Novinky

Materiály na jednání vlády dne 10. července 2017

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Zahraniční sektor
  • Finanční instituce
  • Finanční kontrola
  • Finanční správa
  • Veřejná zakázka

Bod č. 16:
Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2016

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Zprávu o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2016. Zpráva hodnotí výsledky jednotlivých součástí finanční kontroly, vyhodnocuje roční výsledky a účinnost systému finančního řízení a kontroly v odpovědnosti řídících a výkonných struktur, systému veřejnosprávních kontrol hospodaření s prostředky veřejných rozpočtů České republiky a systému veřejnosprávních kontrol a auditů finančních prostředků ze zahraničí.

Zpráva současně hodnotí výsledky činnosti interního auditu v orgánech veřejné správy, ochranu proti podvodnému jednání a podává přehled o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol a centrální harmonizace finanční kontroly ve veřejné správě.

Pro informaci

Bod č. 4:

Zpráva o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky za rok 2016

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci Zprávu o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky za rok 2016. Zpráva shrnuje základní informace o činnosti Finanční a Celní správy jednotným pohledem a ve struktuře zajišťující potřeby další analytické činnosti i v mezinárodním kontextu. Zpráva bude po projednání vládou k dispozici veřejnosti prostřednictvím internetových stránek Ministerstva financí.

Bod č. 16

Informace o veřejné zakázce "Veřejná zakázka na právní služby pro zastupování České republiky ve dvou investičních sporech"

Ministerstvo financí předkládá informaci o veřejné zakázce „Veřejná zakázka na právní služby pro zastupování České republiky ve dvou investičních sporech“, zadávané mimo zadávací řízení na základě uplatnění výjimky dle § 29 písm. k) bod 1) a bod 2) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to v souladu s postupem upraveným interním předpisem zadavatele. Zadavatelem veřejné zakázky je Ministerstvo financí.

Na základě výsledku hodnocení přijatých nabídek dojde k uzavření smlouvy mezi Ministerstvem financí a advokátní kanceláří Hogan Lovells International LLP na poskytování právních služeb spočívajících v zastupování České republiky v mezinárodních investičních sporech se společností BO Chemie B. V. a s panem Romanem Jakubovičem Popovem.

 

Doporučované

Nejčtenější