Novinky

08. října

Materiály na jednání vlády 08. října 2003

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 4:
Zpráva o plnění státního rozpočtu za 1.  pololetí 2003

Podle bankovních údajů o pokladním plnění vykázalo hospodaření státního rozpočtu ke konci června 2003 schodek ve výši -53,4 mld Kč, tj. 46,5 % upraveného rozpočtu. K 30.6.  2003 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu výše 335,6 mld Kč, což představuje 49,1 % rozpočtu. Celkové výdaje státního rozpočtu za 1.  pololetí ve výši 389,0 mld Kč představují 48,7 % upraveného rozpočtu.

Další informace viz tisková zpráva

Bod č. 5:
Strategie přistoupení České republiky k eurozóně

Dokument shrnuje strategii České republiky před přijetím měny Euro. Pro Ministerstvo financí je v této oblasti hlavním cílem splnění fiskálních maastrichtských kritérií na výši deficitu a veřejného dluhu. Prvním krokem ke splnění těchto kritérií je již nastartovaná Reforma veřejných financí, která má přispět ke stabilizaci veřejných rozpočtů a k větší fiskální kázni. Další reformy by měly proběhnout v oblasti důchodového systému, zdravotnictví, veřejné správy, atd. Za předpokladu plnění maastrichtských kritérií a dostatečného stupně sblížení s ekonomikou eurozóny lze očekávat přistoupení k měnové unii v horizontu let 2009 - 2010.

Dokument naleznete na internetových stránkách MF ČR

Bod č. 13:
Návrh na změnu usnesení vlády z 9. prosince 2002 č. 1233 o vyvedení ZVI a.s. z ekonomicky spjaté skupiny Trustfin a prodej majetkových podílů

Vláda ČR usnesením z prosince 2002 vyjádřila záměr vytvořit podmínky pro dokončení vývoje systému PLAMEN, jeho zavedení do výroby a vyvedení společnosti ZVI a.s. ze skupiny Trustfin a.s. Postup spočíval v odkoupení akcií skupiny Trustfin do ČKA a převedení závazků zbavené ZVI a.s. do Vojenského opravárenského podniku. Tento záměr však nebyl naplněn. Nedošlo totiž k dohodě se společností Tarpa Securities B.V. o prodeji akcií skupiny Trustfin a.s. Díky tomu byla splatnost pohledávek za společnostmi ZVI a.s. a Trustfin a.s., které drží ČKA, prodloužena do 31. ledna 2004. Ministerstvo obrany provedlo v první polovině letošního roku technickou a ekonomickou analýzu ZVI a.s. a sdělilo, že upouští od záměru na začlenění ZVI a.s. do svého resortu. Testování systému PLAMEN je v současné době ukončeno a ZVI a.s. požádalo o certifikaci výrobku.

V souvislosti s převodem offshore struktur ČSOB do ČKA uzavřela ČKA dne 1. července 2003 smlouvu o úplatném převodu akcií Trustfin a.s. se společností Tarpa Securities B.V. a stala se 100% vlastníkem akcií společnosti Trustfin. Otevřel se tak prostor pro vyvedení ZVI a.s. z ekonomicky spjaté skupiny Trustfin. Mechanismus vyvedení ZVI a.s. ze skupiny Trustfin je v usnesení z prosince 2002 nastaven správně. Vzhledem k tomu, že převod ZVI a.s. do resortu obrany není možný, je potřeba v tomto usnesení pouze změnit adresáta, kterému bude společnost prodána. Proto se navrhuje vyhlášení veřejného výběrového řízení na strategického partnera ZVI a.s. Kritéria veřejného výběrového řízení stanoví ČKA ve spolupráci s MO a MPO. Navržena je dále prolongace pohledávek držených ČKA za ZVI a.s. do 30. června 2004.

Z výše uvedených důvodů je nezbytné opravit stávající usnesení vlády na nové skutečnosti, kterými jsou především:

  • vypsání výběrového řízení na strategického partnera,
  • vynětí Vojenského opravárenského podniku 026 z jednotlivých ustanovení usnesení a
  • zajištění provozního financování skupiny do doby prodeje strategickému partnerovi.


Vzhledem k tomu, že se jedná o úpravy převážné většiny odstavců usnesení, navrhuje se schválit jeho změnu jako nové usnesení vlády.

Bod č. 16:
Dodatek k Memorandu o porozumění o zřízení Národního fondu

Memorandum podepsal v roce 1998 za vládu České republiky ministr financí. Delegace Evropské komise navrhuje změnu Memoranda za účelem vyšší flexibility čerpání prostředků Phare a zpřesnění pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Dosavadní ustanovení memoranda totiž neumožňují požadovanou pružnost a přizpůsobení se rozdílným požadavkům jednotlivých programů a projektů. Ustanovení dodatku Memoranda budou nově odkazovat na konkrétní finanční limity pro převody prostředků stanovené v jednotlivých Finančních memorandech.

 

 

Doporučované

Nejčtenější