Novinky

14. prosince

Materiály na jednání vlády 14. prosince 2005

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 7:
Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2006

Základním důvodem předložení tohoto návrhu zákona, žádajícího krytí rozpočtovaného schodku v roce 2006 státními dluhopisy s dobou splatnosti delší než 1 rok, je snaha o vyhnutí se refinančnímu riziku státu. Je zřejmé, že pokud by podíl krytí krátkodobými dluhopisy byl vysoký, tak v případě poruchy na finančním trhu by stát byl vystaven značnému riziku, kdy trh nebude akceptovat refinancování státními pokladničními poukázkami v potřebném objemu, a tak stát nebude schopen dostát svým závazkům. Aby se vláda vyhnula tomuto riziku, žádá o zákonné povolení Poslanecké sněmovny vydávat dluhopisy s dobou splatnosti delší než 1 rok již od počátku roku 2006.

Rozpočtovaný schodek státního rozpočtu České republiky na rok 2006 činí 74 400 000 000 Kč. Vzhledem k tomu, že podle ustanovení § 30 zákona č.6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, není možné krýt přímým úvěrem od České národní banky schodek státního rozpočtu, zbývají následující možnosti úhrady:

  1. vydání státních dluhopisů na domácím nebo zahraničním trhu
  2. přímý úvěr od domácího subjektu,
  3. vládní půjčka ze zahraničí.

Z těchto možností bylo zvoleno a navrhuje se vydání státních dluhopisů  na domácím nebo zahraničním trhu do výše 65 190 800 000 Kč, což je řešení optimální jak z hlediska diverzifikace financování státu (vysoký schodek státního rozpočtu nelze financovat pouze na domácím trhu), tak z hlediska řízení refinančního a likvidního rizika. Uskutečnění tohoto návrhu samo o sobě nezpůsobí zvýšení peněžní zásoby a je nejméně nákladné.

Zbývající část rozpočtovaného schodku ve výši  9 224 020 000 Kč bude uhrazena přijatými dlouhodobými úvěry a  změnou stavu na účtech státních finančních aktiv, a to zvýšením o 14 820 000 Kč. Státní dluh se v roce 2006 k 31. prosinci zvýší na 775,9  mld. Kč. 

Státní dluhopisy se vydávají podle zákona č.190/2004 Sb., o dluhopisech, kde § 25 stanoví, že státní dluhopisy jsou vydávány na základě zvláštního zákona o státním dluhopisovém programu nebo na základě zvláštního zákona, který pověřuje ministerstvo vydat státní dluhopisy nebo mu vydání státních dluhopisů umožňuje.

Bod č. 13
Možnosti veřejných rozpočtů spolufinancovat prostředky z fondů EU v letech 2007 až 2013

Ministerstvo financí připravilo v lednu t.r. materiál týkající se předpokládaných požadavků na spolufinancování strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v letech 2007-2013. Tento materiál vzala vláda na vědomí dne 16. února 2005.

Usnesením z tohoto zasedání vláda uložila aktualizovat daný materiál v návaznosti na vývoj jednání o celkových alokacích na politiku hospodářské a sociální soudržnosti a na rozhodnutí o stanovení priorit České republiky. Přestože ani jedno nebylo dosud stanoveno, tento materiál je předkládán jako obecné upozornění na možnosti veřejných rozpočtů ve vztahu ke spolufinancování prostředků fondů EU.

Příprava programových dokumentů i jednání o nové finanční perspektivě na léta 2006 - 2013 jsou již v plném proudu a tak se otázka spolufinancování opět stala velmi aktuální. Ministerstvo financí zpracovalo analýzu, která má hodnotit možnosti veřejných rozpočtů zajistit dostatek prostředků na spolufinancování fondů EU.

Materiál předkládaný vládě ČR shrnuje závěry této analýzy a upozorňuje na rizika nedostatku prostředků na spolufinancování v případě, že nebude změněn přístup k výdajům na spolufinancování a že nedojde k dalšímu prohloubení reformy veřejných rozpočtů.

Z analýzy vyplývá, že základním předpokladem k zajištění dostatku prostředků na spolufinancování je další prohloubení reformy veřejných financí a změna trendu vývoje mandatorních výdajů. Dalším nezbytným krokem je zavedení společného programování národních a evropských prostředků a změna priorit výdajů veřejných rozpočtů právě ve prospěch výdajů na spolufinancování.

Pro informaci

Bod č. 11:
Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (rozpočtový ECOFIN) dne 24.11.2005

Dne 24. listopadu t.r. se v Bruselu uskutečnilo jednání Rady EU ve složení ministrů financí    a hospodářství. Česká delegace byla vedena velvyslancem ČR při EU Janem Kohoutem a ředitelem odboru Národního fondu Janem Gregorem.

Rada se mj. zabývala dohodovacím řízením Rady s Evropským parlamentem o rozpočtu na rok 2006. I přesto, že se stanoviska obou stran podstatným způsobem sblížila, společné dohody o podobě rozpočtu se nepodařilo dosáhnout. Snahy o nalezení shody mezi Radou a EP tak budou pokračovat. Pokud by se to do konce roku nepodařilo, na začátku příštího roku - až do docílení dohody za rakouského předsednictví – by hospodaření probíhalo podle rozpočtového provizória. Tzn. že výdaje v daném měsíci nesmí překročit jednu dvanáctinu výdajů schválených na letošní rok.

Doporučované

Nejčtenější