Novinky

Materiály na jednání vlády dne 7. července 2016

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Metodika
  • SMART Governance
  • Aplikace principu 3E
  • Finanční správa
  • Celní správa
  • Elektronická evidence tržeb
  • Státní podniky

Bod č. 3:
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní s navrhovanou účinností od 1. ledna 2017. Zařazením těchto změn do jednoho právního předpisu se pro daňové subjekty zvyšuje přehlednost, neboť nejsou prováděny řadou samostatných zákonů, ale jsou obsaženy v návrhu jednoho právního předpisu.

Mezi nejdůležitější změny, které návrh přináší, patří změna zákona o daních z příjmů, kterou se zavádí další zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další vyživované dítě, dále změna daňového řádu a změna zákona o místních poplatcích, předkládanou společně s Ministerstvem životního prostředí.


Bod č. 11:
Odůvodnění veřejné zakázky společně s odůvodněním stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky a ustanovení hodnotící komise k významné veřejné zakázce“, s předpokládanou hodnotou nad 300 mil. Kč, s názvem „Sanace podzemních vod kontaminovaných chlorovanými uhlovodíky ve společnosti SPOLANA a.s.“, zadávané v rámci plnění uzavřené ekologické smlouvy č. 0033/94, ze dne 6. 5. 1994, s nabyvatelem SPOLANA a. s. Neratovice

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání odůvodnění veřejné zakázky společně s odůvodněním stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky a ustanovení hodnotící komise k významné veřejné zakázce, s předpokládanou hodnotou nad 300 mil. Kč, s názvem „Sanace podzemních vod kontaminovaných chlorovanými uhlovodíky ve společnosti SPOLANA a.s.“. Účelem provedení veřejné zakázky je odstranění staré ekologické zátěže, konkrétně zabránění migrace kontaminace chlorovanými uhlovodíky vybudováním nepropustného ekokontejnmentu kolem ohniska kontaminace a realizací sanačního zásahu na podzemních vodách spolu s rozsáhlým monitoringem v lokalitě sanačního zásahu i širším okolí.


Bod č. 16:
Metodický pokyn CHJ č. 3 "Metodika veřejného nakupování – Naplňování principů 3E v praxi veřejného zadávání"

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Metodický pokyn doporučujícího charakteru Centrální harmonizační jednotky č. 3 zaměřený na oblast naplňování principů hospodárnosti, efektivity a účelnosti (tj. principů 3E) v praxi veřejného zadávání.

Dokument představuje metodickou pomůcku ve vztahu k naplňování principů 3E v procesu veřejného zadávání. Rozpracovává principy zakotvené v zákoně č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, jehož je Ministerstvo financí gestorem.

Pro informaci:

Bod č. 3:
Zpráva o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky za rok 2015

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci „Zprávu o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky za rok 2015”. Zpráva shrnuje základní informace o činnosti Finanční a Celní správy jednotným pohledem a ve struktuře zajišťující potřeby další analytické činnosti i v mezinárodním kontextu. Zpráva bude po projednání vládou k dispozici veřejnosti prostřednictvím internetových stránek Ministerstva financí.


Bod č. 4:
Informace o postupu v technickém zabezpečení evidence tržeb

Materiál je předkládán vládě České republiky na základě povinnosti uvedené v usnesení vlády č. 414 ze dne 3. června 2015, které uložilo I. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí informovat měsíčně vládu o postupu v technickém zabezpečení evidence tržeb. Předkládaná informace je za období duben a květen 2016.


Bod č. 5:
Informace o počtu zbytkový státních podniků a postupu ukončování jejich činnosti

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci zprávu o počtu zbytkový státních podniků a postupu ukončování jejich činnosti, která byla vypracována z podkladů, které ministru financí zaslali členové vlády, v jejichž působnosti jsou zakladatelské funkce. Obsahuje přehled o počtu tzv. zbytkových státních podniků ke dni 31. 12. 2015 včetně důvodů jejich existence. Dále zpráva uvádí předpokládané termíny ukončení činnosti zbytkových státních podniků a jejich základní ekonomické charakteristiky.

Doporučované

Nejčtenější