Novinky

12. října

Materiály na jednání vlády 12. října 2005

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 11:
Koncepce dalšího postupu při převodu  bytových domů z majetku státu na jiné osoby podle zákona č. 92/1991 Sb.,o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předkládá na jednání vlády doplněný materiál, jehož projednávání vláda dne 17. srpna 2005 přerušila z důvodu obav porušení pravidel veřejné podpory - prodeje bytových domů právnickým osobám za jinou kupní cenu než tržní.

Z tohoto důvodu byla otázka postupu převodu bytových domů ve vlastnictví státu podle zákona o Podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby konzultována se zástupci Evropské komise v Bruselu. Z jednání vyplynulo, že EK by se měla zabývat detailně pouze významnými případy s prvkem veřejné podpory a česká strana byla požádána, aby notifikovala pouze případy, které by mohly představovat problém na komunitární úrovni. Evropská komise se tedy bude touto problematikou zabývat pouze v případě stížnosti třetí strany.

Závěry z konzultací v Bruselu byly zapracovány do předkládaného dodatku, který upřesňuje navrženou variantu 2, a rozšiřuje dosud platná pravidla pro převod tohoto typu majetku. V praxi to znamená, že podle varianty 2 Koncepce budou bytové domy podle zákona o Podmínkách převodu majetku státu a dosud platných pravidel převáděny na nabyvatele – právnické osoby, za předpokladu, že kupní cena bude splňovat pravidlo de minimis (což je pravidlo, které umožňuje v období tří let poskytnout podporu jednomu příjemci, nepřesáhne-li částku 100 000 EUR).

Pokud by toto pravidlo splněno nebylo, bude takovýto majetek převeden pouze se závazkem nabyvatele, že bezprostředně po nabytí majetku tento rozdělí na jednotky a bytové jednotky bezprostředně převede do vlastnictví fyzických osob – současných nájemců bytů bytového domu. Jak naloží s komerčními prostory a volnými byty je ponecháno na uvážení této právnické osoby (družstva), neboť při prodeji bytového domu byly tyto prostory započteny do celkové kupní ceny v tržní hodnotě (viz. dále) a znaky nepovolené veřejné podpory tudíž naplněny nejsou.

Další možností jak realizovat prodej bytových domů právnickým osobám – družstvům je kupní cenu zvýšit o takovou částku, aby podmínku de minimis v době realizace rozhodnutí o privatizaci splňovala.

Ve všech případech prodejů bytových domů právnickým osobám budou nebytové prostory sloužící ke komerčním účelům a byty neobsazené nájemci v převáděném bytovém domě zahrnuty do výsledné navržené kupní ceny ve své tržní hodnotě (znalecké stanovení ceny v čase a místě obvyklé).

V konečné podobě by tedy varianta 2 umožnila:

  1. Pokračovat v doprivatizaci rozsáhlého bytového fondu ve správě Pozemkového fondu ČR za současných podmínek, neboť prodeje jsou realizovány fyzickým osobám.
  2. Privatizovat byty bývalé státní organizace České dráhy (dnes Správa železniční dopravní cesty, s.o.) stejným způsobem jako doposud, tj. za ceny, které zohlední sociální aspekt vyplývající z Komplexního projektu doprovodného sociálního programu pro uskutečňování procesu transformace Českých drah (usnesení vlády č. 280/1998), avšak bude omezen tím, že maximální možná sleva oproti ceně v místě a čase obvyklé je 100 000 EUR.
  3. Privatizovat ostatní bytový fond z důvodu kontinuity privatizace bytového fondu za ceny stanovené podle dříve platné oceňovací vyhlášky č. 393/1991 Sb., neboť se dá předpokládat, že rozdíl mezi takto vypočtenou kupní cenou a cenou v místě a čase obvyklou nepřesáhne 100 000 EUR a bude vyhovovat pravidlu de minimis.

Doporučované

Nejčtenější