Novinky

Materiály na jednání vlády dne 21. srpna 2017

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor
  • Mezinárodní měnový fond
  • Privatizace
  • Finanční správa
  • Makroekonomická predikce
  • Vzdělávání

Bod č. 12:
Návrh na poskytnutí bilaterální půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh na poskytnutí bilaterální půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu. V návaznosti na dohodu z roku 2012 se navrhuje schválit další bilaterální půjčku MMF ve výši 1,5 mld. EUR a požádat Českou národní banku (ČNB), aby ji poskytla ze svých devizových rezerv. Dále se navrhuje nabídnout ČNB státní záruku za případné znehodnocení prostředků půjčených MMF do výše 1,5 mld. EUR a částečnou kompenzaci ušlého zisku a vybraných nákladů.

MMF je jedním z nejbezpečnějších dlužníků, který reprezentuje celosvětovou diversifikaci vzhledem ke spektru členských zemí s různou kreditní kvalitou a ekonomickou výkonností. Více diverzifikované aktivum než půjčka MMF na trhu v současnosti prakticky neexistuje.

Bod č. 13:
Koncepce stabilizace finančního stavu zvláštních účtů privatizace

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Koncepci stabilizace finančního stavu zvláštních účtů privatizace. Materiál uvádí, že dochází k trvalému snižování finančních prostředků Fondu privatizace, hospodaření je téměř výlučně závislé na dividendách společnosti ČEZ, a. s., a potencionální závazky vyplývající z privatizace převyšují finanční možnosti jejich krytí z Fondu privatizace.

Podle Ministerstva financí je pro řešení této situace nezbytné vyřadit prostředky privatizace z financování vládních projektů, které lze financovat jiným způsobem, a provést revizi zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky.

Bod č. 14:
Komplexní záměr dislokace Finanční správy na území Statutárního města Brna

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Komplexní záměr dislokace Finanční správy na území Statutárního města Brna. Materiál je předkládán kvůli potřebě zajistit vyhovující prostory orgánům Finanční správy na území města Brna. Ty v současné době sídlí nejen v objektech, kde je stát vlastníkem či spoluvlastníkem, ale také v nájmu u soukromých subjektů. Pracoviště v úplatném nájmu se mají přesunout do vlastních prostor, další pracoviště se mají přemístit kvůli špatnému stavebně-technickému stavu svých dosavadních prostor.

Bod č. 20:
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a o zařazení vybraného majetku státu do privatizace a vyjmutí vybraného majetku státu z privatizace podle uvedeného zákona (materiál č. 265)

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a o zařazení vybraného majetku státu do privatizace a vyjmutí vybraného majetku státu z privatizace podle uvedeného zákona (materiál č. 265).

Materiál obsahuje 45 návrhů rozhodnutí o privatizaci majetku státu, se kterým mají příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Státní pozemkový úřad, a dále státního majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, a to formou přímých prodejů předem určeným nabyvatelům za dohodnuté kupní ceny. Součástí materiálu je i seznam 5 pozemků fondu, se kterými má příslušnost hospodařit Státní pozemkový úřad. Tyto pozemky, vytvářející funkční celky s nemovitostmi zařazenými do privatizace v minulosti, se navrhují zařadit do privatizace podle zákona č. 92/1991 Sb.

Dále se navrhuje vyjmout z privatizace podle zákona č. 92/1991 Sb. ten majetek, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo financí, jelikož související majetek byl již dříve z privatizace usnesením vlády vyjmut a vyjímané pozemky jsou v aktuálním územním plánu v místě výhledově plánovaného silničního obchvatu města Kardašova Řečice.

Pro informaci:

Bod č. 1:
Makroekonomická predikce České republiky (červenec 2017)

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci pravidelnou čtvrtletní aktualizaci Makroekonomické predikce České republiky.

Bod č. 7:
Informace o zabezpečení výdajů na společné vzdělávání v roce 2017

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o zabezpečení výdajů na společné vzdělávání v roce 2017 na základě usnesení vlády č. 438 ze dne 5. června 2017, které ministru financí uložilo jednat ve spolupráci s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy o možnostech finančního krytí navýšení rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a do 31. července 2017 vládu informovat o návrhu řešení.

 

Doporučované

Nejčtenější