Novinky

3.čtvrtletí ´18

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády v 3. čtvrtletí 2018.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 26. září 2018

 • Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 4: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s posílením zapojení akcionářů
 • Bod č. 12: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a o zařazení vybraného majetku státu do privatizace podle § 5 uvedeného zákona (materiál č. 267)
 • Bod č. 16: Zhodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2017 zpracované na základě údajů návrhů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2017

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 12. září 2018

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 3: Navýšení kapitálu Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj (IBRD) a Mezinárodní finanční korporace (IFC) a související změna stanov IFC
  Pro informaci
 • Bod č. 2: Záměr na uplatnění opčního práva v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU) na prodloužení smlouvy o poskytování služeb podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) formou Dodatku č. 3

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 4. září 2018

 • Pro informaci:
  Bod č. 1:
  Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání privatizačních prostředků Ministerstva financí k řešení ekologických závazků při privatizaci (za období od 1. ledna do 30. června 2018 a celkově od počátku privatizace)

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 29. srpna 2018

 • Bod č. 8: Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Senegalské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 15. srpna 2018

 • Bod č. 1: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 12: Zpráva o hodnocení centrálního nákupu státu a resortních systémů centralizovaného zadávání za rok 2017
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky (červenec 2018)

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 31. července 2018

 • Bod č. 1: Informace o monitoringu hospodaření územních samosprávných celků za rok 2017
 • Bod č. 4: Informace o veřejné zakázce "Veřejná zakázka na právní služby pro zastupování České republiky v investičním sporu se společností Alcor Holdings Ltd."

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 10. července 2018

 • Bod č. 7: Informace o ukončení projektu „Zajištění zvýšení bezpečnosti na letišti Václava Havla Praha“ a jeho vyhodnocení
  Pro informaci:
 • Bod č. 6: Zpráva o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky za rok 2017
 • Bod č. 12: Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/03 „Závěrečné účty kapitol státního rozpočtu Ministerstvo financí, Státní dluh, Operace státních finančních aktiv a Všeobecná pokladní správa za rok 2015, údaje pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2015 předkládané Ministerstvem financí za tyto kapitoly a účetnictví Ministerstva financí za rok 2015“