí dne 15. listopadu 2005.

Bod č. 17:
Řešení zadluženosti obce Oskava vůči České konsolidační agentuře

Vládě je předkládán návrh na odprodej pohledávky ČKA za dlužníkem Jaromírou Mertlíkovou obci Oskava, která je ručitelem této pohledávky.
Pohledávka vznikla na základě úvěru, který v roce 1992 Česká spořitelna poskytla Jaromíře Mertlíkové na výstavbu penzionu. Pohledávka byla v roce 2001 postoupena Konsolidační bance (právnímu předchůdci ČKA). Původní úvěr ve výši 4 miliónů Kč, z kterého bylo ještě před převodem na KOB splaceno 0,9 miliónu Kč, postupem doby v důsledku úroků vzrostl až na více než 12 miliónů Kč.

Proti dlužníkovi a ručitelům je na základě pravomocného rozsudku vedeno exekuční řízení. V jeho rámci byla nemovitost prodána ve veřejné dražbě a výnos z ní bude použit na úhradu části dluhu. U obce Oskava byla vzhledem k probíhajícím jednáním exekuce odložena do konce letošního roku.   

V případě řešení tohoto dluhu není možno postupovat tak jako u Rokytnice nad Jizerou a Smržovky, protože většina prodejných zbytných nemovitostí ve vlastnictví obce je zastavena ve prospěch jiných věřitelů.

Bod č. 18:
Majetkové změny a konečné dislokace u vybraných subjektů na území města Jindřichův Hradec

Dislokace orgánů veřejné správy v administrativních budovách po bývalém Okresním úřadu v Jindřichově Hradci, stanovená usnesením vlády v roce 2002, nevytvořila pro výkon veřejné správy v daném území optimální podmínky. Z tohoto důvodu se zainteresované subjekty dohodly na způsobu řešení této situace. Jejich dohoda byla podkladem pro vznik materiálu  pro schůzi Vládní dislokační komise, která navržené změny schválila a doporučila vládě s nimi vyslovit souhlas. Předkládaný návrh řeší využití 3 objektů. Umožňuje integrovat dosud roztříštěná pracoviště města Jindřichův Hradec a to s maximálním využitím kapacity dotyčných administrativních budov. Realizace návrhu zajišťuje narovnání majetkových vztahů, účelné a hospodárné využití majetku státu a v konečném důsledku šetří rovněž režijní náklady. 

Bod č. 24:
Kvalifikační kritéria pro výběrové řízení na prodej aktiv společnosti Aero Vodochody, a.s.

Usnesením č. 985/2005  rozhodla vláda o tom, že nejvhodnějším postupem při řešení současné situace ve společnosti Aero je prodej veškerých aktiv státu v této společnosti, a to v rámci veřejného dvoukolového výběrového řízení organizovaného ČKA.

V souladu s tímto usnesením jsou nyní vládě předkládána ke schválení kvalifikační kritéria pro toto výběrové řízení týkající se připravenosti zájemce přijmout specifikované závazky a předložit podnikatelských záměr, který bude dokládat jeho schopnost realizovat podnikatelské aktivity společnosti Aero Vodochody. Zároveň je předkládán ke schválení způsob vyhodnocování předložených nabídek. Součástí návrhu je i harmonogram výběrového řízení, které by mělo být ukončeno do poloviny května 2006.

Harmonogram je zpracován tak, aby byla zájemcům poskytnuta alespoň minimální doba pro rozhodnutí o účasti ve výběrovém řízení, splnění základních kvalifikačních předpokladů, vypracování předběžných nabídek, provedení hloubkové kontroly ve společnosti Aero, na projednání návrhu smluvní dokumentace a přípravu závazné cenové nabídky.

Základní kvalifikační předpoklady a kvalifikační kritéria jsou navržena tak, aby bylo možno vybrat zájemce, který nabídne nejvyšší cenu za nabývané akcie a pohledávky a zároveň bude dostatečně věrohodný a bude schopen zabezpečit, aby společnost Aero mohla dostát svým závazkům vůči Armádě České republiky, jakož i závazkům ze stávajících smluv s významnými dodavateli a odběrateli. Kvalifikační kritéria byla formulována i s ohledem na poskytování veřejné podpory.


Bod č. 25
Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou o podpoře a ochraně investic

Vládě České republiky je předkládán ke schválení návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou o podpoře a ochraně investic, kterou se nahrazuje Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 4. prosince 1991 v Pekingu. 

V uplynulých letech obdrželo Ministerstvo financí několik signálů o závažném porušování této dohody ze strany čínských orgánů vůči českým investorům v Číně. Dohoda s Čínou z roku 1992 nepatří mezi  standardní dvoustranné dohody o ochraně investic, kterými je Česká  republika vázána. Tato dohoda je v úpravě vzájemných závazků nevyvážená a jednostranně výhodná pro Čínu. Příčina této nerovnováhy spočívá v  Protokolu k této Dohodě, podle kterého Čína není povinna poskytovat českým investorům  a jejich investicím národní zacházení, je-li to nutné z hlediska ochrany veřejného pořádku, národní bezpečnosti nebo zdravého rozvoje národního hospodářství. Jedná se o velmi vágní ustanovení, které čínské straně umožňuje zacházet s českými investicemi rozdílně v porovnání s domácími investory. Dohoda dále výrazným způsobem omezuje volný převod plateb a podřizuje tyto převody domácím devizovým předpisům.

S ohledem na tyto negativní skutečnosti iniciovalo Ministerstvo financí v roce 2002 jednání o novém návrhu bilaterální investiční dohody, která by nahradila nevyhovující dohodu z roku 1992. V roce 2002 se uskutečnila dvě kola expertních jednání (v Pekingu a posléze v Praze), během kterých se v klíčových otázkách  nepodařilo  nalézt  přijatelné řešení.

Po vstupu České republiky do Evropské unie v květnu 2004 se situace na české straně, pokud jde o sjednávání mezinárodně právních závazků,  změnila. Čínské straně tak byly v srpnu 2005 předloženy nové návrhy na úpravu Dohody s Čínou, jejichž cílem bylo uvést novou dohodu do souladu se závazky vyplývajícími pro ČR z jejího členství v EU.  Na pozvání české strany se ve dnech 10. a 11. listopadu 2005 uskutečnilo v Praze třetí. kolo expertních jednání s cílem dořešit dosud otevřené otázky návrhu nové dohody o ochraně investic mezi Českou republikou a Čínou. Předmětem jednání byl návrh české strany na vložení harmonizačních klauzulí do textu dohody a problematika těch ustanovení dohody, která jsou pro Českou republiku nevýhodná.   

Předkládaný návrh Dohody je výsledkem kompromisu, na který česká strana přistoupila v zájmu uzavření Dohody s Čínou, která s ohledem na svůj dynamický rozvoj a velký trh představuje perspektivní území pro umísťování českých investic a lze očekávat, že tato dohoda podpoří rovněž investování čínských investorů v České republice.

Doporučované

Nejčtenější