Novinky

2. listopadu

Materiály na jednání vlády 2. listopadu 2005

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 6:
Návrh na změnu gesce k dokumentům orgánů ES týkajícím se financování transevropských dopravních a energetických sítí

V předkládaném materiálu jsou shrnuty důvody Ministerstva financí pro odmítnutí gesce v oblasti transevropských dopravních sítí, které se týkají především problematiky Ministerstva dopravy. Jelikož dvoustranná jednání s tímto resortem nevedla zatím k dohodě, je tato záležitost předkládána k rozhodnutí vládě ČR. Ministerstvo financí se nebrání postavení spolugestora.

Uvedená problematika se dotýká v určitém rozsahu také ministerstva průmyslu a obchodu a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, do jehož působnosti spadá oblast udělování veřejných podpor a dodržování pravidel hospodářské soutěže. S těmito dvěma institucemi již byla dojednána jejich působnost v pozici spolugestorů k tomuto dokumentu.

Bod č. 15:
Konečné dislokace u vybraného majetku České republiky

Záměrem předkládaného materiálu je zabezpečit v co nejkratším termínu dislokační změny ve vybraných objektech po bývalých okresních úřadech tak, aby tyto objekty byly optimálně využity a zároveň aby byla zabezpečena kontinuita výkonu veřejné správy v daném území.

Celkem se jedná o 42 objektů, které by měly i nadále zůstat ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Navržené dislokace, které korespondují s dohodami zúčastněných institucí o redislokaci v dotčených nemovitostech, schválila Vládní dislokační komise 20. prosince 2004 a 14. dubna 2005 a doporučila vládě vyslovit s těmito dispozicemi souhlas.

Navrhované řešení vyhovuje potřebám zainteresovaných subjektů vyplývajícím z jejich působnosti, respektuje současné i výhledové potřeby dotčených organizačních složek státu, státních organizací a samosprávných celků a zabezpečuje efektivnější využití majetku státu.

Doporučované

Nejčtenější