Novinky

12. listopadu

Materiály na jednání vlády 12. listopadu 2003

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 1:
Návrh zákona o podnikání na kapitálovém trhu

viz bod č.1 jednání vlády ze dne 5. 11. 2003

Bod č. 2:
Návrh zákona o kolektivním investování

viz bod č.2jednání vlády ze dne 5. 11. 2003

Bod č. 3:
Návrh zákona o dluhopisech

viz bod č.3 jednání vlády ze dne 5. 11. 2003

Bod č. 4:
Návrh zákona, kterým se v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech mění některé další zákony

viz bod č.4 jednání vlády ze dne 5. 11. 2003

Bod č. 7:
Návrh zákona o správních poplatcích

Bod č. 8:
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích

Důvodem pro předložení nového návrhu zákona o správních poplatcích je sjednocení, zpřesnění a zpřehlednění systému včetně sazebníku správních poplatků. V důsledku desítek novel se totiž stávající zákon o správních poplatcích z roku 1992 stal velmi komplikovaným a právní úprava správních poplatků je roztříštěna do mnoha zvláštních zákonů.

Návrh obou zákonů byl vypracován v úzké součinnosti se všemi resorty, neboť sazebník správních poplatků je navrhován podle podnětů orgánů, do jejichž působnosti přísluší zvláštní právní úpravy státní správy, to znamená, že tyto orgány navrhují Ministerstvu financí jednotlivé předměty správních poplatků včetně sazeb zařazených do jednotlivých položek sazebníku.

Celá řada správních řízení se od roku 1993 změnila, zanikla nebo naopak nově vznikla. Zvyšují se také požadavky na zabezpečení dokladů proti padělání. V mnoha případech byl také výkon správní činnosti přenesen na kraje a obce, na tyto změny tento zákon reaguje i změnou rozpočtového určení. Příjmy krajů a obcí by v důsledku tohoto návrhu zákona měly vzrůst z dosavadních 1,5 mld. Kč o cca 700 miliónů Kč. Pro státní rozpočet předpokládá snížení příjmů ze správních poplatků o zhruba 0,5 mld.  Kč. Výnos ze správních poplatků za rok 2004 by měl činit 3,5 mld.  Kč. Pro srovnání, v roce 2002 dosáhly příjmy ze správních poplatků 4,1 mld Kč.

V následující tabulce uvádíme přehled několika vybraných poplatků za správní řízení. Vydání prvopisů matričních dokladů zůstává od poplatku osvobozeno, stejná úprava je zachována i pro výměnu dokladu po uplynutí jejich platnosti ze zákona. Účinnost zákona bude záležet na rychlosti legislativního procesu, MF předpokládá jeho účinnost od dubna či května příštího roku.

 Správní řízení

 Návrh sazebníku (Kč)

 Dosud platný sazebník (Kč)

Restaurátorské licence

500

1 000

Registrace léku

2 000

70 000

Prodloužení platnosti registrace léku

2 000

60 000

Znovuvydání (opis) rodného listu

1001

1002

Vydání řidičského průkazu3

200

50

Vydání nového občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený,ztracený nebo odcizený.

100

100

Vydání cestovního pasu se strojově čitelnou zónou

400

200

Povolení k pobytu cizinci

1 000

1 000

1 Nová podoba rodného listu: 100 Kč.
2 2 strany á 50 Kč.
3 Vztahuje se pouze na vydání nových ŘP.

Bod č. 12:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/1963 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů

Novela zákona umožní Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových  zastupovat bezplatně obce v soudních sporech ve věcech o vydání vybraného majetku. Jedná se o nemovitosti, případně jejich movité vybavení, pokud byl tento majetek převeden do vlastnictví obce od státu.

V případech, ve kterých bude obec žalovanou stranou, bude mít možnost využít služeb bezplatného právního zastupování. Ve sporech, při nichž bude obec naopak žalobcem, bude moci požádat ÚZSVM, aby se stal vedlejším účastníkem sporu. Je však ponecháno na samotné obci, zda tuto možnost využije. Ministerstvo financí navrhuje poslanecké sněmovně přijetí novely již v prvním čtení, aby mohla začít platit do konce letošního roku.

Bod č. 20:
Návrh směřující ke zvýšení efektivity vymáhání pokut uložených státními orgány

Tento návrh byl připraven ve spolupráci Ministerstva financí a Ministerstva vnitra. Jeho součástí je jednak analýza vývoje vymáhání pokut územními finančními orgány, jednak návrh legislativních a organizačně technických kroků, jejichž realizací by mělo dojít ke zvýšení efektivity vymáhání pokut uložených státními orgány. Návrhy v oblasti legislativy jsou rozvrženy do příslušných návrhů zákonů, které budou vládě samostatně předloženy příslušnými resorty.

Mezi návrhy, které by měly být připraveny v poměrně krátké době, patří např. přenesení působnosti při zajišťování vymáhání peněžitých plnění z finančních úřadů na celní úřady, a to v souvislosti se změnou organizace a působnosti celních orgánů po vstupu ČR do EU. Finanční úřady se tak budou moci plně soustředit na vymáhání daňových pohledávek, včetně zajištění mezinárodní spolupráce při vymáhání daňových pohledávek (viz bod č. 15 jednání vlády ze dne 5. 11. 2003).

Další opatření by se měla týkat např. institutu pokut na místě nezaplacených a vytvoření nových právních úprav, jako je dočasné odebrání řidičského nebo technického průkazu přestupce, dočasného zajištění vozidla přestupce nebo placení pokut pomocí platebních karet či pomocí bankovní služby GSM.

Organizační změny a změny současných zákonných úprav by měly nabýt účinnosti 1.1.2005.

Bod č. 22:
Řešení pohledávek ČKA za společností První česko - ruská banka, s.r.o.

Materiál řeší pohledávky ČKA vůči První česko- ruské bance kapitalizací těchto pohledávek, čímž by mělo dojít k posílení stávajícího majetkového podílu české strany na bance ze současných 5,53 % na cca 14 %. Cílem české strany je najít do konce roku 2006 možnosti, jak navýšit podíl na základním kapitálu banky až na 50 %.

Bod č. 47:
Žádost Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu o souhlas se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 2003 kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky

Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky požádal Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny o souhlas s přesunem prostředků v celkové výši 9,6 mil.  Kč ve prospěch příspěvkové organizace Lesní správa Lány. Požadované navýšení ukazatele "Celkové výdaje na lesní hospodářství Lány" bude řešeno v rámci kapitoly snížením běžných výdajů vlastního úřadu o 3,6 mil.  Kč a snížením ukazatele "Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány" o 6 mil. Kč. Celkové výdaje Kanceláře prezidenta republiky se navrhovaným přesunem nezmění. O udělení souhlasu je nutné žádat vždy, když objem přesunovaných prostředků přesahuje 10 % příslušného ukazatele.

 

Doporučované

Nejčtenější