Novinky

Materiály na jednání vlády dne 12. září 2018

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Bez uveřejnění
  • Jednací řízení
  • Legislativa
  • Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj
  • Mezinárodní finanční korporace
  • Místní poplatky
  • Podklady pro jednání vlády
  • Státní pokladna
  • Veřejný sektor

Bod č. 2:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Novela reaguje na dynamický rozvoj sdílené ekonomiky a nastavuje rovná pravidla pro trh s krátkodobým ubytováním. Nahrazuje stávající poplatky z ubytovací kapacity a za lázeňský nebo rekreační pobyt jediným poplatkem z pobytu, jemuž bude podléhat krátkodobý pobyt bez ohledu na to, kde je poskytnut nebo jaký má účel. Rozšiřuje tak okruh ubytovacích zařízení, které podléhají výběru místního poplatku.

Sloučením obou stávajících poplatků do jednoho se nastaví stejné podmínky i pro samotné obce. V současné době může většina obcí vybírat jen poplatek z ubytovací kapacity, zatímco oba poplatky mají zavedeny jen ty, které jsou lázeňským místem nebo atraktivním turistickým cílem. Nový poplatek z pobytu bude moci vybírat jakákoliv obec bez ohledu na to, zda se jedná o pobyt v lázeňských místech nebo v místech soustředěného turistického ruchu.

Navrhovaný zákon obsahuje rovněž dílčí změny některých dalších místních poplatků, jejichž cílem je reagovat především na stávající judikaturu a výkladové problémy, ke kterým v praxi při aplikaci zákona dochází.

Bod č. 3:
Navýšení kapitálu Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj (IBRD) a Mezinárodní finanční korporace (IFC) a související změna stanov IFC

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání materiál Navýšení kapitálu Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj (IBRD) a Mezinárodní finanční korporace (IFC) a související změna stanov IFC. Materiál se předkládá v souvislosti s hlasováním rady guvernérů Skupiny Světové banky.

O rezolucích je oprávněna hlasovat ministryně financí z pozice guvernérky rady guvernérů Skupiny Světové banky za ČR. Ze schválení těchto rezolucí pro ČR nevyplývá závazek podílet se na navyšování kapitálu. Pokud guvernéři odsouhlasí navýšení kapitálu, bude následně o výši případného úpisu akcií ČR v IBRD a IFC rozhodovat vláda ČR.

Pro informaci:

Bod č. 2:
Záměr na uplatnění opčního práva v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU) na prodloužení smlouvy o poskytování služeb podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) formou Dodatku č. 3

Ministerstvo financí předkládá informaci o záměru uplatnit opční právo formou jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU) na prodloužení smlouvy o poskytování služeb podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) se stávajícím dodavatelem ATOS IT Solutions and Services, s.r.o. o 6 měsíců - do 19. 3. 2019. Platnost stávající smlouvy o poskytování služeb podpory IISSP končí dne 18. 9. 2018.

Ministerstvo financí připravuje zajištění služeb podpory a rozvoje IISSP v letech 2018 – 2022 v rámci resortu Ministerstva financí, a to přímým zadáním této zakázky státnímu podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb (SPCSS). Na základě vyhodnocení stavu přípravy na převzetí služeb novým dodavatelem se Ministerstvo financí rozhodlo z důvodu efektivnosti a hospodárnosti uplatnit opční právo, které vyplývá ze smlouvy se stávajícím dodavatelem.

Prodloužením smlouvy bude zajištěno řízení provozu IISSP, provádění rutinních kontrol systému a monitorování klíčových aplikací. Provozování IISSP bez aplikační a bázové podpory není přípustné ani jen pro přechodné období, protože systém je začleněn do kritické infrastruktury státu.

Nejčtenější