Novinky

29. října

Materiály na jednání vlády 29. října 2003

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 12:
Národní zpráva o průběhu hospodářských reforem v ČR

Národní zprávu o průběhu hospodářských reforem v ČR předkládáme letos poprvé a v následujících letech ji jako budoucí členský stát budeme předkládat každoročně na podzim. Jde o zprávu o pokroku dosaženém v reformách na trzích produktů, služeb a kapitálu. O zpracování a předkládání těchto materiálů rozhodla Evropská rada v červnu 1998 na Cardiffském summitu, a proto se také tyto zprávy označují jako Cardiffské zprávy.

Národní zprávu v Bruselu vyhodnotí Výbor pro hospodářskou politiku v souhrnném dokumentu nazvaném "Annual Report on Structural Reforms". Také Evropská komise zpracuje vlastní hodnocení. Poté se národní zpráva a závěry vypracované Výborem pro hospodářskou politiku a Evropskou komisí stanou východiskem pro doporučení hlavních směrů hospodářské politiky pro danou zemi v následujícím období.

O předložení první Cardiffské zprávy rozhodla Rada ECOFIN v červenci 2003. Přistupující země ji mají předložit do konce října. Termín byl zvolen tak, aby se mohly již od okamžiku vstupu, tj. od 1.5.2003 plně účastnit procesu koordinace hospodářských politik. Členské státy každoročně vydávají hodnocení realizace Hlavních směrů hospodářských politik v EU. Závazky uvedené v Národní zprávě se tak mohou promítnout do doporučení, které pro Českou republiku zformuluje Evropská komise při hodnocení plnění Hlavních směrů hospodářských politik na období 2003 - 2005, které bude připraveno, projednáno a schváleno radou ECOFIN v první polovině roku 2004.

Vzhledem k významu a komplexnosti dokumentu byla v gesci Ministerstva financí ke zpracování této Zprávy zřízena pracovní skupina, kterou tvoří zástupci všech dotčených ministerstvech a jiných ústředních orgánů. Součástí předkládané Zprávy je i statistická příloha, která zahrnuje vybrané strukturální indikátory. Tuto přílohu připravil ČSÚ ze zdrojů EUROSTATu.

Bod č. 13:
Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2003.

Celkové příjmy dosáhly k 30.9.2003 objemu 510,5 mld Kč a celkové výdaje byly čerpány ve výši 590,8 mld Kč. Hospodaření státního rozpočtu ke konci září 2003 tak vykázalo schodek ve výši -80,3 mld Kč.

Další informace viz tisková zpráva MF ČR z 1. října 2003.

 

Doporučované

Nejčtenější