Novinky

19. listopadu

Materiály na jednání vlády 19. listopadu 2003

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 16:
Rozbor připravenosti samosprávných celků při spolufinancování pomoci EU

Materiál se zabývá jednak spolufinancováním programů předvstupní pomoci Phare, ISPA a SAPARD, ale především spolufinancováním programů, ke kterým získá Česká republika přístup až po svém vstupu do EU, tzn. Strukturálních fondů a Fondu soudružnosti, jejichž objemy budou také mnohem vyšší. Celková výše prostředků, které bude moci ČR v rozmezí let 2004 - 2006 získat z povstupních fondů je 2,6 mld EUR.

Na rozdíl od předvstupní pomoci, jejíž spolufinancování je zajištěno prostřednictvím příslušných kapitol státního rozpočtu, projekty realizované od roku 2004 v rámci Strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti budou vyžadovat výrazné spolufinancování ze strany obcí a krajů.

Ministerstvo financí odhaduje, že mezi lety 2004 - 2006 bude nutné spolufinancovat programy EU z územních rozpočtů celkem ve výši cca 5,3 - 5,5 mld.  Kč. Z toho pro spolufinancování Strukturálních fondů a Fondu soudržnosti je odhadována výše spolufinancování z územních rozpočtů cca 2,7 mld. Kč.

Přestože údaje v materiálu jsou pouze indikativní, je možné s určitostí říci, že schopnost krajů a obcí spolufinancovat programy EU závisí na výši jejich vlastních zdrojů a na míře jejich posílení v budoucnu. Významná část prostředků na spolufinancování bude současně rezervována ve státním rozpočtu (zejména v kapitole MMR), odkud budou převáděny na spolufinancování jednotlivých krajů.

Materiál byl konzultován s jednotlivými kraji i s resorty, které zajišťují přípravu na čerpání výše uvedené pomoci a kde se předpokládají zdroje územních rozpočtů, tzn. MMR, MD, MPSV, MPO, Mze a MŽP.

Bod č. 28:
Informace o způsobu financování výdajů územních samosprávných celků ze státního rozpočtu v roce 2004 po nepřijetí novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní

Novela zákona o rozpočtovém určení daní navrhovala v souvislosti s přenášením dalších kompetencí z resortů na kraje zvýšení podílu krajů na daních z původních 3,1 % na 10,32 %, což představuje vlastní příjmy ve výši téměř 40 mld.  Kč (navýšení o cca 27,7 mld.  Kč).

V důsledku nepřijetí novely zákona o rozpočtovém určení daní, budou kraje i v roce 2004 příjemci 3,1 % podílu na výnosech sdílených daní. Prostředky, které byly navrhovány pro navýšení daňových příjmů krajů (27,7 mld.  Kč) budou kraje v roce 2004 získávat ve formě dotací, a to buď z kapitoly Všeobecná pokladní správa, z rozpočtů ostatních kapitol, nebo z rozpočtu Státního fondu infrastruktury.

V současné době dokončil Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí PS ve spolupráci s MF pozměňovací návrh Státního rozpočtu na rok 2004, který řeší přesun části prostředků dosud uvedených v kapitole Všeobecná pokladní správa SR zpět do příslušných kapitol. Část prostředků, kde to dovoluje současná legislativa, má být krajům poskytována přímo formou dotací z kapitoly Veřejná pokladní správa. Návrh Výboru představuje maximální možné přiblížení ke stavu, který by nastal v případě schválení novely zákona o rozpočtovém určení daní.

Ministerstvo financí předloží začátkem příštího roku návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní s účinností od 1.1.2005.

 

Doporučované

Nejčtenější