Novinky

Materiály na jednání vlády dne 15. srpna 2018

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Veřejný sektor
  • Makroekonomika
  • Makroekonomická predikce

Bod č. 1:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Návrh je předkládán v souladu s plněním legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v EU (částečná transpozice směrnice č. 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států).

Návrh zákona v souladu s požadavky směrnice rozšiřuje okruh orgánů veřejné správy, na které dopadá zákon o finanční kontrole. Nově bude orgánem veřejné správy také dobrovolný svazek obcí, příspěvková organizace dobrovolného svazku obcí a státní organizace Správa železniční dopravní cesty.

Bod č. 12:
Zpráva o hodnocení centrálního nákupu státu a resortních systémů centralizovaného zadávání za rok 2017

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Zprávu o hodnocení centrálního nákupu státu a resortních systémů centralizovaného zadávání za rok 2017, a to na základě na základě informační povinnosti dle usnesení vlády č. 24 ze dne 18. ledna 2016.

Jedná se o souhrnnou zprávu o resortních systémech centralizovaného zadávání veřejných zakázek a centrálního nákupu státu. Zpráva shrnuje výsledky implementace centrálního nákupu státu v oblasti standardizace a nadresortních veřejných zakázek v prvních dvou letech. Obsahuje rovněž komplexní zhodnocení centralizovaného zadávání veřejných zakázek v rámci jednotlivých resortů a vyčíslení dosažených úspor za rok 2017.

Pro informaci

Bod č. 1:
Makroekonomická predikce České republiky (červenec 2018)

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci pravidelnou čtvrtletní aktualizaci Makroekonomické predikce České republiky.

Doporučované

Nejčtenější