Novinky

17. prosince

Materiály na jednání vlády 17. prosince 2003

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 9:
Hodnocení Předvstupního hospodářského programu ČR 2003 a programů přistupujících a ostatních kandidátských zemí ze strany EU

Ministerstvo financí zpracovalo tento materiál proto, aby vláda měla plnou informaci o tom, jak proběhlo hodnocení předvstupních hospodářských programů kandidátských zemí a hlavně o závěrech, které z tohoto hodnocení vyplynuly pro Českou republiku. Jde o důležitý signál pro hospodářskou, zejména fiskální, politiku vlády. Kompletní hodnotící zpráva Předvstupního hospodářského programu ČR se nachází na webových stránkách Ministerstva financí.

Hodnotící zpráva oceňuje návrh státního rozpočtu na rok 2004, stejně jako střednědobý rozpočtový výhled na období 2005-2006, a to především z důvodu jeho konzistentnosti s Předvstupním hospodářským programem. Náš předvstupní program je chápán jako důvěryhodný a realistický. Zdůrazňuje zároveň nutnost pokračovat v započaté fiskální konsolidaci a zahájení reforem důchodového a zdravotního systému.

Bod č. 10:
Partnerství veřejného a soukromého sektoru v ČR

Vláda bude ve středu projednávat strategický dokument nazvaný "Partnerství veřejného a soukromého sektoru v ČR". Základní součástí materiálu je návrh Politiky vlády v oblasti PPP. Návrh Politiky vlády obsahuje základní předpoklady a principy aplikace PPP v ČR.

Partnerství veřejného a soukromého sektoru je forma poskytování veřejných služeb, která se s úspěchem uplatňuje v zemích jako jej Nizozemí, Portugalsko, Francie, Španělsko, Irsko nebo VB. Zpravidla jde o dlouhodobé smlouvy o poskytování veřejných služeb soukromými subjekty. Tím se do poskytování veřejných služeb vnáší prvky řízení typické pro soukromý sektor. Dodavatel se zaváže poskytovat dané služby v dohodnutém množství, struktuře, kvalitě a za dohodnuté ceny a jeho zájmem je optimalizovat své náklady. Díky tomu mohou do veřejných služeb rychleji pronikat inovace, moderní organizace práce, tlak na zvyšování kvalifikace pracovní síly, atd. Veřejný sektor je na druhé straně odpovědný za přesné definování parametrů služeb a za monitorování a hodnocení služeb a postupů v případě ohrožení dohodnutého plnění.

Cílem projektu je vytvoření podmínek, aby různé formy PPP mohly být využívány tam, kde je to pro veřejný sektor výhodné. PPP se nemá stát dominantním způsobem poskytování veřejných služeb, ale jednou z variant. Veřejný sektor dále musí být schopen monitorovat a regulovat rozpočtové dopady projektů PPP. Dále se otvírá možnost spolufinancování projektů PPP z fondů EU. Vše, co je s projekty spojeno, musí být maximálně transparentní a v souladu s právními předpisy EU.

Další informace o projektu naleznete na internetových stránkách MFČR.

Bod č. 11:
Návrh na zřízení Výboru pro veřejné finance včetně návrhu na jmenování jeho členů

Jedním z rizik probíhající reformy veřejných financí je současná značná fragmentace veřejných rozpočtů s poklesem váhy státního rozpočtu, který má vláda pod kontrolou. Reforma veřejných financí se snaží tomuto riziku čelit mimo jiné prostřednictvím sloučení výdajových stropů pro státní rozpočet a státní fondy. Dále se navrhuje zřídit koordinační Výbor pro veřejné finance s účastí všech zainteresovaných subjektů fiskální soustavy.

Ministerstvo financí navrhuje jmenovat celkem 18 členů ze všech zainteresovaných subjektů fiskální soustavy. Tento výbor by se měl skládat ze 6 zástupců Ministerstva financí, 1 zástupce Úřadu vlády, 2 zástupců výborů Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, dále 2 hejtmanů a 1 primátora, 4 reprezentantů Svazu obcí a měst, 1 zástupce Státního fondu dopravní infrastruktury a 1 zástupce České národní banky.

Výbor pro veřejné finance bude koordinovat postup při realizace reformy veřejných financí a uplatňování fiskálních cílů veřejných rozpočtů, bude se podílet na stanovení a uplatňování rozpočtových rámců centrální vlády a rovněž koordinovat využívání dluhových nástrojů státu, krajů a obcí včetně půjček od Evropské investiční banky. Výbor po veřejné finance se bude scházet pravidelně 1 x za čtvrtletí a jeho činnost bude zabezpečovat Ministerstvo financí.

Bod č. 18:
Změna a doplnění usnesení vlády ČR ze dne 13. ledna 2003 č. 59 + P "o Postupu systémového řešení pohledávek, vyplývajících z úvěrů na trvale se obracející zásoby (TOZ), jejichž výše přesáhla k 30. září 2001 částku 380 tis. Kč"

Vláda dne 13.1.2003 vydala usnesení, které řešilo problematiku pohledávek, vyplývajících z úvěrů na trvale se obracející zásoby, jejichž výše přesáhla k 30. 9. 2001 částku 380 tis. Kč. Řešení spočívalo v prominutí části dluhu, resp. stanovení hranice 60 % dluhu (vzniklého z titulu úvěru na trvale se obracející zásoby existující k 1. 9. 2001), který měl být splacen do 30. 6. 2003.

Při realizaci usnesení došlo k tomu, že 11 dlužníků sice požádalo o prominutí části dluhu, ale do 30. 6. 2003 neuhradili požadovanou platbu a 4 dlužníci požádali o prominutí části dluhu, ale požadovanou platbu uhradili v plné výši až po 30.6.2003. S ohledem na tuto skutečnost předkládá MF vládě návrh na zmírnění tvrdosti či změkčení stanovených podmínek, konkrétně prodloužení lhůty o 7 měsíců do 31.1.2004. V případě odsouhlasení bude dosaženo vyřešení pohledávek ČKA za 15 dlužníky s kladným dopadem do hospodaření ČKA.

Doporučované

Nejčtenější