Novinky

10. prosince

Materiály na jednání vlády 10. prosince 2003

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 15:
Žádost České republiky o poskytnutí přechodných období pro implementaci směrnice Rady EU týkající se změn v systému zdanění energetických výrobků a elektřiny na úrovni Evropského společenství pro oblast elektřiny, pevných paliv, zemního plynu určeného pro výrobu tepla a nafty pro pohon motorů pro podnikatelské účely

Dne 27.10. 2003 byla Radou EU chválena směrnice 2003/96/ES týkající se změn v systému zdanění energetických výrobků a elektřiny. Podle této nové směrnice by mělo dojít k odstranění nerovností na vnitřním trhu s energiemi, neboť v současné době je na úrovni EU upraveno zdanění pouze minerálních olejů, což tyto výrobky znevýhodňuje oproti ostatním energetickým výrobkům, jako jsou pevná paliva a elektřina. Směrnice tedy zavádí zdanění všech typů energií, s výjimkou tepelné energie. Nově by měla podlehnout dani elektřina, zemní plyn pro účely výroby tepla a pevná paliva. Členské země EU jsou povinny zahrnout směrnici do svého právního řádu do konce letošního roku. V případě, že by Česká republika nepožádala o poskytnutí přechodného období, byla by povinna implementovat tuto směrnici do svého právního řádu do 30. 4. 2004.

Ministerstvo financí navrhuje pro Českou republiku vyjednat přechodná období na zdanění výše uvedených typů energie až do konce roku 2007. Novým zákonem o spotřebních daních došlo ke zvýšení sazeb spotřební daně z minerálních olejů (nafta, benzín) s účinností od 1.1. 2004, a bylo tak dosaženo minimálních sazeb daně z minerálních olejů nově stanovených ve směrnici. Zavedení spotřební daně z elektřiny by tak v současné době představovalo negativní dopad jak pro obyvatelstvo (nárůst cen řady výrobků a služeb), tak pro podnikatelskou sféru, jejíž konkurenceschopnost v rámci jednotného evropského trhu by tímto opatřením mohla být omezena. Zahrnutí směrnice do právního řádu ČR si dále vyžádá zavedení zcela nového systému zdaňování elektřiny a pevných paliv vypracováním nové legislativy tak, abychom zajistili efektivní výběr nových daní. Tento systém by měl co nejméně zatížit jak daňové poplatníky, tak správce daně (celní správu). Pro přechodné období hovoří i načasování dokončení liberalizace trhu s elektřinou ke konci roku 2005. Aby nedošlo k narušení hospodářské soutěže na trhu s energiemi, je důležité zavést zdanění elektřiny, pevných paliv a zemního plynu určeného pro výrobu tepla ve stejný okamžik.

Od 1.1. 2010 navíc schválená směrnice navyšuje minimální sazbu daně na naftu na 330 € na 1000 l. MF po konzultaci s MPO navrhuje také vyjednat další dvouleté přechodné období pro zavedení této minimální sazby daně z nafty do konce roku 2011.

Bod č. 17:
Bezúplatný převod vybraných nemovitostí po bývalých okresních úřadech z vlastnictví České republiky do vlastnictví obcí s rozšířenou působností

Materiál připravilo Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Na jeho základě by mělo dojít k bezúplatnému převodu vybraných nemovitostí po bývalých okresních úřadech do vlastnictví některých obcí.

Celkem bylo provedeno šetření u asi 230 objektů z hlediska rozsahu jejich využití obcemi a státními institucemi. Na základě tohoto šetření pak bylo vybráno 20 administrativních budov s 50 parcelami tvořícími s budovami jeden funkční celek, které jsou (a i nadále budou) užívány obcemi s rozšířenou působností k výkonu státní správy v přenesené působnosti, a to buď zcela nebo v převážné míře. Následně, po schválení tohoto materiálu vládou, budou uzavírány příslušné smlouvy o bezúplatném převodu majetku státu.

 

Doporučované

Nejčtenější