Novinky

7. prosince

Materiály na jednání vlády 7. prosince 2005

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 11:
Koncepce kontrolního systému v České republice se zaměřením na finanční kontrolu (systémy finančního řízení a kontroly, systémy interního auditu a centrální harmonizace ve veřejné správě)

Tato koncepce je základním programovým dokumentem, který stanoví hlavní principy, směry a priority integrace reformních a modernizačních aktivit státu, krajů, obcí a ostatních veřejných institucí vedoucí k dalšímu rozvoji tohoto systému v ČR. Tento materiál byl vypracován k usnesení vlády č. 237/2004 , konkrétně k úkolu týkajícímu se Harmonogramu k postupům a hlavním směrům reformy a modernizace ústřední státní správy v návaznosti na projekt „Sjednocení a prohloubení kontroly v ústřední státní správě“.

Součástí koncepce je popis současného stavu vnitřních řídících a kontrolních systémů ve veřejné správě ČR. Cílem materiálu je posílit transparentnost, otevřenost, hospodárnost, efektivnost a účelnost využívání veřejných zdrojů při zajišťování veřejných služeb ČR s využitím mezinárodních standardů a vytvořit podmínky pro předcházení událostem a jednáním, které ohrožují nebo znemožňují plnění stanovených úkolů vyplývajících ze schválených záměrů a cílů.

Při zpracování koncepce byly vzaty na zřetel též závazky pro zavedení jednotných principů systému Public Internal Financial Control (PIFC) a pro respektování principů ochrany finančních zájmů Evropských společenství, které staví národní i společné finanční zdroje členských států do jednoho systému ochrany. Jde o systém vnitřního finančního řízení a kontroly na straně jedné a systém interního auditu na straně druhé. Centrální harmonizace obou systémů doplňuje jako třetí prvek systém PIFC. Tyto tři prvky  tvoří součást celého vnitřního řídícího a kontrolního systému vlády a orgánů územních samosprávných celků. Principy systému PIFC vycházejí z mezinárodních standardů pro systém vnitřního řízení a kontroly COSO a mezinárodních standardů pro profesionální praxi interního auditu, které jsou v členských státech Evropské unie obecně přijímány. 

S ohledem na současný stav a potřebu dalšího zkvalitňování systému PIFC v ČR se navrhuje jeho centrální harmonizaci nadále zajišťovat v působnosti ministra financí, z jehož úrovně budou vládě předkládány návrhy na případné zavedení nových nástrojů k posílení PIFC (např. výbor pro audit). 

Rozvoj systému PIFC  je nepřetržitým procesem, který je průběžně ovlivňován řadou faktorů z vnitřního i vnějšího prostředí ČR. Koncepce s přihlédnutím k podané charakteristice trendů ve vnějším a vnitřním prostředí ČR vytváří základní předpoklady a podmínky pro vypracování modernizace a zkvalitnění systému PIFC v ČR ve dvou časových etapách (rok 2006, resp. 2007 – 2013) a v rámci nich v několika jednotlivých časově rozložených a navzájem věcně sladěných krocích. K zajištění realizace těchto kroků jsou navrhovány konkrétní úkoly v návrhu usnesení vlády ČR. Patří k nim např. harmonogram kroků k reorganizaci odpovědností v systému finančního řízení a kontroly a v systému interního auditu na jednotlivých úrovních veřejné správy a zpracování studie proveditelnosti pro druhou etapu koncepce v kontextu připravovaných změn sekundární legislativy pro sdílenou správu prostředků z fondu EU a jiných zahraničních prostředků.  

Úspěšnost v realizaci Koncepce je podmíněna plnou podporou na všech úrovních systému PIFC. Tuto zkušenost potvrdil i konzultační proces vedený při tvorbě Koncepce se zástupci NKÚ, Úřadu vlády, ministerstev, vybraných orgánů státu, hlavního města Prahy, krajů, vybraných statutárních měst, obcí, vysokých škol a profesních komor. 

K naplnění cílů předloženého materiálu je nezbytné objasnit přístupy ke koncepčním řešením řídících a kontrolních mechanismů a k novému pojetí interního auditu ve veřejné správě. Jako první krok se navrhuje uspořádání konference, která by byla garantována vládou ČR, resp. ministrem financí. K účasti na této konferenci by byli přizváni zástupci ústředních správních úřadů, ÚSC a odborné veřejnosti.    

Pro informaci

Bod č. 5:
Informace o zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) dne 8. listopadu 2005 v Bruselu

Dne 8. listopadu 2005 se v Bruselu uskutečnilo jednání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství (ECOFIN). Českou delegaci vedl náměstek ministra financí Tomáš Prouza.

Rada se mj zabývala problematikou snížených sazeb DPH. Naposledy byla tato problematika na programu jednání ECOFIN dne 7. června 2005, kdy se členské státy o žádném z návrhů v balíčku lucemburského předsednictví nedohodly. Britské předsednictví vypracovalo pro další jednání v otázce snížených sazeb DPH nový kompromisní návrh, který jednak rozšiřuje seznam zboží a služeb, u nichž členské státy mohou uplatňovat sníženou sazbu, a to především o služby místního charakteru, a také ruší původně navrhovaný flexibilní mechanismus. Prostřednictvím tohoto flexibilního mechanismu by členské státy byly oprávněny v termínu do 1. ledna 2006 požádat Komisi o udělení povolení uplatňovat sníženou sazbu na vybrané služby místního charakteru. Nově se navrhuje položky z tohoto mechanismu začlenit přímo do přílohy H. Kompromisní návrh britského předsednictví dále prodlužuje novým členským státům výjimky umožňující uplatňovat sníženou sazbu na základě přístupových smluv, a to do konce roku 2015.

Na jednání Rady ECOFIN dne 8. listopadu 2005 předsednictví vyjádřilo názor, že diskuse v otázce snížených sazeb DPH se ubírá správným směrem, a uvedlo, že tato otázka bude detailněji řešena na prosincovém zasedání Rady ECOFIN. Všechny členské státy byly předsednictvím vyzvány k co největší míře otevřenosti k nalezení potřebného kompromisu, aby v prosinci 2005 mohlo být dosaženo dohody.

Komise podpořila návrh britského předsednictví a zdůraznila, že je nutné přijmout rozhodnutí Rady zajišťující stabilitu a právní jistotu v oblasti sazeb po delší dobu. Komise dále zdůraznila nutnost stejného zacházení se všemi členskými státy. Co se týče místních služeb, není Komise proti návrhu předsednictví, ale dle jejího názoru není dobré aplikovat sníženou sazbu jen na místní služby. Pouze stavební práce a restaurační služby mají ze všech diskutovaných služeb významný dopad na rozpočet. Proto není Komise proti omezení aplikace snížené sazby daně pouze na stavební práce pro stavby určitého stáří. Komise již několikrát deklarovala, že pochybuje o tom, že snížené sazby mají vliv na zaměstnanost, ale v oblasti stavebních prací je přesvědčena o opaku, proto by se zde měl zachovat stávající stav. Nesouhlasí dále s prodloužením projektu aplikace snížených sazeb daně na služby s vysokým podílem práce. Naopak podpořila prodloužení přechodných období pro  nové členské státy do konce roku 2015.

Členské státy zdůraznily nutnost nalézt řešení do konce roku 2005. Podklady by měly být připraveny tak, aby mohlo být dosaženo dohody na prosincovém zasedání Rady ECOFIN.

Doporučované

Nejčtenější