Novinky

21. prosince

Materiály na jednání vlády 21. prosince 2005

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Podklady pro jednání vlády
 • Legislativa

Bod č. 11:
Návrh na změnu gesce k dokumentům orgánů ES týkajícím se financování transevropských dopravních a energetických sítí

V předkládaném materiálu jsou shrnuty důvody Ministerstva financí pro odmítnutí gesce v oblasti transevropských dopravních sítí, které se týkají především problematiky ministerstva dopravy. Jelikož dvoustranná jednání s tímto resortem nevedla zatím k dohodě, je tato záležitost předkládána k rozhodnutí vládě ČR. Ministerstvo financí se nebrání postavení spolugestora.

Uvedená problematika se dotýká v určitém rozsahu také Ministerstva průmyslu a obchodu a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, do jehož působnosti spadá oblast udělování veřejných podpor a dodržování pravidel hospodářské soutěže. S těmito dvěma institucemi již byla dojednána jejich působnost v pozici spolugestorů k tomuto dokumentu.

Bod č. 19:
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů

Podmínky převodu majetku státu, k němuž mají právo hospodaření státní podniky, státní peněžní ústavy a jiné státní organizace, na jiné osoby upravuje zákon č. 92/1991 Sb. , ve znění pozdějších doplňků a změn. Podkladem pro tyto převody (privatizaci) je návrh rozhodnutí o privatizaci, který určuje jejich rozsah, způsob a podmínky.

Rozhodnutí o privatizaci majetku metodou přímého prodeje (mimo veřejnou dražbu nebo veřejnou soutěž) vydává vláda na návrh Ministerstva financí. Rozhodnutí o privatizaci v dalších věcech si vláda může vyhradit. Pouze vláda pak může změnit tato rozhodnutí v případech, kdy po vydání rozhodnutí o privatizaci vyjdou najevo závažné skutečnosti, které nebyly známy v době vydání původního rozhodnutí.

V souladu s těmito zásadami, které jsou přesně definovány v § 10, odst. 1 zákona  č. 92/1991 Sb. , o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, je předkládán vládě k projednání  materiál Ministerstva financí  č. 214.

Návrh usnesení vlády k tomuto materiálu, který zahrnuje čtyři desítky případů, je rozdělen do těchto částí :

 • část I - doporučuje vládě zrušit dřívější rozhodnutí  o privatizaci  z důvodu nerealizovatelnosti těchto rozhodnutí, 
 • část II - doporučuje vládě změnit dřívější rozhodnutí o privatizaci v části nabyvatele privatizovaného majetku,
 • část III - doporučuje vládě vydat rozhodnutí o privatizaci, která jsou rozdělena do
  • části A) - přímé prodeje za kupní cenu ve výši účetní hodnoty ke dni prodeje
  • části B) - přímé prodeje za dohodnutou cenu
  • části C) - přímý prodej akcií
  • části D) - bezúplatný převod.       

Bod č. 21:
Ustavení hodnotící komise pro veřejnou zakázku na výběr dodavatele opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací na lokalitách lagun betasmoly a destilačních zbytků společnosti Aliachem, a.s., o.z. Synthesia

U veřejných zakázek zadávaných zadavateli uvedenými v § 2 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, u kterých výše budoucího peněžitého závazku bez daně z přidané hodnoty přesáhne 300 mil. Kč, ustavuje hodnotící komisi vláda na návrh věcně příslušného ministra.

Takovým případem je i předkládaný návrh na ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek, které budou předloženy v rámci otevřeného řízení na výběr dodavatele opatření vedoucích k nápravě uvedených starých ekologických zátěží společnosti Aliachem a.s., o.z. Synthesia. Zadavatelem této veřejné zakázky je Fond národního majetku ČR.

V souladu se zákonem musí být členem takové komise vždy zástupci dalších nejméně dvou odborně příslušných ministerstev. Hodnotící komise musí mít nejméně devět členů, z nichž nejméně 30% musí mít příslušnou odbornou způsobilost k předmětu veřejné zakázky.

V souladu se zákonem č. 178/2005 Sb. , o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), přechází od 1.  ledna 2006 působnost Fondu národního majetku ČR na Ministerstvo financí, včetně zaměstnanců. Od tohoto data se zástupci Fondu národního majetku ČR stanou pracovníky Ministerstva financí a tím se stanou jeho zaměstnanci i  zástupci v hodnotící komisi. Dle sdělení Fondu, všichni jeho navrhovaní zástupci přecházejí na Ministerstvo financí a mohou tedy zastávat posty členů a náhradníků této hodnotící komise i po zrušení Fondu národního majetku ČR. 

Doporučované

Nejčtenější