Novinky

01. října

Materiály na jednání vlády 01. října 2003

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 3:
Návrh zákona o dani z přidané hodnoty a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty

Zákon o DPH byl od svého vzniku v lednu 1993 celkem dvacetkrát novelizován. Právní úprava daně z přidané hodnoty se tak postupně sbližovala s legislativou Evropské unie v této oblasti. Cílem návrhu nového zákona je odstranit poslední rozdíly před vstupem do EU. To se netýká ustanovení, u nichž ČR vyjednala přechodné období (snížená sazba u dodávek tepla a u stavebních prací pro účely bydlení do konce roku 2007), anebo trvalou výjimku (snížení výše obratu pro povinnou registraci na 35 000 EUR).

Součástí návrhu nového zákona o DPH jsou změny v uplatňování konkrétních sazeb u zboží a služeb, jelikož v ČR se v současné době uplatňuje snížená sazba u většího rozsahu zboží a služeb než je přípustné na základě platných předpisů v EU (příloha H Šesté směrnice ES). Přesuny některého zboží ze snížené do základní sazby proběhnou k 1.1.2004 v rámci již schválené novely zákona o dani z přidané hodnoty. Zbývající přesuny některých služeb k datu vstupu ČR do EU proběhnou na základě tohoto zákona. Společně s tím naopak dojde k přesunutí některého zboží, např. kávy, čaje, cukru, čokolády nebo cukrovinek, do snížené sazby.

V návrhu zákona je také obsažena druhá etapa snížení výše obratu pro povinnou registraci plátců DPH. Snížení obratu na 1 mil. Kč (35 000 EUR) za 12 kalendářních měsíců by mělo vstoupit v platnost k datu vstupu do EU. Toto snížení obratu navazuje na první etapu (snížení obratu z dosavadních 3 mil. Kč na 2 mil. Kč), která je obsažena v poslední novele zákona o DPH. Snížení obratu až na hranici 1 mil. Kč ze současných 3 mil. Kč, by mělo znamenat nárůst počtu plátců DPH zhruba o 140 000 subjektů. Další změny se týkají sladění postupu při uplatňování odpočtu daně a vracení daně s předpisy EU.

Celkový dopad všech navržených změn v zákoně o DPH, tzn. včetně již přijaté novely, do veřejných rozpočtů (státní rozpočet a rozpočty krajů a obcí) se na rok 2004 předpokládá ve výši + 17,3 mld. Kč, z toho do státního rozpočtu +13,2 mld. Kč.

Hlavní systémovou změnou je zavedení tzv. režimu uplatňování DPH u dodávek uvnitř Evropské unie, tzn. mezi členskými státy. Tento režim vstoupí v platnost dnem vstupu ČR do EU, je však nutné, aby byl schválen s určitým předstihem a plátci se s ním mohli včas seznámit. Nový zákon zohledňuje stav po datu vstupu, kdy mezi členskými státy EU nebudou platit celní a daňové hranice. Ve vztahu k nečlenským zemím se bude nadále uplatňovat daň při dovozu a vývozu zboží obdobně jako tomu je již dnes.

Bod č. 7:
Návrh novely zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů

Předloženým návrhem novely devizového zákona se do českého právního řádu promítnou vyjednaná přechodná období pro nabývání tuzemských nemovitostí (s vyloučením zemědělské půdy a lesů, které mají specifický režim).

Vyjednané podmínky pro přechodná období jsou obsaženy v příloze č. V Aktu o přistoupení. ČR má vyjednáno pětileté přechodné období, během něhož platí odchylná pravidla stanovená devizovým zákonem pro nabývání objektů vedlejšího bydlení vůči občanům EU, kteří zde nebydlí a společnostem z EU, které nemají v ČR sídlo, ani pobočku nebo zastoupení.

To znamená, že tak jako dosud budou moci volně nabývat nemovitosti v České republice tuzemci, v zahraničí žijící čeští občané a zahraniční právnické osoby, které mají v ČR podnik nebo jeho organizační složku. Nově budou moci nemovitosti nabývat také občané z ostatních členských států EU, kteří budou mít v ČR svoje legální bydliště, tzn. že jim bude Ministerstvem vnitra vystaven průkaz o povolení k pobytu.

Bod č. 18:
Návrh na prodej majetkové účasti České konsolidační agentury ve společnosti Český mobil, a.s.

Česká konsolidační agentura nabyla podíl na společnosti Český mobil v rámci převodu aktiv z ČSOB/IPB. ČKA uzavřela se společností Telesystem Inrternational Wireless Corporation N.V. smlouvu o prodejní opci na těchto 469 140 ks akcií v celkové jmenovité hodnotě 469 140 000 Kč, a to za cenu rovnající se emisnímu kurzu akcií navýšenou o úroky, tzn. zhruba za cenu 600 mil. Kč. Tato operace vyžaduje předchozí souhlas vlády. ČKA musí uplatnit své právo opce ve lhůtě do 7. 10. 2003.

Bod č. 37:
Střednědobý výhled státního rozpočtu České republiky na léta 2005 a 2006

Střednědobý výhled státního rozpočtu České republiky na léta 2005 a 2006 byl zpracován na základě zákona o rozpočtových pravidlech a na základě schválené Koncepce reformy veřejných rozpočtů.

Zásadní změna předloženého výhledu spočívá v tom, že uvedené výdaje podle jednotlivých kapitol budou pro jejich správce při sestavování návrhu rozpočtu v letech 2005 a 2006 závazné.

Obsah výhledu byl oproti minulým výhledům rozšířen o fiskální cílení centrální vlády 2004-2006 a střednědobé výdajové rámce na léta 2004 až 2006; dále o základní ukazatele státních fondů v letech 2004 až 2006. Součástí materiálu jsou rozpočtové limity příjmů a výdajů podle jednotlivých kapitol na léta 2005 a 2006, výdaje na výzkum a vývoj a výdajové limity státních fondů.

Fiskální cílení je jedním ze základních východisek Reformy. Vláda si jako hlavní cíl své fiskální politiky vytyčila snížit deficit veřejných rozpočtů na 4 % HDP v roce 2006. Vláda dále bude stanovovat fiskální cíl v podobě podílu deficitu veřejných rozpočtů na HDP v jednotlivých rocích tříletého období. Tímto principem se stanoví mantinely výdajové politiky na tři roky, vždy klouzavě s posunem o jeden rok. Důležitou součástí tohoto principu je vztažení výdajových stropů nejen na kapitoly státního rozpočtu, ale i na státní fondy.

 

 

Doporučované

Nejčtenější